Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Πρόσθετα εργαλεία

Για διανομείς

Οι κατασκευαστές έχουν την ευθύνη να διαασφαλίζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και να τοποθετούν σε αυτά τη σήμανση CE. Ωστόσο, οι διανομείς (και οι εισαγωγείς) παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προστασία της αγοράς από προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ή δεν φέρουν τη σήμανση CE. Αυτό συμβάλλει, αφενός, στην τήρηση των απαιτήσεων της ΕΕ όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία και, αφετέρου, στη στήριξη του θεμιτού ανταγωνισμού, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες υπόκεινται στους ίδιους κανόνες.

Οι διανομείς πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή για να εξασφαλίζουν ότι κατά τη διακίνηση του προϊόντος τηρούνται όλες οι αναγκαίες απαιτήσεις. Επίσης, ο διανομέας πρέπει να έχει βασικές γνώσεις των νομικών απαιτήσεων -μεταξύ άλλων, να ξέρει ποια προϊόντα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και την τεκμηρίωση που τα συνοδεύει- και πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τα προϊόντα που σαφώς δεν συμμορφώνονται.

Οι διανομείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν στις εθνικές αρχές ότι έχουν ενεργήσει με τη δέσουσα προσοχή και να έχουν βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή από τον εισαγωγέα ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα. Επιπλέον, ο διανομέας πρέπει να μπορεί να βοηθήσει την εθνική αρχή στις προσπάθειες που αυτή καταβάλλει για να πάρει στα χέρια της την απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Αν οι διανομείς (ή οι εισαγωγείς) εμπορεύονται τα προϊόντα υπό τη δική τους επωνυμία, τότε αναλαμβάνουν αυτοί τις ευθύνες του κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να έχουν επαρκείς πληροφορίες για το σχεδιασμό και την παραγωγή του προϊόντος, αφού θα αναλάβουν τη νομική ευθύνη όταν τοποθετήσουν στο προϊόν τη σήμανση CE.

Δεν χρειάζεται όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ να φέρουν τη σήμανση CE. Η σήμανση CE ισχύει για ευρεία γκάμα προϊόντων, από ηλεκτρολογικό υλικό μέχρι παιχνίδια και από εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης μέχρι ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες Οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν για να φέρει τη σήμανση CE. Δείτε τον πλήρη κατάλογο με αυτές τις κατηγορίες προϊόντων.

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο