Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

За дистрибутори

Въпреки че производителите са отговорни за осигуряване съответствието на продукта и нанасянето на СЕ маркировката, дистрибуторите (и вносителите) също играят важна роля за осигуряването на пазара да се пускат само продукти, които са в съответствие със законодателството и носят СЕ маркировка. Това не само допринася за спазване на изискванията относно опазване здравето на гражданите в ЕС, осигуряване на безопасността и опазване на околната среда, но също така спомага за лоялна конкуренция между всички участници, които са подчинени на едни и същи правила.

Дистрибуторите трябва да действат с необходимата отговорнсот, такаче да гарантират, че техните действия спрямо продукта не се отразяват неблагоприятно на съответствието му. Дистрибуторът също така трябва най-общо да е запознат със законовите изисквания (включително и кои продукти трябва да носят СЕ маркировката и придружаващите я документи) и трябва да може да идентифицират продуктите, за които ясно се вижда, че не са в съответствие с изискванията.

Дистрибуторите трябва да могат да докажат на компетентните национални органи, че са действали с необходимата отговорност и да имат потвърждение от производителя или вносителя, че са взели необходимите мерки. Освен това, дистрибуторите трябва да могат да съдействат на компетентните национални органи при получаването на необходимата документация.

В случай че дистрибуторите (или вносителите) продават продуктите под тяхно име, те поемат отговорностите на производителя. В такъв случай те трябва да разполагат с достатъчно информация относно проектирането и производството на продукта, тъй като ще поемат юридическата отговорност при нанасянето на СЕ маркировката.

Не всички продукти, продавани в ЕС, трябва да носят СЕ маркировка. СЕ маркировката се прилага за продукти, които варират от електрически съоръжения до детски играчки и от граждански експлозиви до медицински изделия. Тези продукти попадат в обхвата на една или повече Директиви, които определят специфичните изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да носи СЕ маркировката. Вижте пълния списък на тези категории продукти.

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел