Навигационна пътека

СЕ маркировката във вашата страна

За дистрибутори

Въпреки че производителите са отговорни за осигуряване съответствието на продукта и нанасянето на СЕ маркировката, дистрибуторите (и вносителите) също играят важна роля за осигуряването на пазара да се пускат само продукти, които са в съответствие със законодателството и носят СЕ маркировка. Това не само допринася за спазване на изискванията относно опазване здравето на гражданите в ЕС, осигуряване на безопасността и опазване на околната среда, но също така спомага за лоялна конкуренция между всички участници, които са подчинени на едни и същи правила.

Дистрибуторите трябва да действат с необходимата отговорнсот, такаче да гарантират, че техните действия спрямо продукта не се отразяват неблагоприятно на съответствието му. Дистрибуторът също така трябва най-общо да е запознат със законовите изисквания (включително и кои продукти трябва да носят СЕ маркировката и придружаващите я документи) и трябва да може да идентифицират продуктите, за които ясно се вижда, че не са в съответствие с изискванията.

Дистрибуторите трябва да могат да докажат на компетентните национални органи, че са действали с необходимата отговорност и да имат потвърждение от производителя или вносителя, че са взели необходимите мерки. Освен това, дистрибуторите трябва да могат да съдействат на компетентните национални органи при получаването на необходимата документация.

В случай че дистрибуторите (или вносителите) продават продуктите под тяхно име, те поемат отговорностите на производителя. В такъв случай те трябва да разполагат с достатъчно информация относно проектирането и производството на продукта, тъй като ще поемат юридическата отговорност при нанасянето на СЕ маркировката.

Не всички продукти, продавани в ЕС, трябва да носят СЕ маркировка. СЕ маркировката се прилага за продукти, които варират от електрически съоръжения до детски играчки и от граждански експлозиви до медицински изделия. Тези продукти попадат в обхвата на една или повече Директиви English (en) , които определят специфичните изисквания, на които продуктът трябва да отговаря, за да носи СЕ маркировката. Вижте пълния списък на тези категории продукти.