Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

CE-märkning – Bakgrund och vanliga frågor

Bakgrund

CE-märkningen visar att en produkt uppfyller lagstadgade EU-krav. Märkningen bidrar på så sätt till fri rörlighet för varor i EU. Genom att CE-märka en vara deklarerar tillverkaren, på eget ansvar, att produkten uppfyller alla rättsliga krav för CE-märkningen. Det betyder att produkten får säljas i hela EES-området (EU-länderna plus EFTA-länderna Island, Norge och Liechtenstein). Detta gäller även produkter som har tillverkats i andra länder och säljs i EES-området.

Alla produkter behöver emellertid inte CE-märkas utan bara de produktkategorier som uttryckligen nämns i EU-lagstiftningen.

CE-märkningen betyder inte att produkten har tillverkats i EES-området utan bara att den enligt tillverkarens bedömning uppfyller de lagstadgade kraven för märkningen (t.ex. en enhetlig säkerhetsnivå) och därmed får säljas i EES-området. I klartext betyder det att tillverkaren har

  • kontrollerat att produkten uppfyller alla relevanta grundkrav (t.ex. hälso- och säkerhetskrav eller miljökrav) i de tillämpliga EU-direktiven och
  • låtit ett oberoende organ för bedömning av överensstämmelse granska produkten, om lagstiftningen så kräver.

Tillverkaren ansvarar själv för att göra bedömningen av överensstämmelse, ta fram den tekniska dokumentationen, utfärda en försäkran om överensstämmelse och CE-märka produkten. Distributören måste kontrollera att produkten är CE-märkt och att den nödvändiga dokumentationen är korrekt. Om produkten importeras från ett land utanför EES-området, måste importören kontrollera att tillverkaren har gjort vad som krävs och att dokumentationen finns tillgänglig på begäran.

Mer information för dig som är näringsidkare

Mer information för dig som är konsument

Vanliga frågor

Är en CE-märkt produkt garanterat säker?

Eftersom märkningen kan förfalskas eller användas på fel sätt, finns det ingen hundraprocentig garanti för att en CE-märkt produkt är säker. Genom CE-märkningen tar tillverkaren emellertid fullt ansvar för att produkten uppfyller alla krav i EU-lagstiftningen. Tillverkarnas skyldigheter framgår klart och tydligt av lagstiftningen (förordning nr 765/2008pdf och beslut nr 768/2008pdf).

Det är systemet bakom CE-märkningen som gör att den fungerar på rätt sätt. Hela systemet av tillverkare, importörer, distributörer, anmälda organ och marknadsövervakningsmyndigheter har stärkts genom det nya regelverket, som ska minska bördan på handeln ytterligare och samtidigt säkerställa en hög säkerhetsnivå och skydda andra allmänna intressen.

Kan jag som tillverkare själv CE-märka mina produkter?

Ja. Det är alltid tillverkarna själva, eller deras bemyndigade ombud, som CE-märker sina produkter efter att ha genomfört den bedömning av överensstämmelse som krävs. Det betyder att produkterna måste kontrolleras i enlighet med tillämpliga direktiv innan de får CE-märkas och släppas ut på marknaden. Av direktiven framgår om denna kontroll ska genomföras av tillverkaren själv eller en tredje part (det anmälda organet).

Var ska CE-märket sitta?

Märket ska sättas antingen på själva produkten eller på märkskylten. Om produkten är av sådan art att detta inte är möjligt, ska CE-märket sättas på förpackningen eller medföljande dokumentation.

Vad är tillverkarens försäkran om överensstämmelse?

I försäkran om överensstämmelse anger tillverkarna eller deras bemyndigade ombud i EES-området att produkten uppfyller alla nödvändiga krav i de tillämpliga direktiven. Försäkran ska också innehålla tillverkarens namn och adress tillsammans med information om produkten, t.ex. märke och serienummer. Försäkran måste undertecknas av en person som arbetar för tillverkaren eller dennes ombud, med uppgift om personens befattning. Oavsett om ett anmält organ har varit inblandat eller ej, måste tillverkaren upprätta och underteckna en försäkran om överensstämmelse.

Vad är skillnaden mellan CE-märkningen och andra märkningar? Kan en CE-märkt produkt ha fler märkningar?

CE-märkningen är den enda märkning som visar att produkten uppfyller alla grundläggande krav i de direktiv som reglerar CE-märkningen. En produkt kan ha fler märkningar, så länge de inte har samma innebörd som CE-märkningen, gör den oklar eller försämrar dess läsbarhet och synlighet.

Vem kontrollerar att CE-märkningen används på rätt sätt?

Det är EU-ländernas myndigheter som i samarbete med EU-kommissionen ansvarar för tillsynen över CE-märkningen.

Vilka är påföljderna för förfalskad CE-märkning?

Vad som händer när någon förfalskar CE-märkningen varierar beroende på de olika EU-ländernas nationella förvaltnings-, civil- och straffrätt. Beroende på hur allvarligt brottet är kan näringsidkaren dömas till böter eller till och med fängelse. Produkten kan återkallas eller dras tillbaka från marknaden. Om produkten inte anses medföra någon överhängande säkerhetsrisk, kan man ge tillverkaren möjlighet att se till att produkten överensstämmer med lagstiftningen i stället för att kräva att den tas bort från marknaden.

Var hittar jag mer information?

På EU-kommissionens webbplats kan du ladda ner de relevanta riktlinjerna, som även kallas Blue Guide (riktlinjer för genomförandet av direktiv som grundar sig på den nya metoden och helhetsmetoden).

Företag kan kontakta Enterprise Europe Network.

Kontakta oss

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän