Navigacijska pot

Dodatna orodja

Oznaka CE – Osnovne informacije in pogosta vprašanja

Osnovne informacije

Oznaka CE je dokazilo o skladnosti izdelka s predpisi EU, kar olajšuje prosti pretok proizvodov na evropskem trgu. Z oznako CE na izdelku proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da izdelek izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za uporabo oznake CE – izdelek je tako mogoče prodajati v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), katerega članice so vse države članice EU ter države članice Efte (Evropskega združenja za prosto trgovino), tj. Islandija, Norveška in Lihtenštajn. To velja tudi za izdelke, proizvedene v drugih državah, ki so naprodaj v EGP.

Oznaka CE se ne uporablja za vse proizvode, ampak samo za tiste kategorije izdelkov, ki so navedene v posameznih direktivah EU o oznaki CE.

Oznaka CE ne pomeni, da je bil proizvod narejen v EGP, ampak samo, da je bilo preverjeno, ali izpolnjuje vse veljavne zakonske zahteve (npr. glede stopnje varnosti) za prodajo v EGP. Oznaka pomeni, da je proizvajalec:

  • preveril, ali je izdelek skladen z vsemi pomembnimi zahtevami (npr. glede varnosti, zdravja ali varovanja okolja) iz ustreznih direktiv, in
  • neodvisni organ za ugotavljanje skladnosti zaprosil za oceno skladnosti izdelka, če to zahteva direktiva.

Proizvajalčeva odgovornost je, da izvede vse ocene skladnosti, pripravi tehnično dokumentacijo, izda izjavo o skladnosti ter oznako CE namesti na izdelek. Distributerji morajo preveriti, ali je na izdelku oznaka CE in ali ima izdelek urejeno vso potrebno dokumentacijo. Če je izdelek uvožen iz države zunaj EGP, mora uvoznik preveriti, ali je proizvajalec ukrenil vse potrebno in ali so ustrezni dokumenti po potrebi na voljo.

Več informacij za proizvajalce, uvoznike in distributerje

Več informacij za potrošnike

Pogosta vprašanja

Ali so vsi izdelki z oznako CE popolnoma varni?

Na žalost zaradi možnosti ponarejanja ali zlorabe oznake nikoli ni 100-odstotnega zagotovila, da je izdelek z oznako CE popolnoma varen. Vendar pa Uredba 765/2008pdf in Sklep 768/2008pdf jasno določata obveznosti proizvajalca, zato z uporabo oznake CE na izdelku proizvajalec prevzame polno odgovornost za skladnost izdelka z vsemi veljavnimi zahtevami zakonodaje EU.

Zanesljivost oznake CE je zagotovljena s celotnim sistemom, na katerem temelji dodeljevanje oznake. Sistem sestavljajo proizvajalci, uvozniki, distributerji, priglašeni organi in organi za nadzor trga, dodatno ga je tudi okrepil novi zakonodajni okvir, ki zmanjšuje ovire za trgovino ter zagotavlja visoko stopnjo varnosti in zaščito drugih javnih interesov.

Ali lahko proizvajalec sam doda oznako CE na izdelek?

Da, oznako CE na izdelek vedno doda sam proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik, vendar šele po opravljeni oceni skladnosti. To pomeni, da je treba najprej opraviti postopek ugotavljanja skladnosti, naveden v eni ali več ustreznih direktiv, šele nato izdelek pridobi pravico do oznake CE in prodaje na trgu. V direktivah EU je tudi navedeno, ali oceno skladnosti lahko opravi proizvajalec ali mora v njej sodelovati tretja oseba (priglašeni organ).

Kje na izdelku mora biti oznaka CE?

Oznako je treba dodati na sam izdelek ali na deklaracijsko tablico proizvoda. Če to zaradi narave izdelka ni mogoče, je treba oznako CE pripeti na embalažo in/ali k morebitnim priloženim dokumentom.

Kaj je izjava proizvajalca o skladnosti?

Izjava EU o skladnosti je dokument, v katerem proizvajalec, ali njegov zakoniti zastopnik na območju Evropskega gospodarskega prostora (EGP), izjavlja, da proizvod izpolnjuje zahteve iz direktiv, ki veljajo za določen proizvod. Izjava mora vsebovati tudi ime in naslov proizvajalca ter podatke o izdelku, denimo znamko in serijsko številko. Podpisati jo mora oseba, zaposlena pri proizvajalcu ali njegovem zakonitem zastopniku, navesti je treba tudi naziv delovnega mesta zaposlenega. Proizvajalec mora, ne glede na to, ali je pri ugotavljanju skladnosti sodeloval priglašeni organ ali ne, pripraviti in podpisati izjavo EU o skladnosti.

Kakšna je razlika med oznako CE in drugimi oznakami? Ali lahko na izdelek z oznako CE dodamo tudi druge oznake?

Oznaka CE je edina oznaka, ki dokazuje skladnost z najpomembnejšimi zahtevami direktiv, v katerih je njena raba opredeljena. Za izdelek se lahko uporabljajo tudi druge oznake, ki ne smejo imeti enakega pomena kot oznaka CE, jih ni mogoče pomotoma zamenjati za oznako CE ter ne vplivajo na čitljivost in vidnost oznake CE.

Kdo nadzoruje pravilno uporabo oznake CE?

Nadzor nad uporabo oznake CE je v pristojnosti javnih organov držav članic EU, ki pri tem sodelujejo z Evropsko komisijo.

Kakšne so kazni za ponarejanje oznake CE?

Postopki, ukrepi in kazni za ponarejanje oznake CE so odvisni od veljavnih upravnih, civilnih in kazenskih predpisov posamezne države članice. Glede na težo kršitve se gospodarski subjekti lahko kaznujejo z denarno kaznijo in v nekaterih primerih z zaporom. Izdelki s ponarejeno oznako se lahko umaknejo ali odpokličejo s trga. Če organi presodijo, da izdelek ne predstavlja neposredne grožnje varnosti, lahko proizvajalcu dajo možnost, da namesto umika izdelka s trga zagotovi skladnost z veljavno zakonodajo.

Kje lahko dobim več informacij?

Na spletišču Evropske komisije boste našli Vodnik za izvajanje direktiv na podlagi novega pristopa in globalnega pristopa, ki ga pogosto imenujejo kar Modri vodnik.

Podjetja se lahko obrnejo tudi na mrežo Enterprise Europe Network.

Kontakt

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju