Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Označenie CE – základné informácie a najčastejšie otázky

Základné informácie

Značka CE osvedčuje súlad výrobku s právnymi predpismi EÚ a tak umožňuje voľný pohyb výrobkov v rámci európskeho trhu. Umiestnením označenia CE na výrobok výrobca na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok zodpovedá všetkým právnym požiadavkám na označenie CE, čo znamená, že výrobok sa môže predávať v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP, 28 členských štátov EÚ a krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorými sú Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Rovnaké pravidlá sa vzťahujú aj na výrobky vyrobené v iných krajinách, ktoré sa predávajú v EHP.

Nie všetky výrobky musia byť označené značkou CE – ide len o kategórie výrobkov uvedené v smerniciach EÚ o označení CE.

Označenie CE neznamená, že výrobok bol vyrobený v EHP. Je len potvrdením toho, že výrobok prešiel pred uvedením na trh posúdením a že spĺňa príslušné právne požiadavky (napr. harmonizovanú úroveň bezpečnosti). Označenie dokazuje, že:

  • že výrobca overil, či je daný výrobok v súlade so všetkými relevantnými základnými požiadavkami (napríklad požiadavkami na zdravie a bezpečnosť alebo na ochranu životného prostredia) stanovenými v príslušných smerniciach;
  • ak si to vyžadujú príslušné smernice, výrobok skontroloval nezávislý orgán na posudzovanie zhody.

Za posudzovanie zhody, vypracovanie technickej dokumentácie, vydanie vyhlásenia ES o zhode a uvedenie označenia CE na výrobku je zodpovedný výrobca. Distribútori musia overiť, že sa na výrobku nachádza označenie CE a že požadovaná podporná dokumentácia je v poriadku. Ak sa výrobok dováža z krajiny mimo EHP, povinnosťou dovozcu je overiť, či výrobca podnikol všetky nevyhnutné kroky a či je príslušná dokumentácia k dispozícii na vyžiadanie.

Označenie CE pre profesionálov

Označenie CE pre spotrebiteľov

Najčastejšie otázky

Môžeme mať istotu, že výrobok s označením CE je bezpečný?

Nanešťastie v dôsledku falšovania a zneužívania označenia neexistuje 100-percentná záruka, že výrobok s označením CE je bezpečný. Avšak v dôsledku prijatia nariadenia 765/2008pdf a rozhodnutia 2008/768pdf sú povinnosti výrobcu jednoznačne ustanovené a je jasné, že umiestnením označenia CE na výrobok výrobca preberá plnú zodpovednosť za jeho súlad s platnými požiadavkami podľa právnych predpisov EÚ.

Riadne fungovanie označovania má zabezpečiť systém pozostávajúci z výrobcov, dovozcov, distribútorov, notifikovaných orgánov a orgánov trhového dohľadu, ktorý bol posilnený prijatím nového legislatívneho rámca. Jeho cieľom je ďalej znižovať prekážky obchodovania, no zároveň zaisťovať vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany verejných záujmov.

Môžem ako výrobca sám umiestniť označenie CE na svoje výrobky?

Áno, za umiestnenie označenia CE zodpovedá vždy výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca po vykonaní potrebného postupu na posúdenie zhody. To znamená, že pred umiestnením označenia CE na výrobok a pred jeho uvedením na trh, musí výrobok prejsť postupom na posúdenie zhody ustanoveným v jednej alebo viacerých príslušných smerniciach. V smerniciach sa uvádza, či posúdenie zhody môže vykonať sám výrobca, alebo či ho musí zrealizovať tretia strana (notifikovaný orgán).

Kde má byť umiestnené označenie CE?

Označenie sa umiestňuje buď na výrobok, alebo na štítok s údajmi o výrobku. Ak to nie je vzhľadom na povahu výrobku možné, označenie CE sa musí umiestniť na obal a/alebo sa musí uviesť v sprievodných dokumentoch.

Čo je vyhlásenie o zhode, ktoré poskytuje výrobca?

Vyhlásenie o zhode ES (DOC) je dokument, v ktorom výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) potvrdzuje, že výrobok spĺňa všetky potrebné požiadavky podľa platných smerníc. Vyhlásenie o zhode musí obsahovať aj meno a adresu výrobcu spolu s informáciami o výrobku, ako je značka a výrobné číslo. Vyhlásenie musí byť podpísané osobou, ktorá pracuje pre výrobcu alebo jeho splnomocneným zástupcom, pričom sa musí uviesť aj funkcia zamestnanca. Bez ohľadu na to, či sa do procesu zapojil aj notifikovaný orgán, výrobca musí vypracovať a podpísať vyhlásenie o zhode EC.

Aký je rozdiel medzi označením CE a inými označeniami? Je možné na výrobok s označením CE umiestniť aj iné označenia?

Označenie CE je jediné, ktoré označuje súlad so všetkými kľúčovými požiadavkami smerníc týkajúcich sa jeho používania. Výrobok môže mať aj ďalšie označenia, pokiaľ nemajú rovnaký význam ako označenie CE, pokiaľ nie je pravdepodobná ich zámena s označením CE a pokiaľ neznižujú čitateľnosť a viditeľnosť označenia CE.

Kto dohliada na správne používanie označenia CE?

Za tento dohľad nesú zodpovednosť verejné orgány členských štátov EÚ v spolupráci s Európskou komisiou.

Aké sú sankcie za falšovanie označenia CE?

Postupy, opatrenia a sankcie, ktoré sa vzťahujú na falšovanie označenia CE, sú rôzne v závislosti od správnych, občianskych a trestných právnych predpisov jednotlivých členských štátov. Podľa závažnosti prípadu môžu dostať hospodárske subjekty pokutu a v niektorých prípadoch môže hroziť zodpovedným osobám väzenie. Je možné, že daný výrobok sa musí stiahnuť z trhu. Ak sa však výrobok nepovažuje za bezprostredné bezpečnostné riziko, výrobcovi sa môže umožniť, aby uviedol výrobok do súladu s platnými právnymi predpismi.

Kde môžem nájsť viac informácií?

Z webovej lokality Európskej komisie si môžete stiahnuť Príručku pre implementáciu smerníc založených na novom prístupe a na globálnom prístupe (často označovanú ako Modrá príručka).

Podniky sa môžu obrátiť aj na sieť Enterprise Europe Network.

Kontaktná

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi