Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Inne narzędzia

Oznakowanie CE – informacje podstawowe i często zadawane pytania

Informacje podstawowe

Oznakowanie CE wskazuje na zgodność produktu z przepisami UE i w ten sposób ułatwia swobodny przepływ produktów na rynku europejskim. Umieszczając znak CE na wyrobie, producent oświadcza na własną odpowiedzialność, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania prawne w zakresie oznakowania CE. Oznacza to, że produkt może być sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – 28 państw członkowskich UE i kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Dotyczy to także produktów wytworzonych w innych krajach i sprzedawanych w EOG.

Jednak nie wszystkie produkty muszą mieć oznakowanie CE. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie kategorii produktów objętych unijnymi dyrektywami szczegółowymi w sprawie oznakowania CE.

Oznakowanie CE nie informuje o tym, że produkt został wytworzony w EOG, lecz jedynie że został on oceniony przed wprowadzeniem na rynek i tym samym spełnia obowiązujące wymagania prawne (dotyczące np. zharmonizowanego poziomu bezpieczeństwa) do wprowadzenia go do obrotu handlowego na terenie EOG. Oznacza to, że producent:

  • sprawdził, czy dany wyrób jest zgodny ze wszystkimi zasadniczymi wymaganiami (dotyczącymi np. zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska), zawartymi w dyrektywach dotyczących tego produktu i
  • jeżeli zostało to przewidziane w dyrektywie/dyrektywach, poddał wyrób ocenie notyfikowanej jednostki oceniającej zgodność.

Przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie dokumentacji technicznej, wydanie deklaracji zgodności WE oraz opatrzenie produktu oznakowaniem CE jest obowiązkiem producenta. Dystrybutorzy muszą sprawdzić, czy dany produkt nosi oznakowanie CE i czy wymagana dokumentacja uzupełniająca jest należycie sporządzona. Jeżeli produkt jest przywożony spoza obszaru EOG, importer musi sprawdzić, czy producent podjął niezbędne kroki i czy jest on w stanie przedstawić odpowiednią dokumentację na żądanie.

Więcej informacji dla firm

Więcej informacji dla konsumentów

Często zadawane pytania

Czy produkt opatrzony oznakowaniem CE jest na pewno bezpieczny?

Niestety ze względu na występujące próby podrabiania oznakowania CE lub wykorzystywania go w niewłaściwych celach nie ma stuprocentowej gwarancji, że produkt noszący oznakowanie CE jest bezpieczny. Jednak dzięki przyjęciu przez UE rozporządzenia nr 765/2008pdf i decyzji nr 768/2008pdf określone zostały obowiązki ciążące na producencie, z których jasno wynika, że poprzez umieszczenie na wyrobie oznakowania CE producent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z wszystkimi stosownymi wymaganiami wynikającymi z prawodawstwa UE.

Prawidłowe funkcjonowanie procesu oznakowania CE zapewnia cały związany z nim system. System ten, w którym uczestniczą producenci, importerzy, dystrybutorzy, jednostki notyfikowane oraz organy nadzoru rynku, został umocniony zapisami nowych wspólnych ram prawnych. Ich celem jest dalsze zmniejszanie przeszkód w obrocie towarami przy jednoczesnej dbałości o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony interesu publicznego.

Czy jako producent mogę na swoich wyrobach umieścić oznakowanie CE?

Tak, oznakowanie CE zawsze umieszcza producent danego wyrobu i/lub jego upoważniony przedstawiciel po przeprowadzeniu wymaganej procedury oceny zgodności. Oznacza to, że zanim dany wyrób otrzyma oznakowanie CE i zostanie wprowadzony do obrotu, musi zostać poddany procedurze oceny zgodności, opisanej w stosownej dyrektywie lub dyrektywach. Dyrektywy te wyraźnie określają, czy ocena zgodności może zostać przeprowadzona jedynie przez producenta, czy też wymagany jest w niej udział strony trzeciej, czyli jednostki notyfikowanej.

Gdzie umieszcza się oznakowanie CE?

Oznakowanie powinno być umieszczone bezpośrednio na produkcie albo na jego tabliczce znamionowej. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na rodzaj produktu, oznakowanie CE musi zostać umieszczone na opakowaniu i/lub w załączonej do niego dokumentacji.

Co to jest deklaracja zgodności producenta?

Deklaracja zgodności UE to dokument, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oświadcza, że dany wyrób spełnia wszystkie zasadnicze wymagania określone w dyrektywach, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności musi również zawierać nazwę i adres producenta oraz informacje dotyczące produktu, takie jak marka i numer seryjny. Deklarację musi podpisać osoba zatrudniona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, której stanowisko lub funkcję również należy podać. Bez względu na to, czy w procesie oceny uczestniczyła jednostka notyfikowana, czy też nie, producent ma obowiązek wystawić i podpisać deklarację zgodności WE.

Czym różni się oznakowanie CE od innych oznaczeń na produkcie i czy na wyrobach opatrzonych oznakowaniem CE można umieszczać także inne znaki?

Oznakowanie CE jest jedynym oznaczeniem, które wskazuje na zgodność produktu z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach, które regulują stosowanie tego oznakowania. Na produkcie mogą znajdować się inne oznaczenia pod warunkiem, że nie oznaczają tego samego co oznakowanie CE, że nie będą się z nim mylić oraz że nie wpłyną ujemnie na jego czytelność i widoczność na produkcie.

Kto nadzoruje prawidłowe stosowanie oznakowania CE?

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem oznakowania CE leży w gestii władz publicznych poszczególnych państw członkowskich UE przy współpracy z Komisją Europejską.

Jakie kary są przewidziane za nadużycia związane ze stosowaniem oznakowania CE?

Procedury, środki zaradcze oraz kary stosowane w przypadku wystąpienia nadużyć związanych z oznakowaniem CE zależą od przepisów prawa administracyjnego, cywilnego i karnego obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. W zależności od powagi wykroczenia czy przestępstwa podmioty gospodarcze mogą podlegać karze grzywny lub, w niektórych przypadkach, nawet karze pozbawienia wolności. Produkty mogą zostać wycofane lub odzyskane z rynku. Jeżeli jednak stwierdzono, że dany wyrób nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów, jego producentowi lepiej dać szansę zapewnienia zgodności wyrobu z odpowiednimi przepisami, niż zmuszać go do wycofania wyrobu z rynku.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej można pobrać przewodnik dotyczący wdrażania dyrektyw powstałych w oparciu o nowe oraz globalne podejście (tzw. niebieski przewodnik).

Przedsiębiorstwa mogą skontaktować się z biurem sieci Enterprise Europe Network.

Kontakt

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego