This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

CE-merking - Vanlige spørsmål

Utgangspunkt

CE-merking indikerer at en vare samsvarer med gjeldende EØS regelverk og muliggjør fri bevegelse av varen i EØS sitt indre marked. Ved å påføre CE-merking på en vare, erklærer produsenten, på eget ansvar, at varen oppfyller de gjeldende rettslige krav for CE-merking. Det innebærer at varen kan bli solgt i hele Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS, 28 av medlemslandene i EU og Island, Norge og Liechtenstein). Tilsvarende gjelder for varer som er produsert i andre land men som markedsføres i EØS.

Ikke alle varer som selges i EØS må være CE-merket. Det er kun der det er nevnt i EØS regelverket som gjelder for varen at CE-merking skal påføres at dette må gjøres.

CE-merkingen indikerer ikke at en vare er produsert i EØS, men viser at varen har blitt vurdert før den ble plassert på markedet og således oppfyller de gjeldende rettslige krav (f.eks. et harmonisert sikkerhetsnivå) og derved makedsføres lovlig. Det innebærer at produsenten har:

  • bekreftet at varen samsvarer med de relevante grunnleggende krav (f.eks krav til helse, miljø eller sikkerhet) fastsatt i gjeldende direktiv, og
  • har fått en uavhengig tredjepart til å vurdere varen, dersom gjeldende EØS regelverk fastsetter krav om dette.

Det er produsentens ansvar å gjennomføre samsvarsvurdering, utforme teknisk dokumentasjon, utstede samsvarserklæring og å påføre varen CE-merking. Distributører må kontrollere at varen har CE-merking og at nødvendig dokumentasjon er i orden. Hvis en vare blir importert fra land utenfor EØS, må importøren verifisere at produsenten har foretatt de nødvendige skritt og at dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel.

 

Mer informasjon for næringsdrivende

Mer informasjon for forbrukere

Spørsmål og svar

Kan vi være sikre på at en vare som er påført CE-merking er trygt?

På grunn av forfalskning eller misbruk av CE-merket finnes det aldri 100 prosents sikkerhet for at en vare som har CE-merking er trygt. Imidlertid, etter Varepakkens med EU forordning 765/2008pdf og Beslutning 768/2008pdf ble vedtatt, er produsentenes forpliktelser klart beskrevet. Det fremgår klart fra regelverket at ved å påføre CE-merking på en vare, påtar produsenten seg ansvaret for at den er i samsvar med alle gjeldende krav i EØS-regelverket.

Det er systemet bak CE-merkingen som sikrer dets funksjon etterlevelse av regelverket. Hele systemet, bestående av produsenter, importører, distributører, tekniske kontrollorganer og markedstilsynsmyndigheter, har blitt styrket gjennom det nye rammeregelverket i Varepakken. Formålet med regelverket er å redusere byrdene for næringsdrivende samtidig som man sørge for et høyt sikkerhets- og beskyttelsesnivå for allmennheten.

Kan jeg som produsent selv påføre CE-merking på mine produkter?

Ja, CE-merkingen blir alltid påført av produsenten eller hans/hennes autoriserte representant etter at den nødvendige samsvarsvurderingsprosedyren er gjennomført. Dette betyr at varen må underlegges den samsvarsvurderingsprosedyren i ett eller flere EU direktiv som gjelder for varen, før det påføres CE-merking og settes på markedet. Det fremgår av EU direktivene om samsvarsvurdering skal utføres av produsenten, eller om det kreves bruk av en tredjepart (et utpekt teknisk kontrollorgan).

Hvor skal CE-merkingen påføres?

Merkingen skal påføres på varen eller på varens merkeplate. Hvis dette ikke er mulig på grunn av varens egenart, skal CE-merking påføres emballasjen og/eller på eventuelle medfølgende dokumenter.

Hva er produsentens samsvarserklæring?

EF-samsvarserklæringen er et dokument der produsenten eller hans/hennes autoriserte representant innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) angir at varen oppfyller alle de obligatoriske kravene i de gjeldende EU direktiv. Dokumentet skal  også inneholde navnet og adressen til produsenten samt informasjon om varen, som merke og serienummer. Dokumentet må være signert av en person som arbeider for produsenten eller hans/hennes autoriserte representant. Den ansattes funksjon skal også angis. Produsenten må utarbeide og signere EF-samsvarserklæringen, uansett om et utpekt teknisk kontrollorgan har vært involvert eller ikke.

Hva er forskjellen mellom CE-merking og andre merker, og kan andre merker påføres varen hvis den er CE-merket?

CE-merkingen er den eneste merkingen som viser at en vare samsvarer med de gjeldende krav i EU direktiv, som gjør slik merking obligatiorisk. En vare kan være påført andre merker, forutsatt at de ikke har den samme betydningen som CE-merkingen, ikke vil kunne forveksles med CE-merkingen og at de ikke går ut over CE-merkingens synlighet eller lesbarhet.

Hvem fører tilsyn med korrekt bruk av CE-merkingen?

Det er de nasjonale myndighetene i EØS-statene som er ansvarlig for å føre tilsyn med CE-merking. Dette gjøres i samarbeid med Europakommisjonen.

Hvilke sanksjoner brukes ved forfalskning av CE-merkingen?

Prosedyrene, tiltakene og sanksjonene som kommer til anvendelse ved forfalskning av CE-merkingen, varierer i henhold til de respektive medlemsstatenes nasjonale forvaltnings- og straffelovgivning. Næringsdrivende vil kunne bli ilagt bøter og i visse tilfeller fengselsstraff, avhengig av alvoret i den straffbare handlingen. Imidlertid kan produsenten, hvis varen ikke anses som en umiddelbar sikkerhetsrisiko, få en ny mulighet til å sørge for at varen samsvarer med gjeldende regelverk før han/hun blir pliktig til å fjerne varen fra markedet.

Hvor kan jeg få mer informasjon?

På Europakommisjonens nettsted kan du laste ned veiledning til gjennomføring av EU direktivene basert på ny metode (ofte kalt "Blue Guide").

http://een.ec.europa.eu/

Kontakt

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION 

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend