Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

CE marķējums - Pamatinformācija un bieži uzdoti jautājumi

Pamatinformācija

CE marķējums norāda uz ražojumu atbilstību ES likumdošanai un tā nodrošina atbilstīgu ražojumu brīvu apriti Eiropas tirgū. Marķējot preci ar CE zīmi, ražotājs paziņo, ka uzņemas pilnu atbildību par to, ka attiecīgais ražojums atbilst visām juridiskajām prasībām, kas ir izvirzītas attiecībā uz CE marķējumu. Tas nozīmē, ka šo ražojumu var tirgot visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ, ES 28 dalībvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs Īslandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā). Tas attiecas arī uz ražojumiem no citām valstīm, kurus tirgo EEZ.

Tomēr ne visiem ražojumiem nepieciešams CE marķējums. Tas ir jāizmanto tikai tām ražojumu kategorijām, kuras minētas konkrētās ES direktīvās par CE marķējumu.

CE zīme nenorāda uz to, ka prece ražota EEZ. Tā liecina vienīgi par to, ka ražojums ir novērtēts pirms laišanas tirgū un tādējādi atbilst attiecīgajām likumdošanas prasībām (piemēram, prasībai par saskaņotu drošības līmeni). Tāpēc tā tirdzniecība tur ir atļauta. Tas nozīmē, ka ražotājs:

  • ir pārliecinājies, ka ražojums atbilst visām būtiskajām prasībām (piemēram, prasībām veselības aizsardzības un drošuma vai vides aizsardzības jomā);
  • ja to paredz attiecīgā direktīva, ir gādājis par ražojuma pārbaudi, ko veikusi neatkarīga atbilstības novērtēšanas iestāde.

Ražotāja ziņā ir īstenot atbilstības novērtējumu, izveidot tehnisku datni, sagatavot atbilstības deklarāciju un marķēt ražojumu ar CE zīmi. Izplatītājem ir jāpārbauda, vai ražojums marķēts ar CE zīmi un vai attiecīgie apstiprinošie dokumenti ir kārtībā. Ja ražojumu ieved EEZ no citas valsts, importētājam ir jāpārbauda, vai ražotājs ir veicis nepieciešamos pasākumus un pēc pieprasījuma var uzrādīt attiecīgos dokumentus.

Plašāka informācija speciālistiem

Plašāka informācija patērētājiem

Bieži uzdoti jautājumi

Vai varam uzskatīt, ka preces ar CE zīmi ir drošas?

Diemžēl, ņemot vērā zīmes viltošanu un nepareizu izmantošanu, 100 % garantijas, ka prece ar CE zīmi ir droša, nekad nav. Tomēr Regulā 765/2008pdf un Lēmumā 768/2008pdf ir izklāstīti ražotāju pienākumi un skaidri norādīts, ka, marķējot preci ar CE zīmi, ražotājs uzņemas pilnu atbildību par tās atbilstību visām prasībām, kas ir iekļautas ES tiesību aktos.

Tā ir ar CE zīmi saistītā sistēma, kas nodrošina marķējuma pienācīgu izmantojumu. Visu sistēmu kopumā, kas aptver ražotājus, importētājus, izplatītājus, pilnvarotās iestādes un tirgus uzraudzības iestādes, ir nostiprinājis jaunais tiesiskais regulējums, kura mērķis ir vēl vairāk samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem, vienlaicīgi garantējot augstu drošuma līmeni un sabiedrības interešu aizsardzību.

Vai es kā ražotājs varu pats marķēt savus ražojumus ar CE zīmi?

Jā, marķēšanu ar CE zīmi vienmēr veic pats ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis pēc tam, kad ir izpildīta nepieciešamā atbilstības novērtēšanas procedūra. Tas nozīmē, ka, pirms ražojumi tiek marķēti ar CE zīmi un laisti tirgū, tie ir jāpakļauj atbilstības novērtēšanas procedūrai, kura izklāstīta vienā vai vairākās piemērojamās direktīvās. Šīs direktīvas nosaka, vai atbilstību var novērtēt ražotājs pats vai ir nepieciešama trešo pušu (pilnvaroto iestāžu) līdzdalība.

Kur ir jāizvieto CE zīme?

CE zīmi izvieto vai nu uz paša ražojuma, vai uz tā datu plāksnes. Ja ražojuma veida dēļ tas nav iespējams, CE zīmi izvieto uz iepakojuma un / vai uz kāda no pavaddokumentiem.

Kas ir ražotāja atbilstības deklarācija?

ES atbilstības deklarācija (AD) ir dokuments, kurā ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) norāda, ka ražojums atbilst visām attiecīgajām prasībām, ko paredz piemērojamās direktīvas. AD jābūt arī ražotāja vārdam un adresei, kā arī informācijai par ražojumu, tādai kā zīmols un sērijas numurs. AD ir jāparaksta personai, kura strādā pie ražotāja, vai viņa/viņas pilnvarotajam pārstāvim, un jānorāda arī šī darbinieka ieņemamais amats. Neatkarīgi no tā, vai ir bijusi iesaistīta pilnvarotā iestāde, ražotājam ir jāsagatavo un jāparaksta ES atbilstības deklarācija.

Kāda ir atšķirība starp CE zīmi un citiem marķējuma veidiem, vai drīkst izstrādājumu marķēt ar citām zīmēm, ja tam ir CE marķējums?

CE zīme ir vienīgais marķējums, kas apliecina atbilstību visām būtiskajām to direktīvu prasībām, kuras paredz tā izmantošanu. Precei var būt papildu marķējums, ja vien tam nav tāda pati nozīme kā CE zīmei, ja šo marķējums nevar sajaukt ar CE zīmi un ja tas nemazina CE zīmes salasāmību un redzamību.

Kas uzrauga pareizu CE zīmes izmantojumu?

Par CE zīmes uzraudzību atbild dalībvalstu iestādes sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Kāds ir sods par CE zīmes viltošanu?

Procedūra, pasākumi un sodi, kurus piemēro CE zīmes viltošanas gadījumā, dažādās valstīs ir atšķirīgi, tie atbilst dažādu dalībvalstu administratīvo tiesību un krimināltiesību aktiem. Atkarībā no likumpārkāpuma nopietnības uzņēmējiem var uzlikt naudas sodu un, dažos gadījumos, piemērot brīvības atņemšanu. Preces var tikt izņemtas no apgrozības. Tomēr, ja netiek uzskatīts, ka attiecīgā prece rada nenovēršamu apdraudējumu, pirms ražojuma izņemšanas no tirgus ražotājam var tikt dota iespēja nodrošināt ražojuma atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem.

Kur varu atrast vairāk informācijas?

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē varat lejupielādēt norādījumus par to, kā īstenojamas Direktīvas, kuru pamatā ir jaunā pieeja un vispārējā pieeja (tos mēdz saukt par "Zilo ceļvedi").

Uzņēmumi var arī sazināties ar Eiropas uzņēmējdarbības tīklu “Enterprise Europe Network”.

kontakti

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam