Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Ženklas CE. Pagrindinė informacija ir DUK

Pagrindinė informacija

Ženklas CE rodo, kad produktas atitinka ES teisės aktų nuostatas, taigi dėl jo produktai Europos rinkoje gali judėti laisvai. Paženklindamas produktą ženklu CE gamintojas pareiškia, pats vienas prisiimdamas atsakomybę, kad produktas atitinka visus teisinius ženklinimo ženklu CE reikalavimus, o tai reiškia, kad produktas gali būti parduotas visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE, kuriai priklauso 28 ES valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalys Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas). Ši tvarka taip pat taikoma kitose šalyse pagamintiems, bet EEE parduodamiems produktams.

Tačiau ne visi produktai būtinai turi būti paženklinti ženklu CE, o tik tų kategorijų, kurios paminėtos konkrečiose ES direktyvose dėl ženklinimo ženklu CE.

Jei produktas paženklintas ženklu CE, tai nereiškia, kad jis buvo pagamintas EEE, o tik rodo, kad prieš patekdamas į rinką šis produktas buvo įvertintas, taigi jis tenkina taikomus teisės aktų reikalavimus (pvz., suderinto saugos lygio) ir todėl gali būti joje parduodamas. Tai reiškia, kad gamintojas:

  • patikrino, ar produktas atitinka visus atitinkamus esminius reikalavimus (pvz., sveikatos ir saugos ar aplinkos), išdėstytus taikomose direktyvose, ir
  • jei nustatyta direktyvose, pasirūpino, kad nepriklausoma atitikties vertinimo įstaiga jį būtų ištyrusi.

Atlikti atitikties vertinimą, parengti techninius dokumentus, pateikti atitikties deklaraciją ir produktą paženklinti ženklu CE turi gamintojas. Platintojai privalo patikrinti, ar produktas pažeklintas ženklu CE ir ar reikalingi tvirtinamieji dokumentai yra tvarkingi. Jei produktas įvežamas iš EEE nepriklausančios šalies, importuotojas turi įsitikinti, kad gamintojas ėmėsi visų būtinų veiksmų ir paprašytas gali pateikti atitinkamus dokumentus.

Daugiau informacijos profesionalams

Daugiau informacijos vartotojams

DUK

Ar galime būti tikri, kad ženklu CE pažymėtas produktas yra saugus?

Deja, dėl ženklo klastojimo ar piktnaudžiavimo juo niekada nėra 100 % garantijos, kad ženklu CE pažymėtas produktas yra saugus. Tačiau priėmus Reglamentą 765/2008pdf ir Sprendimą 768/2008pdf gamintojų įpareigojimai išaiškinti, taip pat aišku, kad ženklindamas produktą ženklu CE gamintojas prisiima visą atsakomybę už produkto atitiktį visiems ES teisės aktų taikomiems reikalavimams.

Tinkamas ženklo CE naudojimas užtikrinamas ženklinimo juo sistema. Visą sistemą, susidedančią iš gamintojų, importuotojų, platintojų, paskelbtųjų įstaigų ir rinkos priežiūros institucijų sustiprino naujasis teisinis pagrindas, kuriuo ne tik siekiama dar labiau sumažinti kliūtis prekybai, bet ir užtikrinti aukštą saugos ir kitų visuomenės interesų apsaugos lygį.

Ar aš kaip gamintojas galiu pats savo produktus ženklinti ženklu CE?

Taip, ženklu CE visada ženklina pats gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas atlikus būtiną atitikties įvertinimo procedūrą. Tai reiškia, kad prieš produktą ženklinant ženklu CE ir jį pateikiant į rinką turi būti atlikta produkto atitikties įvertinimo procedūra, numatyta vienoje ar keliose taikomose direktyvose. Direktyvose nurodoma, ar atitikties įvertinimą gali atlikti gamintojas, ar turi dalyvauti trečioji šalis (paskelbtoji įstaiga).

Kur ženklas CE turėtų būti?

Ženklas turi būti ant produkto arba produkto informacijos plokštelės. Kai tai neįmanoma dėl produkto ypatybių, ženklas CE privalo būti ant pakuotės ir (arba) visuose lydinčiuose dokumentuose.

Kas yra gamintojo Atitikties deklaracija?

ES atitikties deklaracija − tai dokumentas, kuriame gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas Europos ekonominėje erdvėje (EEE) nurodo, kad produktas atitinka visus būtinus reikalavimus, išdėstytus taikomose direktyvose. Atitikties deklaracijoje taip pat būtinai turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ir adresas bei informacija apie produktą, pavyzdžiui, prekės ženklas ir serijos numeris. Atitikties deklaraciją privalo pasirašyti gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui dirbantis asmuo ir būtinai turi būti nurodytos to darbuotojo pareigos. Nepriklausomai nuo to, ar atitikties įvertinime dalyvavo paskelbtoji įstaiga, EB atitikties deklaraciją gamintojas privalo sudaryti ir pasirašyti.

Koks skirtumas tarp ženklo CE ir kitų ženklų ir ar ženklu CE pažymėtas produktas gali būti ženklinamas kitais ženklais?

Ženklas CE yra vienintelis ženklas, nurodantis atitiktį visiems esminiams reikalavimams, išvardytiems ženklinimą reglamentuojančiose direktyvose. Produktas gali būti ženklinamas kitais ženklais su sąlyga, kad jų reikšmė nebūtų tokia pati kaip ženklo CE, kad jie nebūtų painiojami su ženklu CE ir kad jie neribotų ženklo CE aiškumo ir matomumo.

Kas prižiūri, kad ženklas CE būtų tinkamai naudojamas?

Už ženklo CE naudojimo priežiūrą yra atsakingos ES valstybių narių valdžios institucijos, kurios bendradarbiauja su Europos Komisija.

Kokios nuobaudos numatytos už ženklo CE klastojimą?

Už ženklo CE klastojimą taikomos procedūros, priemonės ir sankcijos skiriasi, atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinę administracinę, civilinę ir baudžiamąją teisę. Priklausomai nuo nusikaltimo rimtumo, ūkio subjektams gali būti taikomos piniginės baudos ir, kai kuriomis aplinkybėmis, laisvės atėmimas. Produktai gali būti pašalinti arba sugrąžinti iš rinkos. Vis dėlto jei nemanoma, kad produktas kelia riziką saugai, prieš įpareigojant produktą pašalinti iš rinkos, gamintojui gali būti suteikta galimybė užtikrinti, kad produktas atitiktų taikomus teisės aktus.

Kur rasti daugiau informacijos?

Europos Komisijos interneto svetainėje galite parsisiųsti Direktyvų įgyvendinimo, grindžiamo nauju požiūriu ir bendruoju požiūriu, vadovą (dažnai vadinamą „Mėlynuoju vadovu“).

Įmonės taip pat gali kreiptis į Europos įmonių tinklą.

Kontaktai

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą