Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisätyökalut

CE-merkintä – Perustietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä

Perustietoa

CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-lainsäädännön mukainen, ja siten mahdollistaa tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:n markkinoilla. Valmistajan tuotteeseen laittama CE-merkintä osoittaa, että valmistaja ottaa kaiken vastuun siitä, että tuote on merkinnän saamista edellyttävien lainsäädännöllisten vaatimusten mukainen. Tällöin tuotetta voidaan myydä kaikkialla Euroopan talousalueella (ETA-maita ovat EU:n 28 jäsenmaata sekä EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja). Sama pätee myös tuotteisiin, jotka on valmistettu muissa maissa, mutta joita myydään Euroopan talousalueella.

Kaikissa tuotteissa ei kuitenkaan tarvitse olla CE-merkintää. CE-merkintää edellytetään ainoastaan EU-direktiiveissä määritellyiltä tuoteryhmiltä.

CE-merkintä ei osoita, että tuote olisi valmistettu Euroopan talousalueella. CE-merkintä osoittaa vain, että tuote on arvioitu ennen kuin se on laskettu markkinoille ja täyttää myymistä koskevan lainsäädännön edellytykset (esim. yhtenäinen turvallisuustaso). Tämä tarkoittaa, että valmistaja on

  • tarkastanut, että tuote on kaikkien siihen sovellettavissa direktiiveissä asetettujen edellytysten mukainen (esim. terveys- ja turvallisuusvaatimukset tai ympäristösäännöt) ja
  • toimittanut tuotteen riippumattoman vaatimustenmukaisuuden arviointielimen tarkastettavaksi, jos tuotetta koskevassa lainsäädännössä niin edellytetään.

Valmistajan vastuulla on järjestää vaatimustenmukaisuuden arviointi, laatia tekninen asiakirja, antaa vaatimustenmukaisuusvakuutus ja varustaa tuote CE-merkinnällä. Jakelijoiden on tarkistettava, että tuotteessa on CE-merkintä ja että merkinnän edellyttämät asiakirjat ovat kunnossa. Jos tuote on peräisin maasta, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen, tuojan on vahvistettava, että valmistaja on toteuttanut vaadittavat toimenpiteet ja tätä tukeva näyttö on saatavilla pyynnöstä.

Lisätietoa valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille

Lisätietoa kuluttajille

Usein kysyttyä

Voinko olla varma, että tuote, jossa on CE-merkintä, on turvallinen?

CE-merkinnän väärinkäytön ja väärennösten vuoksi ei valitettavasti koskaan voi olla 100-prosenttista takuuta siitä, että CE-merkinnällä varustettu tuote on turvallinen. Asetuksessa 765/2008pdf ja päätöksessä 768/2008pdf valmistajan velvollisuudet kuitenkin ilmaistaan selkeästi, ja on selvää, että liittämällä CE-merkinnän tuotteeseensa valmistaja ottaa täyden vastuun siitä, että tuote vastaa kaikkia EU-lainsäädännön vaatimuksia.

CE-merkinnän toimivuuden takeena on sen takana oleva järjestelmä, jossa ovat mukana valmistajat, maahantuojat, jakelijat, ilmoitetut arviointilaitokset ja markkinavalvonnasta vastaavat viranomaiset. Koko järjestelmää on vahvistettu uusilla lainsäädäntöpuitteilla, joiden tarkoituksena on pienentää kaupan rasitteita ja samalla taata turvallisuuden korkea taso sekä muiden yleisten etujen suojelu.

Voiko valmistaja tehdä CE-merkinnän tuotteisiinsa itse?

Kyllä. CE-merkinnän tekee aina valmistaja itse tai hänen valtuuttamansa edustaja sen jälkeen, kun tarvittava vaatimustenmukaisuuden arviointi on suoritettu. Tämä tarkoittaa, että ennen kuin tuote varustetaan CE-merkinnällä ja se tuodaan markkinoille, sille on tehtävä vaatimustenmukaisuuden arviointi. Arvioinnissa on noudatettava siihen sovellettavaa direktiiviä tai direktiivejä. Direktiiveissä määritellään, voiko valmistaja suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin itse vai tarvitaanko ulkopuolista tahoa (ilmoitettua arviointilaitosta).

Mihin CE-merkintä on kiinnitettävä?

CE-merkintä tehdään joko tuotteeseen tai tuotteen tietokilpeen. Kun tämä ei ole mahdollista tuotteen luonteen vuoksi, CE-merkintä tehdään pakkaukseen ja/tai mukana toimitettaviin asiakirjoihin.

Mikä on valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus?

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jossa valmistaja tai sen valtuuttama edustaja Euroopan talousalueella (ETA) ilmoittaa, että tuote täyttää kaikki siihen sovellettavien direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää myös valmistajan nimen ja osoitteen sekä tiedot tuotteesta (esim. merkki ja sarjanumero). Valmistajan tai sen valtuuttaman edustajan palveluksessa olevan henkilön on allekirjoitettava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Työntekijän asema on myös ilmoitettava. Riippumatta siitä, onko ilmoitettu arviointilaitos ollut mukana, on valmistajan laadittava ja allekirjoitettava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Miten CE-merkintä eroaa muista merkinnöistä? Voiko muita merkintöjä liittää tuotteeseen, jos siinä on CE-merkintä?

CE-merkintä on ainoa merkki, joka osoittaa, että tuote täyttää kaikki CE-merkinnän kiinnittämiseen oikeuttavien direktiivien olennaiset vaatimukset. Tuotteessa voi olla lisämerkintöjä edellyttäen, että niillä ei ole samaa merkitystä kuin CE-merkinnällä, ne eivät aiheuta sekaantumista CE-merkinnän kanssa eivätkä haittaa CE-merkinnän luettavuutta ja näkyvyyttä.

Kuka valvoo CE-merkintöjen oikeaa käyttöä?

CE-merkinnän valvonta on jäsenmaiden viranomaisten vastuulla yhdessä Euroopan komission kanssa.

Mitä seuraamuksia on CE-merkinnän väärentämisestä?

CE-merkinnän väärentämistapauksiin sovellettavat menettelyt, toimenpiteet ja seuraamukset vaihtelevat kunkin jäsenmaan kansallisen hallinnollisen ja rikoslainsäädännön mukaan. Rikoksen vakavuudesta riippuen taloudelliset toimijat voidaan tuomita sakkoihin ja joissainkin tapauksissa vankeuteen. Tuote voidaan poistaa tai vetää pois markkinoilta. Jos tuotteen ei kuitenkaan katsota aiheuttavan välitöntä vaaraa, valmistajalle voidaan antaa mahdollisuus huolehtia siitä, että tuote vastaa lainsäädännön asettamia vaatimuksia, eikä velvoittaa valmistajaa vetämään tuotetta pois markkinoilta.

Mistä saa lisätietoja?

Euroopan komission sivustolta voi ladata nk. sinisen oppaan, joka on uuteen lähestymistapaan ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan perustuvien direktiivien täytäntöönpano-opas.

Liikeyritykset voivat ottaa yhteyttä myös Enterprise Europe Network -verkostoon.

Yhteydenotot

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu