Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisatööriistad

CE-märgis − Põhiteave ja korduvad küsimused

Põhiteave

CE-märgis kinnitab toote vastavust ELi õigusaktidele ning võimaldab seega toodete vaba liikumist Euroopa turu piires. CE-märgise kinnitamisega tootele deklareerib tootja omal vastutusel, et toode vastab kõigile asjakohastele EL õigusaktidele, mis tähendab seda, et asjaomast toodet saab müüa kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP, 28 ELi liikmesriiki ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon (EFTA) riigid Island, Norra, Liechtenstein). See kehtib samuti teistes riikides valmistatud toodete suhtes, mida EMPs müüakse.

Siiski mitte kõik tooted ei pea kandma CE-märgist, vaid ainult need tooted, mis on loetletud konkreetsetes CE-märgist käsitlevates ELi direktiivides.

CE-märgis ei viita sellele, et toode on valmistatud EMPs, see kinnitab vaid seda, et toodet on enne selle turule laskmist hinnatud ning et see vastab kohaldatavatele õigusaktide nõuetele (nt ühtsed ohutustasemed), mis võimaldab toodet asjaomasel turul müüa. See tähendab, et tootja on:

  • kontrollinud, et toode vastab kõigile selle suhtes kohaldavate direktiivide nõuetele (nt tervishoiu- ja ohutus- või keskkonnalased nõuded) ning
  • lasknud seda hinnata sõltumatul vastavushindamisasutusel, kui asjaomased direktiivid seda ette näevad.

Tootja kohustus on teostada vastavushindamine, koostada tehniline toimik, väljastada vastavusdeklaratsioon ja kinnitada tootele CE-märgis. Edasimüüjad peavad kontrollima, et toode kannab CE-märgist ning et nõutud täiendavad dokumendid oleksid korras. Kui toodet imporditakse väljastpoolt EMPd, peab importija kontrollima, et tootja on järginud vajalikke õigusnorme ning et nõutavad dokumendid on olemas.

Lisateave tootjatele, importijatele ja levitajatele

Lisateave tarbijatele

KKK

Kas saame olla kindlad, et CE-märgist kandev toode on ohutu?

Märgise võltsimise või väärkasutamise võimaluse tõttu ei saa kahjuks kunagi anda 100% garantiid, et CE-märgist kandev toode on ohutu. Siiski on määruse 765/2008pdf ja otsuse 768/2008pdf vastuvõtmisega määratletud tootjate kohustused ning on selge, et tootele CE-märgise kinnitamisega võtab tootja endale täieliku vastutuse kõigile ELi õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastamise eest.

CE-märgise taga on süsteem, mis tagab selle nõuetekohase toimimise. Kogu süsteemi, mis hõlmab tootjaid, importijaid, edasimüüjaid, teavitatud asutusi ja turujärelevalveasutusi, on tugevdatud uue õigusraamistikuga, mille eesmärk on vähendada veelgi kaubandustõkkeid, tagades samal ajal kõrged ohutusstandardid ja muude avalike huvide kaitse.

Kas mina, kui tootja, saan kinnitada oma toodetele CE-märgise?

Jah, CE-märgise kinnitab alati kas tootja ise või tema volitatud esindaja pärast vajaliku vastavushindamismenetluse lõpuleviimist. See tähendab, et enne CE-märgise kinnitamist ning toote turule laskmist, peab asjaomane toode läbima ühe või mitme kohaldatava direktiiviga ettenähtud vastavushindamismenetluse. Direktiivides täpsustatakse, kas vastavushindamise võib läbi viia tootja või on vajalik kaasata kolmas osapool (teavitatud asutus).

Kuhu tuleks CE-märgis kinnitada?

Märgis tuleb kinnitada kas tootele või toote andmeplaadile. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb sõltuvalt toote omadustest CE-märgis kinnitada pakendile ja/või mis tahes toodet saatvatele dokumentidele.

Mis on tootja vastavusdeklaratsioon?

ELi vastavusdeklaratsioon (DoC) on dokument, milles tootja või tema volitatud esindaja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) kinnitab, et toode vastab kõigile konkreetse toote puhul kohaldatavate direktiivide nõuetele. DoC peab samuti sisaldama tootja nime ja aadressi ning teavet toote kohta (kaubamärk ja seerianumber). DoCile peab alla kirjutama tootja või tema volitatud esindaja heaks töötav isik, kelle ametikoht tuleb samuti ära märkida. Olenemata sellest, kas teavitatud asutus on kaasatud või mitte, peab tootja koostama ja allkirjastama EÜ vastavusdeklaratsiooni.

Milline on erinevus CE-märgise ja teiste märgiste vahel ning kas tootele saab kinnitada teisi märgiseid, kui see kannab CE-märgist?

CE-märgis on ainus märgis, mis näitab vastavust selle kinnitamist käsitlevate direktiivide nõuetele. Toode võib kanda ka muid märgiseid eeldusel, et neil ei ole sama tähendus, mis CE-märgisel ning et need ei ole segiaetavad CE-märgisega. Samuti ei tohi need vähendada CE-märgise loetavust ja nähtavust.

Kes teostab järelevalvet CE-märgise nõuetekohase kasutamise üle?

CE-märgise järelevalve eest vastutavad ELi liikmesriikide ametiasutused, kes teevad koostööd Euroopa Komisjoniga.

Millised on karistused CE-märgise võltsimise korral?

CE-märgise võltsimise puhul kohaldatavad menetlused, meetmed ja sanktsioonid on erinevad sõltuvalt liikmesriikide riiklikust haldus-, tsiviil- ja kriminaalõigusest. Sõltuvalt kuriteo raskusest võib ettevõtjale määrata trahvi või mõnel juhul ka vanglakaristuse. Tooted võidakse turult eemaldada või tagasi kutsuda. Kui toodet ei peeta otseseks turvalisusriskiks, võib tootjale siiski anda enne, kui ta peab toote turult eemaldama, võimaluse viia toode kooskõlla kohaldatavate õigusaktidega.

Kust leida lisateavet?

Euroopa Komisjoni veebisaidilt saate laadida alla uuel ja üldisel lähenemisviisil põhinevate direktiivide rakendamise juhise (ehk nn sinise raamatu)

Ettevõtjad saavad samuti võtta ühendust Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga.

Kontakt

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale