Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Σήμανση CE - Βασικά στοιχεία και συχνές ερωτήσεις

Βασικά στοιχεία

Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει, με δική του ευθύνη, ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ.

Ωστόσο, δεν απαιτείται για όλα τα προϊόντα να φέρουν το σήμα CE, αλλά μόνον οι κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για τη σήμανση CE.

Η σήμανση CE δεν δηλώνει ότι ένα προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλά ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και συνεπώς ικανοποιεί τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας) που επιτρέπουν την πώλησή του σε αυτή την αγορά. Ειδικότερα, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής:

  • επαλήθευσε τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις (π.χ. απαιτήσεις σχετικές με την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον) που προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες και
  • φρόντισε για την εξέτασή του από ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, εφόσον αυτό προβλέπουν οι ισχύουσες οδηγίες.

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κατάρτιση τεχνικού φακέλου, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και για την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν. Οι διανομείς πρέπει να ελέγχουν ότι το προϊόν φέρει το σήμα CE και ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν το προϊόν εισάγεται από χώρα εκτός ΕΟΧ, ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα για όποιον τα ζητήσει.

Περισσότερες πληροφορίες για τους επαγγελματίες

Περισσότερες πληροφορίες για τους καταναλωτές

Συχνές ερωτήσεις

Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα προϊόν που φέρει το σήμα CE είναι ασφαλές;

Δυστυχώς, εξαιτίας της παραποίησης ή κατάχρησης της σήμανσης, δεν υπάρχει ποτέ 100% εγγύηση ότι το προϊόν που φέρει το σήμα CE είναι ασφαλές. Ωστόσο, με την έκδοση του κανονισμού 765/2008pdf και της απόφασης 768/2008pdf, έχουν καθοριστεί οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή και έχει γίνει σαφές ότι όταν ο κατασκευαστής τοποθετήσει το σήμα CE σε ένα προϊόν, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις της ΕΕ.

Το σύστημα στο οποίο βασίζεται η σήμανση CE είναι αυτό που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του. Ολόκληρο το σύστημα, που αποτελείται από κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς, κοινοποιημένους οργανισμούς και εποπτικές αρχές της αγοράς, έχει ενισχυθεί μέσω του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου, στόχος του οποίου είναι η μείωση περαιτέρω επιβαρύνσεων στο εμπόριο και συγχρόνως η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του γενικότερου κοινού συμφέροντος.

Μπορώ, ως κατασκευαστής, να τοποθετήσω το σήμα CE στα προϊόντα μου;

Ναι, το σήμα CE τοποθετείται πάντα από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αφού ολοκληρωθεί η αναγκαία διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι προτού το προϊόν λάβει το σήμα CE και διατεθεί στην αγορά, πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στις ισχύουσες οδηγίες. Οι οδηγίες καθορίζουν αν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή αν χρειάζεται η παρέμβαση τρίτου (του κοινοποιημένου οργανισμού).

Πού πρέπει να τοποθετείται το σήμα CE;

Το σήμα πρέπει να τοποθετείται είτε στο προϊόν είτε στην πινακίδα στοιχείων του προϊόντος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω της φύσης του προϊόντος, το σήμα CE πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία και/ή σε οποιοδήποτε από τα συνοδευτικά έγγραφα.

Τι είναι η Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή;

Η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι ένα έγγραφο στο οποίο ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες. Στη Δήλωση Συμμόρφωσης πρέπει να αναγράφονται επίσης το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και να παρέχονται πληροφορίες για το προϊόν, όπως το εμπορικό σήμα και ο αριθμός σειράς. Πρέπει να υπογράφεται από άτομο που εργάζεται για τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και να αναγράφεται η αρμοδιότητα αυτού του ατόμου. Είτε έχει εμπλακεί ένας Κοινοποιημένος Οργανισμός είτε όχι, ο κατασκευαστής είναι εκείνος που πρέπει να συντάξει και να υπογράψει τη Δήλωση Συμμόρφωσης EC.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σήματος CE και άλλων σημάτων; Μπορούν να τοποθετούνται κι άλλα σήματα στο προϊόν αν αυτό φέρει το σήμα CE;

Το σήμα CE είναι το μόνο σήμα που δηλώνει συμμόρφωση με όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών που προβλέπουν την τοποθέτησή του. Ένα προϊόν μπορεί να φέρει πρόσθετα σήματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την ίδια σημασία με το σήμα CE, δεν μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση σε σχέση με το σήμα CE και δεν καθιστούν λιγότερο ευδιάκριτο ή ευανάγνωστο το σήμα CE.

Ποιος εποπτεύει τη σωστή χρήση της σήμανσης CE;

Οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδιες για την εποπτεία της σήμανσης CE.

Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση παραποίησης της σήμανσης CE;

Οι διαδικασίες, τα μέτρα και οι κυρώσεις που ισχύουν για την παραποίηση/κατάχρηση του σήματος CE ποικίλλουν ανάλογα με το διοικητικό, αστικό και ποινικό δίκαιο των κρατών μελών. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, οι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόστιμο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε φυλάκιση. Τα προϊόντα μπορεί να αποσύρονται ή να ανακαλούνται από την αγορά. Ωστόσο, αν το προϊόν δεν θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια, ενδέχεται να δοθεί μια δεύτερη δυνατότητα στον κατασκευαστή να διασφαλίσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία προτού υποχρεωθεί να το αποσύρει από την αγορά.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Από τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον οδηγό για την εφαρμογή των οδηγιών που βασίζονται στη νέα και τη σφαιρική προσέγγιση, (που συχνά αναφέρεται ως "Μπλε Οδηγός").

Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το Enterprise Europe Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων).

Επικοινωνία

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο