Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Flere værktøjer

CE-mærkning – Grundlæggende oplysninger og ofte stillede spørgsmål

Grundlæggende oplysninger

CE-mærkning viser, at et produkt overholder EU's regler og gør det således muligt for varer at bevæge sig frit inden for det europæiske marked. Når en producent anvender CE-mærkningen, erklærer han på eget ansvar, at produktet overholder alle de lovmæssige krav for CE-mærkning, hvilket vil sige, at produktet kan sælges i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS omfatter de 28 EU-lande og landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), Island, Norge og Liechtenstein). Det gælder også for produkter fremstillet i andre lande, som sælges i EØS.

Det er dog ikke alle produkter, der skal bære CE-mærkningen. Kun produkter angivet i specifikke EU-direktiver om CE-mærkning.

CE-mærkningen betyder ikke, at produktet er fremstillet i EØS, men blot at produktet er blevet vurderet, inden det er bragt i omsætning, og således lever op til de gældende regler (f.eks. et harmoniseret sikkerhedsniveau) for at blive solgt dér. Det betyder, at producenten har:

  • bekræftet, at produktet overholder alle relevante krav (f.eks. til sundhed og sikkerhed eller miljøkrav) i de relevante direktiver og
  • fået dem undersøgt af et uafhængigt overensstemmelsesvurderingsorgan, hvis direktiverne kræver det.

Det er producentens ansvar at sørge for overensstemmelsesvurderingen, at udarbejde det tekniske dossier, at udstede EU-overensstemmelseserklæringen og at anbringe CE-mærkningen på produktet. I salgsleddet skal det kontrolleres, om produktet er forsynet med CE-mærkning, og om den krævede dokumentation er i orden. Hvis produktet importeres fra et land uden for EU, skal importøren kontrollere, at producenten i det pågældende land har foretaget sig det fornødne, og at dokumentationen kan stilles til rådighed.

Mere information for fagfolk

Mere information for forbrugere

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg være sikker på, at et produkt med CE-mærkning er sikkert?

På grund af forfalskning og misbrug af mærkningen er der desværre aldrig 100 % sikkerhed for, at et produkt med CE-mærkning er sikkert. Men med vedtagelsen af forordning 765/2008pdf og afgørelse 768/2008pdf er producentens forpligtelser blevet fastsat, og det står klart, at producenten påtager sig det fulde ansvar for, at produktet overholder alle gældende EU-regler, når det bærer CE-mærkningen.

Det er systemet bag CE-mærkningen, der sikrer, at det fungerer efter hensigten. Hele systemet bestående af producenter, importører, forhandlere, bemyndigede organer og markedstilsynsmyndigheder er blevet styrket med den nye rammelovgivning, som skal mindske byrden på erhvervslivet yderligere og på samme tid sikre et højt niveau af sikkerhed og beskyttelse af andre offentlige interesser.

Kan jeg som producent sætte CE-mærkningen på mine produkter?

Ja. CE-mærkningen påføres altid af producenten selv eller af dennes befuldmægtigede repræsentant, når den nødvendige overensstemmelsesvurdering er udført. Det vil sige, at produktet først skal gennemgå en overensstemmelsesvurdering i henhold til en eller flere relevante direktiver, før CE-mærkningen kan påføres, og produktet kan markedsføres. Direktiverne præciserer, om overensstemmelsesvurderingen må udføres af producenten, eller om en tredjepart (det bemyndigede organ) skal involveres.

Hvor skal CE-mærkningen påføres?

Mærkningen påføres enten på selve produktet eller på produktets dataskilt. Hvis dette ikke er muligt på grund af produktets beskaffenhed, skal CE-mærkningen påføres indpakningen og/eller eventuelle medfølgende dokumenter.

Hvad er producentens overensstemmelseserklæring?

EU-overensstemmelseserklæringen er et dokument, hvori producenten eller dennes befuldmægtigede repræsentant inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) angiver, at produktet opfylder alle nødvendige krav i de relevante direktiver. Overensstemmelseserklæringen skal også indeholde producentens navn og adresse samt oplysninger om produktet såsom varemærke og serienummer. Overensstemmelseserklæringen skal underskrives af en ansat i producentvirksomheden eller dennes befuldmægtigede repræsentant, og vedkommendes stillingsbetegnelse skal angives. Uanset om et bemyndiget organ har været involveret eller ej, skal producenten udarbejde og underskrive EU-overensstemmelseserklæringen.

Hvad er forskellen mellem CE-mærkning og andre mærkningsordninger, og må man anvende andre mærkninger sammen med CE-mærkningen?

CE-mærkningen er den eneste mærkningsordning, der angiver, at produktet overholder de væsentlige krav i de direktiver, der indeholder bestemmelse om ordningen. Et produkt kan bære andre mærkninger, hvis de ikke har samme betydning som CE-mærkningen, ikke kan forveksles med CE-mærkningen og ikke gør CE-mærkningen mindre læselig eller synbar.

Hvem kontrollerer at CE-mærkningen anvendes korrekt?

De offentlige myndigheder i EU-landene har sammen med Europa-Kommissionen ansvaret for at føre kontrol med CE-mærkningen.

Hvad er straffen for at forfalske CE-mærkningen?

Hvilke procedurer, tiltag og sanktioner, der anvendes i forbindelse med forfalskning af CE-mærkningen, afhænger af medlemslandenes administrative og civil- og strafferetlige bestemmelser. Afhængig af hvor alvorlig forbrydelsen er, kan den erhvervsdrivende blive pålagt bødestraf og under visse omstændigheder fængselsstraf. Produkterne kan blive trukket eller kaldt tilbage fra markedet. Hvis produktet ikke anses som en umiddelbar sikkerhedsrisiko, kan producenten få mulighed for at bringe varen i overensstemmelse med den relevante lovgivning i stedet for at skulle trække produktet tilbage fra markedet.

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

På Europa-Kommissionens website kan du downloade en vejledning i anvendelsen af de direktiver, der er udarbejdet på grundlag af den nye metode og den globale metode (også kaldt "den blå vejledning").

Virksomheder kan også kontakte Enterprise Europe Network.

kontakt

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven