Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Další nástroje

Označení CE – Základní informace a časté otázky

Základní informace

Označení CE potvrzuje tzv. shodu produktu s požadavky předpisů EU. Tímto způsobem označení umožňuje volný pohyb produktů po evropském trhu. Pokud je na produktu uvedeno označení CE, výrobce tak na svou odpovědnost prohlašuje, že jeho produkt splňuje všechny právní požadavky označení CE, což znamená, že produkt lze prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru (EHP, 28 členských států EU a Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), tzn. Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Totéž platí o produktech vyrobených v jiných zemích a prodávaných v EHP.

Nicméně označení CE není povinné pro všechny výrobky – jde pouze o produkty kategorií vyjmenovaných v konkrétních směrnicích EU o označení CE.

Označení CE tedy neznamená, že produkt byl vyroben v EHP. Stvrzuje pouze to, že u daného produktu byla před jeho uvedením na trh ověřena shoda s příslušnými právními požadavky (např. harmonizovaná úroveň bezpečnosti) a že je díky tomu možné jej v tomto prostoru prodávat. Označením je zajištěno, že výrobce

  • ověřil, že produkt splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. hygienické a ekologické), které jsou stanoveny v platných směrnicích
  • pokud to směrnice stanoví, že byl rovněž přezkoušen nezávislým subjektem provádějícím posuzování shody

Výrobce musí zajistit posouzení shody, vypracovat technickou dokumentaci, vydat prohlášení ES o shodě a uvést označení CE na výrobku. Distributoři musejí zkontrolovat, že produkt má označení CE a že nezbytné doklady jsou v pořádku. Je-li výrobek dovážen ze země mimo EHP, dovozce musí ověřit, že výrobce mimo území EU podnikl nutné kroky a že dokumentace je na požádání k dispozici.

Více o označení CE pro odborníky

Více o označení CE pro spotřebitele

Časté otázky

Můžeme se spolehnout na to, že výrobek opatřený označením CE je bezpečný?

Bohužel, vinou falšování nebo zneužívání tohoto označení nelze 100% zaručit bezpečnost výrobku s označením CE. Nicméně již bylo přijato nařízení č. 765/2008pdf a rozhodnutí 768/2008pdf, v nichž jsou povinnosti výrobců podrobně stanoveny, a je tedy jasné, že označením výrobku symbolem CE přebírá výrobce plnou odpovědnost za to, že výrobek splňuje všechny požadavky platné v právním systému EU.

Pro to, aby označení CE řádně fungovalo, je nutný systém složený z výrobců, dovozců, distributorů, oznámených subjektů a orgánů tržního dozoru. Ten byl díky novému legislativnímu rámci posílen a usiluje o odstranění překážek v oblasti obchodování a zároveň zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany ostatních veřejných zájmů.

Mohu jako výrobce opatřit své výrobky označením CE sám?

Ano, označením CE opatřuje výrobce výrobek vždy sám nebo tak činí jeho zplnomocněný zástupce po provedení nezbytného postupu posouzení shody. To znamená, že výrobek musí projít postupem posouzení shody pro něj stanoveným platnými směrnicemi ještě předtím, než je opatřen označením CE a uveden na trh. Směrnice určují, zda toto posouzení může provést výrobce, nebo zda musí být zapojena třetí strana (oznámený subjekt).

Kde má být na výrobku umístěno označení CE?

Označení CE má být umístěno buď na výrobku, nebo na jeho výrobním štítku. Pokud to z povahy výrobku není možné, musí být označení CE umístěno na obale nebo na některém z příbalových dokumentů.

Co přesně znamená „prohlášení o shodě“?

Prohlášení o shodě je dokument, ve kterém výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA) uvádí, že výrobek splňuje všechny požadavky platných směrnic. Prohlášení o shodě musí obsahovat také název a sídlo daného výrobce a informace o výrobku, jako například obchodní značku a sériové číslo. Prohlášení o shodě musí být opatřeno podpisem osoby zaměstnané u výrobce nebo jeho zplnomocněným zástupcem a rovněž musí být uvedena funkce zaměstnance. Výrobce je povinen zhotovit ES prohlášení o shodě, ať již se posouzení shody zúčastnil oznámený subjekt, či nikoliv.

Jaký je rozdíl mezi označením CE a jinými označeními? Mohou být na výrobku umístěna jiná označení, pokud je již opatřen označením CE?

Označení CE je jediným označením, které označuje shodu se všemi základními požadavky směrnic stanovených pro označení CE. Výrobek může být opatřen dalšími označeními pod podmínkou, že nemají stejný význam, jako má označení CE, nevedou k záměně s označením CE a nesnižují čitelnost a viditelnost označení CE.

Kdo dohlíží nad správným použitím označení CE?

Za dozor nad označením CE jsou odpovědné veřejné orgány členských států EU ve spolupráci s Evropskou komisí.

Jaké jsou sankce za falšování označení CE?

Postupy, opatření a sankce v případě falšování označení CE se mohou lišit podle vnitrostátního správního, občanského a trestního práva příslušného členského státu. V závislosti na závažnosti trestného činu mohou být hospodářské subjekty pokutovány a v některých případech mohou být odpovědné osoby i potrestány odnětím svobody. Dané produkty je možné stáhnout nebo odstranit z trhu. Pokud se však má za to, že produkt nepředstavuje bezprostřední bezpečnostní riziko, může být výrobci umožněno, aby dodatečně zajistil soulad výrobku s platnými právními předpisy, a nemusel tedy stahovat výrobek z trhu.

Kde najdu další informace?

Z webových stránek Evropské komise si můžete stáhnout Příručku pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu (Guide to the Implementation of Directives based on New Approach and GlobalApproach, tzv. „Blue Guide“).

Podniky se také mohou obrátit na síť Enterprise Europe Network.

Kontakt?

ENTR /C/1 IM & ITS INTL DIMENSION

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům