Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Satelitná navigácia

Verejná konzultácia o aplikáciách európskych programov satelitnej navigácie (Galileo a EGNOS)

Táto konzultácia je v súčasnosti ukončená

Oblasť(ti) politiky

Podnikanie, konkurencieschopnosť priemyslu, kozmický priestor

Cieľová(é) skupina(y)

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky občanov, podnikov a organizácií. Účasť na konzultácii sa odporúča všetkým, ktorí priamo alebo nepriamo používajú alebo majú v pláne používať služby globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) v rámci poskytovania služieb alebo pri výrobe produktov alebo ktorí majú osobitný záujem o tieto služby.

Obdobie trvania konzultácie

od 22. 4. 2013 do 14. 7. 2013Táto konzultácia je v súčasnosti ukončená

Účel konzultácie

Cieľom tejto verejnej konzultácie je získať podnety a názory širokého okruhu zainteresovaných strán o spôsobe, akým by Európska komisia mohla maximalizovať a zabezpečiť uvedenie nadväzujúcich aplikácií GNSS (najmä európskych nadväzujúcich aplikácií GNSS) na trh.

Spôsob predkladania príspevkov

Vyjadrite sa k otázkam uvedeným v konzultačnom dokumente pdf - 66 KB [66 KB] English (en) a pošlite svoje stanovisko na e-mailovú adresu, ktorá zodpovedá vášmu typu organizácie.

Svoj príspevok k tejto verejnej konzultácii môžete predložiť najneskôr 14. júla 2013.

Upozorňujeme, že informácie o ochrane vašich osobných údajov a spracovávaní príspevkov nájdete v časti vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je priložené k tejto konzultácii.

V záujme transparentnosti vyzývame organizácie (vrátane MVO, obchodných združení a podnikov), aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania.
  • Ak ste registrovanou organizáciou, na prvej strane vášho príspevku uveďte názov a adresu organizácie a vaše registračné identifikačné číslo. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za názor vašej organizácie.
  • Ak vaša organizácia ešte nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz.
    Potom sa vráťte na túto stránku a predložte príspevok ako registrovaná organizácia.
  • Príspevky neregistrovaných organizácií budú uverejnené oddelene.

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú predložiť svoje stanoviská v rámci verejných konzultácií, aby poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho zastupujú a aké stanoviská obhajujú. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť uvedené informácie, Komisia v súlade s proklamovanou politikou zaradí tieto príspevky medzi príspevky jednotlivcov. (Normy pre konzultácie, pozri COM (2002) 704, a Oznámenie o opatreniach nadväzujúcich na zelenú knihu o ETI, pozri COM (2007) 127 z 21. 3. 2007).

Zobraziť dokument, ktorý je predmetom konzultácie (dotazník)

  • Zobraziť dokument, ktorý je predmetom konzultácie (dotazník) pdf - 66 KB [66 KB] English (en)

Kontaktné údaje

Zodpovedný útvar:Európska komisia – GR pre podnikanie a priemysel,
oddelenie H3 – Satelitné navigačné aplikácie EÚ a medzinárodné záležitosti
E-mail:ENTR-EU-SAT-NAV-APPL-INTL-AFFAIRS@ec.europa.eu
Poštová adresa:European Commission, BREY 07/335, B-1049 Brusel

Zobraziť príspevky

Závery konzultácie a ďalšie kroky

Všetky doručené príspevky (vrátane záverečnej správy s prehľadom doručených príspevkov) sa uverejnia na webovej lokalite GR pre podnikanie.
Informácie získané prostredníctvom tejto verejnej konzultácie pomôžu Komisii pri lepšej identifikácii záležitostí, na ktoré sa má zamerať a pri navrhovaní súboru opatrení, ktoré sú potrebné na maximalizáciu uvedenia aplikácií GNSS na trh.

Referenčné dokumenty


  • Správa – Nové prioritné oblasti a možné opatrenia uvedené v akčnom pláne pre aplikácie GNSS na roky 2014 – 2018 pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
  • Prezentácia – Hodnotenie uplatnenia akčného plánu pre aplikácie GNSS v rokoch 2010 – 2013 pdf - 377 KB [377 KB] English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku