European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Европейската комисия предприема мерки за борба с нелоялните практики в продоволствената верига Публикувано на: 15/07/2014, Последна актуализация: 22/06/2015

News in RSS

Като потребители всички пазаруваме в близкия магазин, но продоволствената верига — или с други думи, веригата на предлагане на хранителни продукти, определено е част от единния европейски пазар, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар и услугите. Трябва да осигурим равнопоставени условия между доставчиците и търговците на дребно, от една страна, които са предимно малки и средни предприятия, и големите многонационални производители и търговски вериги, от друга страна. Нелоялните търговски практики са заплаха за това. В отрасъла вече се полагат сериозни усилия за борба с нелоялното поведение и работата в тази насока трябва да продължи. Държавите членки трябва да осигурят ефикасна и последователна нормативна уредба, с помощта на която да се доразвият и допълнят предприетите от бизнеса инициативи за саморегулиране.

Европейската комисия прие съобщение, с което държавите членки се насърчават да осигурят по-добра защита на дребните производители и търговци на хранителни продукти от нелоялните практики, до които прибягват далеч по-силните им търговски партньори.

Преди даден хранителен продукт да стигне до потребителите, много и различни участници в продоволствената верига (производители, преработватели, търговци на дребно и др.) повишават качеството и стойността му. Различни фактори, като големия пазарен дял например, обуславят съществени разлики в съотношението на силите при договарянето между участниците във веригата на доставки. Въпреки че различното пазарно влияние в процеса на договаряне е често срещано и закономерно явление в търговските отношения, в някои случаи неравенството на силите може да доведе до нелоялни търговски практики.

Съобщение за медиите и мемо English (en)

Cъобщение pdf - 252 KB [252 KB] Deutsch (de) English (en)

Като потребители всички пазаруваме в близкия магазин, но продоволствената верига — или с други думи, веригата на предлагане на хранителни продукти, определено е част от единния европейски пазар, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар и услугите. Трябва да осигурим равнопоставени условия между доставчиците и търговците на дребно, от една страна, които са предимно малки и средни предприятия, и големите многонационални производители и търговски вериги, от друга страна. Нелоялните търговски практики са заплаха за това. В отрасъла вече се полагат сериозни усилия за борба с нелоялното поведение и работата в тази насока трябва да продължи. Държавите членки трябва да осигурят ефикасна и последователна нормативна уредба, с помощта на която да се доразвият и допълнят предприетите от бизнеса инициативи за саморегулиране.