European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Refit – Kommissionen gör EU-lagstiftningen lättare, enklare och billigare Publicerat den: 18/06/2014, Senaste uppdatering: 23/06/2015

News in RSS

Kommissionen utvidgar sin agenda för smart lagstiftning, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Refit är viktigt för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Vi vill underlätta livet för våra medborgare och företag genom att fokusera EU:s lagstiftning till de frågor som bäst hanteras på europeisk nivå, samtidigt som det blir lättare, enklare och billigare. Vi gör goda framsteg, men resultat sker inte över en natt. Framgång kräver fortsatta insatser, tydliga politiska prioriteringar och engagemang från alla EU-institutioner och i synnerhet från medlemsstaterna. Det är mycket viktigt att fortsätta detta arbete under nästa mandatperiod.

Bara några dagar före Europeiska rådet driver kommissionen EU:s agenda för smart lagstiftning vidare.

Ett meddelande som antagits visar att genomförandet av kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit) är i full gång och att EU-lagstiftningen verkligen håller på att bli lättare, enklare och billigare. Kommissionen kommer dessutom att öka takten för smart lagstiftning genom att lägga fram ett antal nya initiativ för förenkling, tillbakadragande av förslag under behandling och upphävande av gällande lagstiftning. Den första upplagan av en årlig resultattavla utvärderar de framsteg som gjorts inom alla politikområden och för enskilda initiativ, inbegripet vid sidan av rådet och parlamentet.

Pressmeddelande

Kommissionen utvidgar sin agenda för smart lagstiftning, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Refit är viktigt för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Vi vill underlätta livet för våra medborgare och företag genom att fokusera EU:s lagstiftning till de frågor som bäst hanteras på europeisk nivå, samtidigt som det blir lättare, enklare och billigare. Vi gör goda framsteg, men resultat sker inte över en natt. Framgång kräver fortsatta insatser, tydliga politiska prioriteringar och engagemang från alla EU-institutioner och i synnerhet från medlemsstaterna. Det är mycket viktigt att fortsätta detta arbete under nästa mandatperiod.