European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Програми на Европейския Съюз за подкрепа на МСП Публикувано на: 22/02/2012, Последна актуализация: 05/06/2014

News in RSS
Автор:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Преглед на основните възможности за финансиране, предлагани за европейските МСП

Европейският съюз предоставя подкрепа на европейските малки и средни
предприятия (МСП). Тя се предлага в различни форми като грантово инансиране, заеми, а в някои случаи и като гаранции.

Подкрепата се предоставя пряко или по линия на програми, управлявани на национално или регионално равнище, например такива по линия на Структурните фондове на Европейския съюз.

МСП могат да се възползват и от серия мерки за оказване на нефинансово съдействие под формата на програми и услуги за подпомагане на бизнеса.

Настоящото ръководство цели да представи европейските програми, предлагани за МСП и съдържа кратка информация, както и основните интернет страници за всяка програма.

Моля, обърнете внимание на това, че настоящото ръководство не е изчерпателно.

Схемите за оказване на съдействие са разделени в следните четири категории:

  • Тематични възможности за финансиране
  • Структурни фондове
  • Финансови инструменти
  • Подкрепа за интернационализацията на МСП

 

Документи и връзки