European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Podpora Európskej únie na podporu MSP Uverejnené dňa:: 22/02/2012, Posledná aktualizácia: 05/06/2014

News in RSS
Autor:
European Commission, Enterprise and Industry DG.

Prehľad najdôležitejších možností financovania európskych MSP

Európska únia poskytuje podporu malým a stredným podnikom (MSP) v Európe.

Táto podpora sa realizuje v rôznych formách, napr. formou grantov, pôžičiek a v niektorých prípadoch formou záruk.

Podpora sa poskytuje priamo alebo prostredníctvom programov riadených na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

MSP môžu využívať mnohé opatrenia nefinančnej pomoci vo forme programov a služieb na podporu podnikania.

V tomto prehľade, ktorý obsahuje informácie a hlavné internetové stránky pre každý program, sú
predstavené európske programy, ktoré majú MSP k dispozícii.

Upozorňujeme, že prehľad nie je vyčerpávajúci.

Programy pomoci boli rozdelené do týchto štyroch kategórií:

  • Možnosti tematického financovania
  • Štrukturálne fondy
  • Finančné nástroje
  • Podpora internacionalizácie MSP

Dokumenty a odkazy