Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Ordlista

ATEX
Utrustning för miljöer som kan vara explosiva
Till början
CEEC
Länder i Central- och Östeuropa
CSR
Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar)
CSR (företagens samhällsansvar)
CSR avser idén om att företag frivilligt ska integrera socialt och miljömässigt ansvarstagande i sin verksamhet och i samarbetet med intressenter. Små och medelstora företag som har införlivat CSR har ett etiskt förhållningssätt och bidrar till ekonomisk utveckling, samtidigt som man förbättrar situationen dels för de anställda och deras familjer, dels för närsamhället och samhället i stort.
Cutting red tape: Förenkla regelverket
Cutting red tape handlar om att minska den onödiga byråkratin. EU arbetar för att utveckla bättre regler för företag - regler som är enkla, lätta att förstå, effektiva och genomförbara. Cutting red tape syftar till att hjälpa företagare och entreprenörer att förbättra konkurrenskraften och bidra till hållbar utveckling.
Till början
Dagliga elektroniska anbud (TED)
TED är nätversionen av S-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Den innehåller bl.a. meddelanden om upphandling, tilldelade kontrakt och förhandsinformation.
Till början
EIS (European Innovation Scoreboard)
EIS är en del av EU:s innovationspolitik och tillhandahåller sedan 2001 en årlig utvärdering av innovationskapaciteten inom EU.
EPG
Enterprise Policy Group (grupp för företagsriktlinjer)
EPSO
European Personal Selection Office (Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal)
EUJBRT
Rundabordssamtal mellan EU och Japan
EUP
Produkter som använder energi
Europe INNOVA
Europe INNOVA är ett initiativ från Generaldirektoratet för näringsliv som är inriktat på att bli en plattform för att utveckla och testa nya verktyg och instrument som ska stödja innovation och hjälpa innovativa företag med snabbare och bättre innovationer. Det omfattar offentliga och privata innovationsstödjande aktörer, till exempel innovationsbyråer, tekniköverföringskontor (TTO), företagsinkubatorer, finansiella intermediärer och klusterorganisationer.
Till början
GHS
Global Harmonised System (globalt harmoniserat system)
GHS (globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier)
GHS är ett system som utarbetats av FN och syftar till att identifiera farliga kemikalier och informera användare om farorna med hjälp av symboler och texter på etiketterna samt säkerhetsdatablad. Den 16 december 2008 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, som harmoniserar de befintliga EU-reglerna om GHS. Förordningen publicerades i EU:s officiella tidning den 31 december 2008.
GMES/Kopernikus (observationssystem för global övervakning av miljö och säkerhet)
GMES/Kopernikus är ett europeiskt initiativ för implementering av informationstjänster som rör miljö och säkerhet. Systemet baseras på observationsdata från jordobservationssatelliter och markbaserad information. Dessa data koordineras, analyseras och förbereds sedan för slutanvändare. GMES/Kopernikus kommer att utveckla en mängd tjänster till europeiska medborgare så att de kan förbättra sin livskvalitet när det gäller miljö och säkerhet. Tack vare dessa tjänster spelar systemet en strategisk roll i fråga om att stödja viktiga EU-politikområden.
Till början
Hållbar utveckling
Med hållbar utveckling avses en form av utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov. EU:s höga mål är att minska utsläppen av växthusgaser i Europa med 20 %, förbättra Europas energieffektivitet med 20 % och öka andelen förnybar energi med 20 % senast 2020. Detta omfattar att man försöker utforma politiska åtgärder som ska förbättra EU:s industriella, ekonomiska och affärsmässiga konkurrenskraft, samtidigt som man tar vederbörlig hänsyn till planetens framtidsutsikter.
Till början
IDA
Interchange of Data between Administrations (datautväxling mellan myndigheter)
Inre marknaden
EU:s inre marknad är en marknad där varor, tjänster, kapital och människor kan röra sig fritt. För att varor ska kunna röra sig fritt inom EU krävs att nationella hinder mot den fria rörligheten tas bort. Enligt artiklarna 34–36 i EUF-fördraget är kvantitativa restriktioner för import, export och varor på väg förbjudna liksom alla liknande restriktiva åtgärder mellan medlemsländerna. Alla åtgärder som direkt eller indirekt kan hindra sådan import jämställs med kvantitativa restriktioner.
Till början
Kluster
Kluster kan definieras som en grupp företag, ekonomiska aktörer med anknytning till dessa, och institutioner som är belägna nära varandra och har uppnått tillräcklig storlek för att kunna utveckla specialiserat expertkunnande och specialiserade tjänster, resurser, leverantörer och färdigheter.
Konkurrenskraft
En konkurrenskraftig ekonomi kännetecknas av en ekonomi med en varaktig och hög produktivitetstillväxt. Konkurrenskraften är beroende av resultatet för de små och medelstora företagen. För att vara konkurrenskraftigt måste EU vara bättre än sina konkurrenter när det gäller forskning och innovation, informations- och kommunikationsteknik, entreprenörskap, konkurrens och utbildning. Lissabonstrategin syftar till att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska ekonomi. Konkurrenskraft är därför en av de viktigaste politiska prioriteringarna inom EU.
Till början
MRA
Mutual Recognition Agreements (avtal om ömsesidigt erkännande)
Till början
PECAs
Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (protokoll för europeiska avtal om utvärderingar av konformitet och godkännande av industriprodukter)
Till början
REACH
REACH (står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är den nya kemikalieförordning som trädde i kraft den 1 juni 2007. Förordningen effektiviserar och förbättrar det tidigare regelverket för kemikalier inom EU.
REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (registrering, utvärdering, godkännande och restriktioner för kemiska substanser)
RTTE
Radio and Telecommunication Terminal Equipment (terminalutrustning för radio och telekommunikation)
RTTE (radio- och teleterminalutrustning)
Radio- och teleterminalutrustning omfattar alla produkter som använder radiofrekvenser (t.ex. dörröppnare till bilar, mobil kommunikationsutrustning som mobiltelefoner, CB-radio, radiosändare etc.) samt all utrustning som är ansluten till publika telekommunikationsnätverk (t.ex. ADSL-modem, telefoner och telefonväxlar).
Till början
SMF (små och medelstora företag)
Enligt artikel 2 i bilagan till rekommendation 2003/361/EG utgörs kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro och/eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år (se definition av SMF , sidan är på engelska). Dessa företag utgör ryggraden i EU:s ekonomi och står för 99 % av alla företag inom EU. Cirka 75 miljoner personer är sysselsatta vid ungefär 23 miljoner SMF.
Standardisering
Med standardisering avses den process genom vilken EU syftar till att fastställa höga kvalitetskriterier för alla medlemsstater. Den bygger på att alla involverade parter - industrin, konsumenterna och de statliga myndigheterna - är överens. Det man önskar uppnå är interoperabilitet, dvs. att komplementära produkter, tjänster och processer är tekniskt kompatibla. I processen ingår också att ta fram testmetoder och krav på säkerhet, hälsa och organisatoriska och miljömässiga prestanda. Med standardisering kan små och medelstora företag hålla sig uppdaterade med tekniska och affärsmässiga metoder. Den utgör en kvalitetssymbol som kunderna känner igen och är också ett sätt för EU att dra nytta av sin ledarroll på nya marknader.
Till början
TABD
Transatlantic Business Dialogue (transatlantisk affärsdialog)
TEC
Transatlantic Economic Council (transatlantiskt ekonomiskt råd)
Till början
Utrustning som är avsedd för användning i explosionsfarliga miljöer (ATEX).
ATEX-direktivet är namngett efter den franska termen ATmosphere EXplosible och tillhandahåller de tekniska kraven för utrustning som ska användas i explosionsfarliga miljöer. Det har varit obligatoriskt sedan den 1 juli 2003.
Till början
WES
Women's Entrepreneurship (kvinnligt företagande)
Till början

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän