Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dodatna orodja

Glosar

ATEX
Oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih ozračjih
Na vrh
Boljša zakonodaja/zmanjševanje upravnih postopkov
Zmanjševanje upravnih postopkov je proces krčenja nepotrebne birokracije. EU si prizadeva razviti boljše regulativno okolje za podjetja, in sicer tako, ki je preprosto, razumljivo, učinkovito in ga je mogoče uveljaviti. Zmanjševanje upravnih postopkov naj bi poslovnežem in podjetnikom pomagalo izboljšati konkurenčnost, prispevalo pa naj bi tudi k trajnostnemu razvoju.
Na vrh
CORDIS
Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju
Na vrh
Dnevna elektronska javna naročila (TED)
Zbirka TED je spletna različica Dopolnila S k Uradnemu listu Evropske unije in med drugim vsebuje javne razpise, oddaje javnih naročil in predhodne razpise.
DOP
Družbena odgovornost podjetij
Družbena odgovornost podjetij (DOP)
DOP se nanaša na koncept, po katerem podjetja prostovoljno vključijo skrb za družbo in okolje v svoje poslovne dejavnosti in odnose z zainteresiranimi stranmi.MSP, ki so v svoje dejavnosti vključila koncept DOP, ravnajo etično in prispevajo h gospodarskemu razvoju, hkrati pa izboljšujejo kakovost življenja delavcev in njihovih družin ter lokalne skupnosti in družbe na splošno.
Na vrh
Enotni ali notranji trg
Enotni ali notranji trg EU je trg, na katerem se blago, storitve in kapital prosto pretakajo, ljudje pa svobodno gibajo. Načelo prostega pretoka blaga zahteva odpravo nacionalnih ovir za prosti pretok blaga v EU. Členi 34 do 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) prepovedujejo količinske omejitve uvoza, izvoza ali blaga v tranzitu ter vse podobne omejevalne ukrepe med državami članicami. Vsi ukrepi, ki bi lahko neposredno ali posredno ovirali uvoz, veljajo za količinske omejitve.
EPSO
Evropski urad za izbor osebja
EUJBRT
Poslovna okrogla miza EU-Japonska
Europe INNOVA
Europe INNOVA je pobuda Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo, katere cilj je postati laboratorij za razvoj in preskušanje novih orodij in instrumentov v podporo inovacijam, da bi inovativnim podjetjem pomagati hitreje in bolje razvijati inovacije. Pobuda združuje javne in zasebne subjekte, ki podpirajo inovativnost, kot so inovacijske agencije, pisarne za prenos tehnologij, podjetniški inkubatorji, posredniki za financiranje, grozdne organizacije in drugi.
Evropski sistem inovacijskih kazalnikov (ESIK)
ESIK kot del inovacijske politike EU od leta 2001 zagotavlja letno oceno inovacijskih dosežkov v EU.
Na vrh
GHS
Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij
Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES)
GMES (globalno spremljanje okolja in varnosti) je evropska pobuda za uvedbo informacijskih storitev v zvezi z okoljem in varnostjo. Program GMES bo temeljil na opazovalnih podatkih, prejetih od satelitov za opazovanje Zemlje, in informacijah, pridobljenih na zemeljskem površju. Ti podatki bodo usklajeni, analizirani in pripravljeni za končne uporabnike. V okviru programa bo razvit niz storitev, ki bodo evropskim državljanom pomagale izboljšati kakovost življenja glede okolja in varnosti. GMES igra s svojimi storitvami strateško vlogo pri podpiranju glavnih politik EU.
Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS)
Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS) je sistem Združenih narodov za opredeljevanje nevarnih kemikalij in obveščanje uporabnikov o teh nevarnostih s standardnimi simboli in frazami na embalažnih etiketah ter z varnostnimi listi. Evropski parlament in Svet sta 16. decembra 2008 sprejela novo uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (uredba CLP), s katero se veljavna zakonodaja EU usklajuje z GHS. Uredba je bila objavljena v Uradnem listu 31. decembra 2008.
GMES
Sistem za splošno spremljanje okolja
Grozdi
Grozde je mogoče opredeliti kot skupino podjetij, povezanih ekonomskih akterjev in institucij, ki so geografsko blizu drug drugemu in so dosegli zadostno velikost za razvoj posebne strokovnosti, storitev, virov, dobaviteljev in spretnosti.
Na vrh
IDA
Izmenjava podatkov med upravami
Industrija radio- in telekomunikacijske terminalske opreme (RTTE)
Sektor industrije radio- in telekomunikacijske terminalske opreme zajema vse proizvode, ki uporabljajo radijski frekvenčni spekter (npr. naprave za odklepanje avtomobilskih vrat, mobilna komunikacijska oprema, kot so mobilni telefoni, radii CB, oddajniki) in vso opremo, priključeno na javna telekomunikacijska omrežja (npr. modemi ADSL, telefoni, telefonske centrale).
IRE (EUP)
Izdelki, ki rabijo energijo
Na vrh
Konkurenčnost
Konkurenčno gospodarstvo je gospodarstvo s stalno visoko stopnjo rasti produktivnosti. Konkurenčnost je odvisna od uspešnosti gospodarske industrije, ki sloni na MSP. Da bi bila EU konkurenčna, mora prekositi konkurente pri raziskavah in inovacijah, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, podjetništvu, konkurenci, izobrazbi in usposabljanju. Lizbonska strategija vsebuje cilj, razviti Evropo v najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu: konkurenčnost je zato ena glavnih prednostnih nalog Evropske unije.
Na vrh
MSP
V skladu s členom 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali katerih skupna bilanca ne presega 43 milijonov EUR (glej opredelitev MSP ). MSP so hrbtenica gospodarstva EU, saj predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU. Približno 23 milijonov MSP zagotavlja približno 75 milijonov delovnih mest.
Na vrh
Oprema, namenjena uporabi v potencialno eksplozivnih ozračjih (ATEX)
Direktiva ATEX, poimenovana po francoskem izrazu "ATmosphere EXplosible" (eksplozivno ozračje), vsebuje tehnične zahteve za opremo, namenjeno uporabi v potencialno eksplozivnih ozračjih. Njena uporaba je obvezna od 1. julija 2003.
Na vrh
PECA
Protokoli k evropskim sporazumom o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov
Na vrh
REACH
REACH je nova uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Veljati je začela 1. junija 2007. Z njo se poenostavlja in izboljšuje nekdanji zakonodajni okvir Evropske unije (EU) o kemikalijah.
REACH
Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij
RTTE
Radijska in telekomunikacijska terminalska oprema
Na vrh
SPP (EPG)
Skupina za podjetniško politiko
Standardizacija
Standardizacija je postopek, s katerim želi EU vzpostaviti visokokakovostna merila v vseh državah članicah. Postopek temelji na soglasju med vsemi vpletenimi partnerji - industrijo, potrošniki in javnimi organi. Želeni rezultat je interoperabilnost, to je tehnična združljivost dopolnjujočih se proizvodov, storitev in postopkov. Postopek vključuje tudi opredeljevanje preskusnih metod in zahtev za varnost, zdravje ter organizacijsko in okoljsko uspešnost. Standardizacija omogoča MSP, da ostanejo seznanjena s tehnologijo in poslovnimi praksami. Je simbol kakovosti, ki ga kupci in stranke prepoznajo. Prav tako je sredstvo za uveljavljanje evropske vodilne vloge na novih trgih.
SVP (MRA)
Sporazumi o vzajemnem priznavanju
Na vrh
TABD
Čezatlantski poslovni dialog
TEC
Čezatlantski ekonomski svet
Trajnost
Pojem trajnostnega razvoja pomeni tako obliko razvoja, ki zadovoljuje sodobne potrebe brez ogrožanja zmožnosti prihodnjih generacij, da bi tudi te zadovoljile svoje potrebe. EU je potrdila visoko zastavljene cilje, da se do leta 2020 za 20 % zmanjšajo evropske emisije toplogrednih plinov, za 20 % izboljša evropska energetska učinkovitost in za 20 % poveča delež obnovljive energije. To vključuje prizadevanja za zasnovo politik, s katerimi bi izboljšali industrijsko, gospodarsko in trgovinsko konkurenčnost EU ter hkrati namenili potrebno pozornost prihodnosti planeta.
Na vrh
WES
Žensko podjetništvo
Na vrh

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju