Cale de navigare

Alte instrumente

Glosar

ATEX
Echipamente destinate utilizării în zone cu pericol de explozie.
Începutul paginii
Clustere
Clusterele pot fi definite ca fiind un grup de firme, actori economici şi instituţii conexe, care sunt localizate unele lângă celelalte şi care au ajuns la un nivel suficient pentru a dezvolta competenţe, servicii, furnizori şi abilităţi specializate.
CSR
Responsabilitatea socială a companiilor
Începutul paginii
Durabilitate
Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de dezvoltare care răspunde nevoilor prezente fără a afecta capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe. UE şi-a propus câteva obiective ambiţioase, şi anume, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze de seră ale Europei, îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice a Europei şi creşterea cu 20% a cotei de energie regenerabilă până în anul 2020. Aceste obiective cuprind şi încercarea de a stabili politici de îmbunătăţire a competitivităţii industriale, economice şi comerciale a UE, acordând însă atenţia cuvenită perspectivelor de viitor ale planetei.
Începutul paginii
Echipamente destinat utilizării în zone cu pericol de explozie (ATEX)
Directiva ATEX, a cărei denumire provine de la termenul din limba franceză "ATmosphere EXplosible", stabileşte cerinţele tehnice necesare pentru echipamentele destinate utilizării în zone cu pericol de explozie. A devenit obligatorie începând din 1 iulie 2003.
EIC
Centre Euro Info
EPG
Grupul pentru politici privind întreprinderile
EPSO
Oficiul European pentru Selecţia Personalului
EUJBRT
Masa rotundă de afaceri UE-Japonia
EUP
Produse consumatoare de energie
Europe INNOVA
Europe INNOVA este o iniţiativă a Direcţiei Generale Întreprinderi şi Industrie, care aspiră să devină laboratorul de dezvoltare şi testare a noilor instrumente de susţinere a inovării, urmărind să sprijine întreprinderile inovatoare pentru ca acestea să inoveze mai repede şi mai bine. Iniţiativa reuneşte entităţi publice şi private care pot sprijini inovarea, precum agenţii de inovare, birouri de transfer de tehnologie, incubatoare de afaceri, intermediari de finanţare, organizaţii cluster şi altele.
Începutul paginii
GHS
Sistem global armonizat
Începutul paginii
IDA
Schimb de date între administraţii
IMM
În temeiul art. 2 din Anexa la Recomandarea 2003/361/CE, în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) intră întreprinderile care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri nu depăşeşte 50 MEUR şi/sau al căror bilanţ anual nu depăşeşte 43 MEUR (a se vedea definiţia IMM ). IMM-urile constituie baza economiei UE, acestea reprezentând 99 % din numărul total de întreprinderi din UE. Cele aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigură în jur de 75 de milioane de locuri de muncă.
Industria echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii (RTTE)
În categoria echipamentelor radio şi a echipamentelor terminale de telecomunicaţii intră toate produsele care folosesc spectrul de unde radio (de ex. deschizătoare pentru uşile de la maşină, echipamente mobile de comunicaţie, precum telefoanele celulare, echipamente radio în banda CB, transmiţătoare de radiodifuziune etc.) şi toate echipamentele din reţeaua publică de telecomunicaţii (de ex. modemuri ADSL, telefoane, centrale telefonice).
Începutul paginii
Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate (GMES)
GMES (Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate) este o iniţiativă europeană de implementare a serviciilor de informare legate de mediu şi securitate. GMES se va baza pe datele primite de la sateliţii de observare terestră şi pe informaţiile de la sol. Aceste date vor fi coordonate, analizate şi prelucrate pentru utilizatorii finali. GMES va crea o serie de servicii pentru cetăţenii europeni, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora din punct de vedere al mediului şi al securităţii. GMES joacă un rol strategic în sprijinirea principalelor politici UE prin serviciile sale.
MRA
Acord de recunoaştere reciprocă
Începutul paginii
O mai bună legiferare / Reducerea birocraţiei excesive
Reducerea birocraţiei excesive reprezintă procesul de reducere a procedurilor administrative redundante. UE se angajează să le ofere întreprinderilor un mediu mai bun de legiferare - simplu, uşor de înţeles, eficace şi aplicabil. Reducerea birocraţiei excesive ar trebui să vină în sprijinul oamenilor de afaceri şi al antreprenori în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii şi să contribuie la o dezvoltare durabilă.
Începutul paginii
PECA
Protocoale la acordurile europene privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale
Piaţa unică - Piaţa internă
Piaţa unică sau internă a UE este un spaţiu în care mărfurile, serviciile, capitalul şi persoanele pot circula liber. Principiul liberei circulaţii a mărfurilor prevede eliminarea barierelor naţionale la nivelul UE. Articolele 34-36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd interzicerea aplicării de restricţii cantitative pentru importuri, exporturi sau tranzitul de mărfuri şi a tuturor măsurilor restrictive similare între statele membre. Toate măsurile care ar putea împiedica, direct sau indirect, astfel de importuri sunt considerate ca fiind restricţii cantitative.
Începutul paginii
REACH
REACH este noua înregistrare, evaluare, autorizare şi restricţionare a substanţelor chimice, care a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2007. REACH simplifică şi îmbunătăţeşte cadrul legislativ anterior al Uniunii Europene (UE) referitor la substanţele chimice.
REACH
Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice
Responsabilitatea socială a companiilor (CSR)
CSR se referă la un concept conform căruia companiile acordă în mod voluntar atenţie aspectelor sociale şi de mediu în acţiunile lor şi în interacţiunea cu părţile interesate. IMM-urile care au adoptat conceptul de CSR au un comportament etic şi contribuie la dezvoltarea economică, îmbunătăţind, în acelaşi timp, calitatea vieţii angajaţilor şi a familiilor acestora, precum şi a comunităţii locale şi a societăţii în ansamblu.
RTTE
Echipamente radio şi echipamente terminale de telecomunicaţii
Începutul paginii
Sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice (GHS)
Sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice (GHS) este sistemul Naţiunilor Unite de identificare a substanţelor chimice periculoase şi de informare a utilizatorilor cu privire la aceste pericole prin simboluri şi expresii standard tipărite pe etichetele ambalajelor şi prin fişe tehnice de securitate. În 16 decembrie 2008, Parlamentul European şi Consiliul European au adoptat un nou Regulament privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi compuşilor (CLP), care aliniază legislaţia UE existentă la GHS. Acest regulament a fost publicat în Jurnalul Oficial din 31 decembrie 2008.
Standardizare
Standardizarea este procesul prin care UE urmăreşte să stabilească criterii înalte de calitate în statele membre. Aceasta se bazează pe un acord între diverşii parteneri implicaţi - sectorul industrial, consumatorii şi autorităţile publice. Rezultatul vizat este interoperabilitatea, cu alte cuvinte, compatibilitatea produselor, serviciilor şi a proceselor complementare. Procesul implică, de asemenea, stabilirea unor metode de testare şi a unor cerinţe privind performanţa în materie de securitate, sănătate, organizaţie şi mediu. Standardizarea le permite IMM-urilor să fie permanent la curent cu ultimele tehnologii şi practici comerciale. Este un simbol al calităţii, recunoscut de clienţi. Pe lângă aceasta, este şi un mijloc de a valorifica poziţia de lider european pe pieţele noi.
Începutul paginii
TABD
Dialogul comercial transatlantic
Tabloul rezultatelor privind inovarea la nivel european (EIS)
Ca parte a politicii de inovare a UE, EIS oferă din 2001 o evaluare anuală a rezultatelor privind inovarea la nivelul tuturor statelor membre.
TEC
Consiliul economic transatlantic
Tenders Electronic Daily (TED)
TED este versiunea on-line a Suplimentului S la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta conţine informaţii privind cererile de oferte, contractele atribuite şi notificările de preinformare etc.
Începutul paginii
WES
Antreprenoriat feminin
Începutul paginii

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten