Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Glosariusz

ATEX
Urządzenia przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Początek strony
CSR
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility)
Początek strony
EPG
Zespół ds. Polityki Przedsiębiorczości (Enterprise Policy Group)
EPSO
Europejski Urząd Doboru Kadr (European Personal Selection Office)
EUJBRT
Okrągły stół poświęcony kwestiom biznesu UE-Japonia
Europe INNOVA
Europe INNOVA to inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, która ma stać się laboratorium rozwoju i badania nowych narzędzi oraz instrumentów wsparcia innowacji w celu ułatwienia innowacyjnym przedsiębiorstwom szybszego i lepszego wprowadzania innowacji. Łączy ona publiczne i prywatne podmioty zapewniające wsparcie w zakresie innowacji, takie jak agencje innowacji, biura transferu technologii, inkubatory biznesu, pośrednicy finansowi, organizacje klastrów itd.
Europejska tablica wyników innowacyjności (EIS)
Stanowiąca część polityki UE w zakresie innowacji europejska tablica wyników innowacyjności (European Innovation Scoreboard - EIS) od 2001 r. przedstawia coroczne oceny wyników innowacyjności w całej UE.
Początek strony
GHS
System Globalnie Zharmonizowany (Global Harmonised System)
Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)
Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) to stworzony przez ONZ system identyfikacji niebezpiecznych chemikaliów oraz informowania użytkowników o zagrożeniach za pomocą standardowych symboli i wyrażeń na etykietach opakowań oraz poprzez karty charakterystyki (SDS). Dnia 16 grudnia 2008 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) dostosowujące prawodawstwo UE do systemu GHS. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym dnia 31 grudnia 2008 r.
Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES)
Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (Global Monitoring for Environment and Security - GMES) to inicjatywa europejska na rzecz wdrożenia usług informacyjnych z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa. GMES bazować będzie na danych z obserwacji uzyskanych z satelitów obserwacyjnych ziemi oraz z naziemnych źródeł informacji. Dane te będą koordynowane, analizowane i przygotowywane dla użytkowników końcowych. Opracowany zostanie zbiór usług dla obywateli europejskich, ułatwiający im podnoszenie swojego poziomu życia pod względem ochrony środowiska i bezpieczeństwa. GMES odgrywa strategiczną rolę, wspierając swoimi usługami główne dziedziny polityki UE.
GMES
Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (Global Monitoring for Environment and Security)
Początek strony
IDA
Wymiana danych między administracjami (Interchange of Data between Administrations)
Początek strony
Jednolity rynek lub rynek wewnętrzny
Jednolity rynek lub rynek wewnętrzny UE to rynek, na którym odbywa się swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. Zasada swobodnego przepływu towarów wymaga usunięcia barier krajowych uniemożliwiających swobodny przepływ towarów na terytorium UE. Artykuły 34 do 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zabraniają stosowania między państwami członkowskimi ilościowych ograniczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych oraz wszelkich podobnych środków ograniczających. Wszelkie środki mogące bezpośrednio lub pośrednio zakłócać tego rodzaju przywozy są uważane za ograniczenia ilościowe.
Początek strony
KEŚW
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej
Klastry
Klastry można zdefiniować jako grupy firm, powiązanych podmiotów gospodarczych oraz instytucji zlokalizowanych niedaleko od siebie, które osiągnęły wystarczającą skalę, aby wypracować wiedzę specjalistyczną, usługi, zasoby i umiejętności oraz zdobyć dostawców.
Konkurencyjność
Gospodarka konkurencyjna to gospodarka o stale wysokiej stopie wzrostu produktywności. Konkurencyjność gospodarki uzależniona jest od wyników osiąganych przez przemysł bazujący na MŚP. Aby być konkurencyjną, UE musi osiągać lepsze niż jej rywale wyniki w zakresie badań i innowacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przedsiębiorczości, konkurencji, edukacji i szkoleń. Celem strategii lizbońskiej jest uczynienie Europy najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką świata: konkurencyjność jest zatem jednym z głównych priorytetów politycznych Unii Europejskiej.
Początek strony
Lepsze przepisy/zmniejszanie obciążeń biurokratycznych
Zmniejszanie obciążeń biurokratycznych to proces ograniczania zbędnej biurokracji. UE stawia sobie za cel stworzenie lepszego środowiska regulacyjnego dla przedsiębiorstw - takiego, które będzie proste, zrozumiałe, efektywne i praktyczne. Zmniejszanie obciążeń biurokratycznych powinno również pomóc przedsiębiorcom w zwiększaniu swojej konkurencyjności, a także przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.
Początek strony
MRA
Umowy o wzajemnym uznawaniu (Mutual Recognition Agreements)
MŚP
Zgodnie z art. 2 Załącznika do zalecenia 2003/361/WE, kategoria mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób, o obrotach rocznych nieprzekraczających 50 milionów EUR i/lub o rocznej sumie bilansowej nieprzekraczającej 43 milionów EUR (patrz: definicja MŚP ). MŚP są podstawą gospodarki UE - stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw unijnych. Ok. 23 milionów MŚP zapewnia ok. 75 milionów miejsc pracy.
Początek strony
Normalizacja
Normalizacja to proces, poprzez który UE zamierza ustanowić wysokie kryteria we wszystkich swoich państwach członkowskich. Opiera się ona na konsensusie między poszczególnymi zainteresowanymi partnerami - przemysłem, konsumentami i organami publicznymi. Pożądanym wynikiem jest interoperacyjność, tzn. zgodność techniczna uzupełniających się wzajemnie produktów, usług i procesów. Proces ten obejmuje również ustalanie metod badawczych oraz wymogów z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia, organizacji oraz wpływu na środowisko. Normalizacja umożliwia MŚP stosowanie najnowszych technologii i praktyk biznesowych. Jest symbolem jakości rozpoznawanym przez konsumentów. Jest także sposobem czerpania korzyści z zajmowanej przez Europę pozycji lidera na nowych rynkach.
Początek strony
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (CSR)
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw to koncepcja, zgodnie z którą firmy w swojej działalności gospodarczej oraz w interakcji z zainteresowanymi stronami dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne. MŚP, które wdrożyły tę koncepcję, postępują w sposób etyczny i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, zarazem podnosząc jakość życia pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnej i społeczeństwa w ogóle.
Początek strony
PECA
Protokoły do Układu Europejskiego o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych (Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products)
Początek strony
REACH
REACH to nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Weszło w życie dnia 1 czerwca 2007 r. Usprawnia ono i poprawia dotychczasowe ramy legislacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie chemikaliów.
REACH
Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances)
RTTE
Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (Radio and Telecommunication Terminal Equipment)
Początek strony
Sektor urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (RTTE)
Sektor urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (Radiocommunications and Telecommunications Terminal Equipment - RTTE) obejmuje wszystkie produkty korzystające z widma częstotliwości radiowych (np. urządzenia do otwierania drzwi samochodowych, przenośne urządzenia komunikacyjne, takie jak telefony komórkowe, CB radio, nadajniki radiowe i telewizyjne itd.), a także wszystkie urządzenia połączone z sieciami telekomunikacji publicznej (np. modemy ADSL, telefony, centrale telefoniczne).
Początek strony
TABD
Transatlantycki Dialog Gospodarczy (Transatlantic Business Dialogue)
TEC
Transatlantycka Rada Gospodarcza (Transatlantic Economic Council)
Tenders Electronic Daily (TED)
TED to internetowa wersja Suplementu S do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zawierającego m.in. zaproszenia do składania ofert, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz wstępne ogłoszenia informacyjne.
Początek strony
Urządzenia przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)
Dyrektywa ATEX, której nazwa pochodzi od francuskiego terminu "ATmosphere Explosible", określa wymogi techniczne dotyczące urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2003 r.
Początek strony
WES
Przedsiębiorczość kobiet (Women's Entrepreneurship)
Początek strony
Zrównoważony rozwój
Koncepcja zrównoważonego rozwoju odnosi się do formy rozwoju zaspokajającej potrzeby dnia dzisiejszego bez ograniczenia zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia swoich wymagań. UE przyjęła ambitne cele ograniczenia w Europie o 20% emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej Europy o 20% oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej o 20% do 2020 r. Realizacja tych zadań obejmuje tworzenie polityki poprawiającej przemysłową, gospodarczą i handlową konkurencyjność UE przy należytym uwzględnieniu przyszłości naszej planety.
Początek strony

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego