Kruimelpad

Extra tools

Woordenlijst

Apparatuur bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosies kunnen ontstaan (ATEX)
De ATEX-Richtlijn, genoemd naar de Franse term "ATmosphere EXplosible", somt de technische vereisten op voor apparatuur bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosies kunnen ontstaan. Hij is verplicht sinds 1 juli 2003.
Naar boven
Clusters
Clusters kunnen gedefinieerd worden als een groep firma's, verwante economische actoren en instellingen die dicht bij elkaar liggen en een bepaald niveau hebben gehaald om samen gespecialiseerde expertise, diensten, middelen, leveranciers en vakmanschap aan te bieden.
Concurrentievermogen
Een concurrentiële economie is een economie waar de productiviteitsgroei steeds hoog blijft. Het concurrentievermogen hangt af van de mate van economische bedrijvigheid, die aangezwengeld wordt door de MKB's. Om concurrentieel te zijn moet de EU beter presteren dan haar concurrenten op het vlak van onderzoek en innovatie, informatie- en communicatietechnologieën, ondernemerschap, concurrentie, onderwijs en opleiding. De Lissabonstrategie bepaalt dat Europa de concurrentieelste en meest dynamische economie moet zijn: het concurrentievermogen is bijgevolg een van de hoogste politieke prioriteiten van de Europese Unie.
CORDIS
Community Research and Development Information Service (Informatiedienst voor Communautair Onderzoek en Ontwikkeling)
Naar boven
Duurzaamheid
Het concept duurzame ontwikkeling verwijst naar een vorm van ontwikkeling die de huidige behoeften tegemoetkomt zonder dat daarbij de toekomstige generatie niet meer in haar eigen behoeften kan voorzien. De EU stelde de ambitieuze doelstellingen op om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen in Europa met 20% te verminderen, Europa's energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel hernieuwbare energie met 20%. Dit houdt in dat de EU tracht beleidslijnen op te stellen om Europa's industriële, economische en commerciële concurrentievermogen te verbeteren, daarbij rekening houdend met de toekomst van de planeet.
Naar boven
EPG
Enterprise Policy Group (Adviesgroep voor Ondernemingsbeleid)
European Innovation Scoreboard (EIS)
Als onderdeel van het Europese innovatiebeleid beoordeelt het EIS sinds 2001 jaarlijks de innovatieprestaties in de EU.
Europe INNOVA
Europe INNOVA is een initiatief van het Directoraat-Generaal Ondernemingen en industrie, dat ervan droomt om de onderzoeksruimte te worden voor het ontwikkelen en testen van nieuwe hulpmiddelen en instrumenten ten behoeve van innovatie met de bedoeling om innovatieve ondernemingen sneller en beter te helpen vernieuwen. Het verenigt overheden en privé-instanties die innovatiesteun verlenen zoals innovatie-agentschappen, bureaus voor technologieoverdracht, incubators, financieringstussenpersonen, clusterorganisaties en andere.
Naar boven
Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) is een systeem dat ontworpen werd door de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen aan te duiden en gebruikers over de gevaren ervan te informeren aan de hand van standaardsymbolen en -zinnen op de labels van verpakkingen en aan de hand van veiligheidsinformatiebladen (VIB). Op 16 december 2008 keurde het Europese Parlement en de Raad een nieuwe Verordening goed betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten en mengsels (CLP) die de bestaande EU-wetgeving op hetzelfde niveau stelt met het GHS. De verordening werd op 31 december 2008 gepubliceerd in het Publicatieblad.
Global Monitoring for Environment and Security (GMES)
GMES (Global Monitoring for Environment and Security) is een Europees initiatief waarbij informatiediensten ingeschakeld worden om het milieu en de veiligheid in de gaten houden. Aan de basis van GMES liggen observatiegegevens van satellieten die de aarde observeren en informatie die op de aarde zelf verkregen wordt. Deze gegevens worden geordend, geanalyseerd en verwerkt voor eindgebruikers. Het initiatief omvat een reeks diensten om Europese burgers te helpen hun levenskwaliteit met betrekking tot het milieu en de veiligheid te verbeteren. Door deze diensten speelt het GMES een strategische rol bij het ondersteunen van belangrijke EU-beleidslijnen.
GMES
Global Monitoring for Environment and Security (Wereldwijde Controle op het Milieu en de Veiligheid)
Naar boven
IDA
Interchange of Data between Administrations (Gegevensuitwisseling tussen Overheidsdiensten)
Interne markt
De interne markt van de EU is een markt waar goederen, diensten, kapitaal en personen vrij kunnen verkeren. Het beginsel van vrij verkeer van goederen houdt in dat nationale obstakels voor dat vrij verkeer binnen de EU worden afgeschaft. Op grond van artikelen 34 tot 36 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie zijn kwantitatieve beperkingen op invoer, uitvoer en transit van goederen binnen de EU verboden, evenals alle soortgelijke beperkende maatregelen. Alle maatregelen die de invoer al dan niet rechtstreeks kunnen hinderen, worden beschouwd als kwantitatieve beperkingen.
Naar boven
LMOE
Landen in Midden- en Oost-Europa
Naar boven
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Het concept MVO houdt in dat bedrijven bij hun activiteiten en bij hun interactie met stakeholders op vrijwillige basis rekening houden met de sociale en milieuproblematiek. MKB's die het concept toepassen stellen zich ethisch op en dragen bij tot de economische ontwikkeling terwijl ze zowel de levenskwaliteit van de werknemers en hun gezinnen als van de plaatselijke gemeenschap en de maatschappij in haar geheel verbeteren.
MKB
Volgens Artikel 2 in de bijlage van Aanbeveling 2003/361/EG bestaat de categorie van micro-, middelgrote en kleinbedrijven (MKB's) uit ondernemingen die minder dan 250 mensen tewerkstellen en een jaarlijkse omzet hebben die minder dan €50 miljoen bedraagt, en/of een jaarlijks balanstotaal minder dan €43 miljoen (zie: definitie MKB ). MKB's zijn de ruggengraat van de Europese economie - ze vertegenwoordigen 99% van alle ondernemingen in de EU. Plusminus 23 miljoen MKB's stellen ongeveer 75 miljoen mensen tewerk.
MRA
Mutual Recognition Agreements (Overeenkomsten inzake Wederzijdse Erkenning)
Naar boven
Normalisatie
Normalisatie is het proces waarmee de EU probeert hoge kwaliteitsnormen op te stellen in alle lidstaten. Het is gebaseerd op consensus tussen verschillende betrokken partners - industrie, consumenten en overheden. Interoperabiliteit, d.w.z. de technische compatibiliteit van gelijkaardige producten, diensten en processen is het gewenste resultaat. Bij het proces worden ook testmethodes ontwikkeld en vereisten geformuleerd op het vlak van veiligheid, gezondheid, organisatie en milieu. Door normalisatie kunnen MKB's up-to-date blijven met de technologie en bedrijfspraktijken. Normalisatie staat symbool voor kwaliteit en wordt erkend door de klanten. Het is ook een middel om op nieuwe markten te kunnen profiteren van het Europese leiderschap.
Naar boven
PECAs
Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (Protocollen inzake Overeenstemmingsbeoordeling en de Aanvaarding van Industrieproducten bij de Europaovereenkomsten)
Naar boven
Radioapparatuur en Telecommunicatie-eindapparatuur in de industrie (RTTE)
De industriesector van de Radioapparatuur en Telecommunicatie-eindapparatuur omvat alle producten die radiogolven gebruiken (vb. poortopeners, mobiele communicatieapparatuur zoals mobieltjes, cb-radio's, radio's, enz.) en alle apparatuur gebruikt in openbare telecomunicatienetwerken (vb. ADSL-modems, telefoons, telefooncentrales).
REACH
REACH is de nieuwe Verordening betreffende de Registratie, Evaluatie en Toelating van Chemische stoffen. Ze ging van kracht op 1 juni 2007. Ze stroomlijnt en verbetert het vorige wetgevende kader van de Europese Unie (EU) betreffende chemische stoffen.
REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (Registratie, Evaluatie en Toelating van Chemische stoffen)
RTTE
Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Radioapparatuur en Telecommunicatie-eindapparatuur)
Naar boven
Soepelere regulering / 'Cutting Red Tape'
'Cutting red tape' is het proces om onnodige bureaucratie af te bouwen. De EU spant zich in om voor bedrijven een klimaat te scheppen met soepelere reguleringen - een klimaat dat eenvoudig, begrijpelijk, doeltreffend en uitvoerbaar is. Het afbouwen van de bureaucratie moet zowel zakenlui en ondernemers helpen hun concurrentievermogen te verbeteren als bijdragen tot een duurzame ontwikkeling.
Naar boven
TABD
Transatlantic Business Dialogue (Transatlantische Ondernemersdialoog)
TEC
Transatlantic Economic Council (Transatlantische Economische Raad)
Tenders Electronic Daily (TED)
TED is de online versie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Het bevat o.a. aanbestedingen, gunningen van opdrachten en vooraankondigingen.
Naar boven
WES
Women's Entrepreneurship (Vrouwelijk Ondernemerschap)
Naar boven

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend