Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Vārdnīca

ATEX
Iekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē
Lapas sākums
Eiropas inovācijas progresa ziņojums (EIPZ)
Saistībā ar ES inovāciju politiku EIPZ kopš 2001. gada nodrošina gada novērtējumu par inovāciju progresu ES.
EPSO
Eiropas Personāla atlases birojs
EUJBRT
ES-Japānas uzņēmēju apaļā galda sarunas
Europe INNOVA
Europe INNOVA ir Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta iniciatīva, kuras mērķis ir kļūt par jaunu rīku un instrumentu izstrādes un testēšanas laboratoriju, lai atbalstītu inovācijas un palīdzētu novatoriskiem uzņēmumiem ātrāk un labāk ieviest inovācijas. Šī iniciatīva apvieno tādus valsts un privātos inovāciju atbalstītājus kā inovāciju aģentūras, tehnoloģiju nodošanas biroji, uzņēmumu inkubatori, finansēšanas starpnieki, kopu organizācijas un citi.
Lapas sākums
Globālais vides un drošības monitorings (GMES)
GMES (globālais vides un drošības monitorings) ir Eiropas iniciatīva informācijas pakalpojumu īstenošanai saistībā ar vidi un drošību. GMES tiks balstīta uz novērošanas datiem, ko saņems no Zemes novērošanas satelītiem un uz informāciju, kura pieejama uz zemes. Šos datus koordinēs, analizēs un sagatavos lietotājiem. Iniciatīva izstrādās pakalpojumu kopu Eiropas pilsoņiem, palīdzot uzlabot viņu dzīves kvalitāti saistībā ar vidi un drošību. GMES ir stratēģiski nozīmīga iniciatīva, kas ar saviem pakalpojumiem atbalsta svarīgos ES politikas virzienus.
GMES
Vides un drošības globālais monitorings
Lapas sākums
IDA
Datu apmaiņa starp pārvaldes iestādēm
Iekārtas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX)
ATEX direktīvā, kuras nosaukumu veido termins franču valodā "ATmosphere EXplosible", nosaka tehniskas prasības iekārtām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamās vidēs. Šīs direktīvas piemērošana ir bijusi obligāta kopš 2003. gada 1. jūlija.
Ilgtspēja
Ilgtspējīgas attīstības jēdziens attiecas uz attīstības veidu, kas atbilst mūsdienu vajadzībām, neapdraudot turpmāko paaudžu spēju nodrošināt savas vajadzības. ES ir apstiprinājusi augstus mērķus par 20 % samazināt Eiropas siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju, uzlabot Eiropas energoefektivitāti par 20 % un palielināt neizsīkstošo enerģijas avotu daļu par 20 % līdz 2020. gadam. Tas ietver centienus izstrādāt politikas virzienus, lai uzlabotu ES rūpniecisko, ekonomikas un tirdzniecības konkurētspēju, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā mūsu planētas nākotnes perspektīvas.
Lapas sākums
Konkurētspēja
Konkurētspējīga ekonomika ir ekonomika ar pastāvīgi augstu produktivitātes izaugsmes rādītāju. Konkurētspēja ir atkarīga no tā, cik sekmīgi darbojas ekonomikā iesaistīto MVU virzītā nozare. Lai ES būtu konkurētspējīga, tai jādarbojas sekmīgāk par saviem konkurentiem pētniecības un inovāciju, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, uzņēmējdarbībā, konkurences, izglītības un apmācības jomā. Lisabonas stratēģijas mērķis ir padarīt Eiropu par viskonkurētspējīgāko un dinamiskāko ekonomiku pasaulē. Tādēļ konkurētspēja ir viena no galvenajām Eiropas Savienības politikas prioritātēm.
Kopas
Kopu var definēt kā uzņēmumu grupu - saistītus ekonomikas dalībniekus - un iestādes, kas atrodas netālu cita no citas un ir sasniegušas pietiekamu mērogu, lai attīstītu īpašas zināšanas, pakalpojumus, resursus, piegādātājus un prasmes.
Lapas sākums
Labāks regulējums / birokrātijas samazināšana
Birokrātijas samazināšana ir process, kurā tiek samazināta nevajadzīga birokrātija. ES ir apņēmusies izstrādāt labāku normatīvo vidi uzņēmumiem. Vidi, kas ir vienkārša, saprotama, efektīva un piemērojama. Birokrātijas samazināšanai jāpalīdz uzņēmējdarbībā iesaistītiem cilvēkiem un uzņēmējiem uzlabot konkurētspēju, kā arī jāsekmē ilgtspējīga attīstība.
Lapas sākums
MVU
Saskaņā ar Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma 2. pantu mikro, mazu un vidēju uzņēmumu (MVU) kategorijā ietilpst uzņēmumi, kuri nodarbina mazāk par 250 personām un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance nepārsniedz 43 miljonus euro (sk.: MVU definīcija ). MVU ir ES ekonomikas mugurkauls. Tie veido 99 % no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Apmēram 23 miljoni MVU nodrošina apmēram 75 miljonus darba vietu.
Lapas sākums
PECA
Eiropas nolīgumu protokoli par rūpniecisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu
Lapas sākums
Radioiekārtu un telekomunikāciju termināla iekārtu (RTTE) nozare
Radioiekārtu un telekomunikāciju termināla iekārtu nozare ietver visus produktus, kas izmanto radio frekvenču spektru (piemēram, automobiļu durvju atvērēji, tādas mobilās komunikāciju iekārtas kā mobilie tālruņi, CB radio, apraides raidītāji utt.), un visas iekārtas, kuras piesaistītas publiskajiem telekomunikāciju tīkliem (piemēram, ADSL modemi, tālruņi, tālruņu komutatori).
REACH
REACH ir jauna Regula par ķīmisku vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Regula stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Šī regula integrē un uzlabo iepriekšējo tiesisko regulējumu par ķīmiskām vielā Eiropas Savienībā (ES).
REACH
Ķīmisku vielu reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana
RTTE
Radioiekārtas un telekomunikāciju termināla iekārtas
Lapas sākums
SAN
Savstarpējās atzīšanas nolīgumi
Standartizācija
Standartizācija ir process, ar ko ES vēlas izveidot augstas kvalitātes kritērijus dalībvalstīs. Standartizāciju pamato ar konsensu starp dažādiem iesaistītiem partneriem - nozari, patērētājiem un valsts iestādēm. Vēlamais rezultāts ir savstarpēja izmantojamība, t.i., savstarpēji papildinošu ražojumu, pakalpojumu un procesu tehniska atbilstība. Šis process arī ietver testēšanas metožu un drošības, veselības, organizatorisko un vides ietekmes prasību noteikšanu. Standartizācija ļauj MVU modernizēt tehnoloģijas un uzņēmējdarbības prakses. Tas ir kvalitātes simbols, ko atpazīst patērētāji. Tas ir arī veids, kā sekmēt Eiropas nozīmi jaunos tirgos.
Lapas sākums
TABD
Transatlantiskais uzņēmēju dialogs
Tenders Electronic Daily (TED)
TED ir “Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša” S pielikuma elektroniskā versija, kurā publicēti paziņojumi par izsludinātajiem publiskā iepirkuma konkursiem, līgumslēgšanas tiesību ieguvēji un iepriekšēji informatīvi paziņojumi.
TEP
Transatlantiskā ekonomikas padome
Lapas sākums
USA
Uzņēmumu sociālā atbildība
Uzņēmumu sociālā atbildība (CSR)
CSR attiecas uz jēdzienu, ar kuru saskaņā uzņēmumi savā uzņēmējdarbībā un saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm brīvprātīgi ņem vērā sociālās un vides problēmas. MVU, kas ir integrējuši CSR jēdzienu, strādā ētiski un sekmē ekonomikas attīstību, vienlaikus uzlabojot darbinieku un viņu ģimeņu, kā arī vietējās kopienas un sabiedrības kopumā dzīves kvalitāti.
Lapas sākums
Vienotais jeb iekšējais tirgus
ES vienotais jeb iekšējais tirgus ir tirgus, kur var brīvi pārvietot preces, pakalpojumus, kapitālu un brīva ir arī cilvēku pārvietošanās. Brīvas preču aprites princips nozīmē to, ka dalībvalstīs jābūt likvidētiem šķēršļiem, kas kavē preču brīvu apriti Eiropas Savienībā. Līguma par Eiropas Savienības darbību 34. un 36. pants aizliedz importa, eksporta vai tranzīta preču kvantitatīvus ierobežojumus un jebkādus līdzvērtīgus pasākumus ar ierobežojošu iedarbību starp dalībvalstīm. Par kvantitatīviem ierobežojumiem uzskata arī pasākumus, kuri spēj tieši vai netieši kavēt šādu importu.
Lapas sākums
WES
Sieviešu uzņēmējdarbība
Lapas sākums

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam