Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Papildomos priemonės

Žodynėlis

APS
Abipusio pripažinimo susitarimai
Į puslapio pradžią
Bendroji arba vidaus rinka
ES bendroji arba vidaus rinka – tai rinka, kurioje prekės, paslaugos, kapitalas ir žmonės gali judėti laisvai. Laikantis laisvo judėjimo principo Europos Sąjungoje turi būti panaikintos nacionalinės laisvo prekių judėjimo kliūtys. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34–36 straipsniais tarp valstybių narių draudžiami kiekybiniai prekių importo, eksporto ir tranzito apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Kiekybiniais apribojimais laikomos visos priemonės, kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai trukdoma importuoti.
Bendroji socialinė atsakomybė (BSA)
BSA yra sprendimas, kuriuo bendrovės į savo veiklą savanoriškai įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei santykius su suinteresuotomis šalimis. MVĮ, taikančios BSA koncepciją, elgiasi etiškai ir prisideda prie ekonomikos plėtros, gerindamos ne tik savo darbuotojų ir jų šeimų, bet ir vietos bendruomenės bei visos visuomenės gyvenimo kokybę.
BSA
Bendroji socialinė atsakomybė
Į puslapio pradžią
CEEC
Vidurio ir Rytų Europos šalys
CORDIS
Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinė tarnyba
Į puslapio pradžią
EIC
Europos informacijos centrai
Elektroninis konkursų dienraštis "Tenders Electronic Daily" (TED)
TED – tai internetinis Europos Sąjungos oficialiojo leidinio S priedas, kuriame, be kita ko, rasite kvietimus dalyvauti konkursuose, sudarytas sutartis ir išankstinės informacijos pranešimus.
EPG
Įmonių politikos grupė
EUJBRT
ES ir Japonijos verslo apskritasis stalas
EUP
Energiją vartojantys gaminiai
Europos INNOVA
Europos INNOVA yra Įmonių ir pramonės generalinio direktorato iniciatyva, siekianti tapti naujų priemonių, teikiančių paramą inovacijoms, kūrimo ir išbandymo laboratorija, padedančia novatoriškoms įmonėms sparčiau ir veiksmingiau įgyvendinti inovacijas. Ši iniciatyva skatina bendradarbiauti valstybinius ir privačius inovacijų rėmėjus, tokius kaip inovacijų agentūros, technologijų perdavimo biurai, verslo inkubatoriai, finansavimo tarpininkai, klasterinės organizacijos ir kt.
Europos inovacijų švieslentė (EIS)
EIS, sukurta vykdant ES inovacijų politiką, nuo 2001 m. kasmet skelbia visų ES šalių naujovių kūrimo ir diegimo rezultatus.
Į puslapio pradžią
Geresnis reglamentavimas / biurokratizmo mažinimas
Biurokratizmo mažinimas - tai popierizmo atsisakymas. ES siekia sukurti verslui palankią reglamentavimo tvarką - paprastą, aiškią, veiksmingą ir įvykdomą. Biurokratizmo sumažinimas skatins verslininkų bei įmonininkų konkurencingumą ir prisidės prie tvariosios plėtros.
GHS
Pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
Į puslapio pradžią
IDA
Duomenų mainai tarp administracijų
Į puslapio pradžią
Klasteriai
Klasteriai yra įmonių, susijusių ekonomikos dalyvių arba institucijų grupės, besiformuojančios geografinio paplitimo pagrindu ir turinčios pakankamai pajėgumų profesinei patirčiai, paslaugoms, ištekliams, tiekėjams ir įgūdžiams plėtoti.
Konkurencingumas
Konkurencinga ekonomika yra ekonomika, kuriai būdingi nuolatiniai dideli našumo augimo tempai. Konkurencingumas priklauso nuo ekonomikos, kurios pramonės varomoji jėga yra MVĮ, rezultatų. Siekdama išlaikyti konkurencingumą, ES privalo pranokti savo konkurentus mokslinių tyrimų ir inovacijų, informacinių ir ryšio technologijų, verslumo, konkurencijos, ugdymo ir mokymo srityse. Lisabonos strategijoje yra iškeltas tikslas Europos ekonomiką paversti konkurencingiausia ir dinamiškiausia pasaulyje, todėl konkurencingumas yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos politinių prioritetų.
Į puslapio pradžią
MVĮ
Pagal Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo priedo 2 straipsnį, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis (MVĮ) yra laikomos tokios įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta yra ne didesnė kaip 50 mln. EUR ir (arba) kurių metinė balanso suma yra ne didesnė kaip 43 mln. EUR (žr. MVĮ apibrėžtis ). MVĮ yra ES ekonomikos pagrindas - tokios įmonės sudaro 99 proc. visų ES įmonių. Apie 23 mln. MVĮ užtikrina apie 75 mln. darbo vietų.
Į puslapio pradžią
Pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS)
Pasaulinė suderintoji cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS) yra Jungtinių Tautų sistema, kurios tikslas - identifikuoti pavojingas chemines medžiagas ir standartiniais ženklais bei rizikos frazėmis pakuočių etiketėse ir saugos duomenų lapuose (SDL) informuoti vartotojus apie pavojų. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė naują reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kuriuo siekiama ES teisės aktų ir GHS suderinimo. Naujasis reglamentas Oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2008 m. gruodžio 31 d.
PECA
Protokolai prie Europos sutarčių dėl pramoninių prekių atitikties vertinimo ir pripažinimo
Į puslapio pradžią
Radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių (RTTE) pramonės šakos
Radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių pramonės šakų sektorius apima visus gaminius, naudojančius radijo dažnių spektrą (pvz., garažo durų nuotolinio valdymo pultus, mobiliojo ryšio įrangą (mobiliuosius telefonus), CB radijo stoteles, radijo ir televizijos siųstuvus ir pan.), bei visą įrangą, susijusią su viešaisiais telekomunikacijų tinklais (pvz., ADSL modemus, telefonus, telefonų jungiklius).
REACH
REACH yra naujas Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas, įsigaliojęs 2007 m. birželio 1 d. Šis reglamentas sustiprina ir pakeičia ankstesnius Europos Sąjungos (ES) teisės aktus dėl cheminių medžiagų.
REACH
Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RTTE
Radijo ryšio ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai
Į puslapio pradžią
Standartizacija
Standartizacija yra procesas, kuriuo ES siekia visose šalyse narėse nustatyti aukštos kokybės kriterijus. Standartizacija yra pagrįsta savanorišku įvairių suinteresuotų šalių - pramonės, vartotojų ir valdžios įstaigų - susitarimu. Standartizacijos tikslas - tarpusavio sąveika arba techninis papildomų gaminių, paslaugų ir procesų suderinamumas. Tam būtina nustatyti bandymų metodus ir saugos, sveikatos, organizacinius bei aplinkosaugos reikalavimus. Standartizacija MVĮ leidžia neatsilikti nuo technologijų ir verslo praktikos. Standartizacija yra vartotojų pripažintas kokybės simbolis. Be to, tai yra priemonė Europai tapti lydere naujose rinkose.
Į puslapio pradžią
TABD
Transatlantinis verslo dialogas
TET
Transatlantinė ekonominė taryba
Tvarumas
Tvarioji plėtra - tai plėtra, kuria siekiama užtikrinti dabarties poreikių tenkinimą, bet nepažeisti būsimų kartų galimybių tenkinti poreikius. ES siekia ambicingų planų: iki 2020 m. 20 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį Europoje, 20 proc. pagerinti Europos energijos šaltinių efektyvumą ir 20 proc. padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą. Be to, siekiama kurti tokias politikos kryptis, kurios sustiprintų ES pramoninį, ekonominį ir komercinį konkurencingumą, kartu atsižvelgiant į planetos ateities perspektyvas.
Į puslapio pradžią
Visuotinė aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema (GMES)
Visuotinė aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema (GMES) yra Europos iniciatyva teikti informaciją, būtiną su aplinka susijusiai veiklai stebėti ir su piliečių saugumu susijusiems klausimams spręsti. GMES naudosis stebėjimo duomenimis, gautais iš Žemės stebėjimo palydovų, ir informacija iš antžeminių įrenginių. Šie duomenys bus koordinuojami, analizuojami ir teikiami galutiniams vartotojams. Taip Europos piliečiams bus teikiamos paslaugos, padėsiančios gerinti jų gyvenimo kokybę aplinkos ir saugumo prasme. GMES paslaugos bus svarus indėlis ir prisidės prie daugelio svarbiausių ES politikos krypčių įgyvendinimo.
Į puslapio pradžią
WES
Moterų verslumą skatinantis tinklas
Į puslapio pradžią

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą