Navigációs útvonal

További eszközök

Szójegyzék

ATEX
robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések
Az oldal tetejére
CEEC
közép- és kelet-európai országok
CORDIS
Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat
CSR
vállalati társadalmi felelősségvállalás
Az oldal tetejére
Az egységes vagy belső piac
Az EU belső piaca, más néven egységes piaca olyan piac, ahol az áruk, szolgáltatások, a tőke és az emberek szabadon mozoghatnak. Az áruk szabad mozgásának elve megköveteli az áruk szabad kereskedelmét korlátozó tagállami akadályok felszámolását az EU területén. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 34–36. cikke tiltja az áruk behozatalának, kivitelének és tranzitjának mennyiségi korlátozását, illetve minden más hasonló korlátozó intézkedés alkalmazását. Minden olyan intézkedés, amely áruk importját közvetlenül vagy közvetve akadályozza, mennyiségi korlátozásnak minősül.
EIC
Euro Info Központok
Elektronikus napilap a pályázati felhívásokról (TED)
A TED az Európai Unió Hivatalos Lapja S kiegészítésének online változata, amely többek között ajánlati felhívásokat, valamint szerződések odaítéléséről szóló és előzetes tájékoztató hirdetményeket tartalmaz.
EPG
vállalati politikai csoport
EUJBRT
EU–Japán Üzleti Kerekasztal
EUP
energiafelhasználó temékek
Európai innovációs eredménytábla (EIS)
Az EU innovációs politikájának részét képező európai innovációs eredménytábla (EIS) 2001 óta nyújt évenkénti értékelést az EU-tagállamok innovációs teljesítményéről.
Europe INNOVA
A Europe INNOVA a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság egyik kezdeményezése, amely az innováció szolgálatában álló új eszközök kifejlesztéséhez és teszteléséhez igyekszik egyfajta laboratóriumként szolgálni, hogy ezzel segítse a vállalkozásokat innovatív tevékenységeik gyorsabb és hatékonyabb végrehajtásában. A kezdeményezés keretein belül az innovációt támogató állami és magánszolgáltatók, például innovációs ügynökségek, technológiaátadási hivatalok, inkubátorházak, pénzügyi közvetítők, klaszterszervezetek stb. működhetnek együtt.
Az oldal tetejére
Fenntarthatóság
A fenntartható fejlődés koncepciója olyan fejlődést feltételez, amelynek során jelenlegi szükségleteinket anélkül sikerül kielégítenünk, hogy rontanánk a későbbi generációk esélyeit az ő majdani szükségleteik kielégítésére. Az EU ennek szellemében a következő nagyívű célokat tűzte maga elé 2020-ig: az üvegházhatást okozó gázok európai kibocsátásának 20%-kal történő csökkentése, az európai energiahatékonyság 20%-kal történő növelése, a megújuló energia részarányának 20%-ra történő növelése. A folyamat részeként igyekeznek olyan szakpoltikai tervezeteket készíteni, amelyek növelik az EU ipari, gazdasági és kereskedelmi versenyképességét, de közben kellő figyelmet fordítanak bolygónk jövőbeli kilátásaira is.
Az oldal tetejére
GHS
globálisan harmonizált rendszer
Globális Környezetvédelmi és Biztonsági Monitoring (GMES)
A GMES (Globális Környezetvédelmi és Biztonsági Monitoring) a környezetvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgálatok működését segítő európai kezdeményezés. A GMES a Földünk megfigyelését végző műholdaktól és földi megfigyelőállomásoktól kapott adatokra támaszkodik. Ezeket az adatokat összehangolják, elemzik, majd előkészítik a végfelhasználók számára. A GMES számos szolgáltatást kínál majd az európai polgárok számára, segítséget nyújtva életminőségük javításához a könyezetvédelem és a biztonság terén. Szolgáltatásai révén a GMES stratégiai szerephez jut a főbb uniós szakpolitikák támogatásában.
Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerét (GHS) az Egyesült Nemzetek Szervezete dolgozta ki, a veszélyes vegyi anyagok azonosítása, illetve a felhasználóknak ezen veszélyekről - a termékek csomagolásán és biztonsági adatlapján feltüntetendő - szabványos szimbólumokkal és mondatokkal történő tájékoztatása céljából. 2008. december 16-án az Európai Parliament és a Tanács egy új rendeletet fogadott el az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, amely összhangba hozza a jelenlegi uniós szabályozást a GHS-sel. Az új rendelet 2008. december 31-én jelent meg a Hivatalos Lapban.
GMES
Globális Környezetvédelmi és Biztonsági Monitoring
Az oldal tetejére
IDA
közigazgatási szervezetek közötti adatcsere
Az oldal tetejére
Jobb szabályozás / a bürokratikus terhek csökkentése
A felesleges bürokratikus terhek csökkentésével az EU olyan szabályozási környezetet igyekszik teremteni a vállalkozások számára, amely egyszerű, érthető, hatékony és végrehajtható. A bürokratikus terhek csökkentése segít az üzletembereknek és a vállalkozóknak versenyképességük növelésében, és a fenntartható fejlődéshez is hozzájárul.
Az oldal tetejére
kkv
A 2003/361/EK ajánlás mellékletének 2. cikke szerint a mikro-, a kis- és a középvállalkozások (kkv-k) olyan vállalkozások, amelyek 250-nél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót (lásd a kkv-meghatározást ). A kkv-k központi szerepet játszanak az EU gazdaságában - a vállalkozások 99%-át képviselő mintegy 23 millió kkv hozzávetőlegesen 75 millió munkahelyet biztosít.
Klaszterek
A klaszterek egymás közelében működő vállalatokból, gazdasági szereplőkből és intézményekből álló csoportosulások, amelyek sokszínűségüknek köszönhetően különleges szakértelemmel, szolgáltatásokkal, forrásokkal, szállítói körrel és szakismerettel rendelkeznek.
Az oldal tetejére
MRA
kölcsönös elismerési megállapodás
Az oldal tetejére
PECA
a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Európa-megállapodás jegyzőkönyve(i)
Az oldal tetejére
Rádióberendezések és távközlő végberendezések ágazata (RTTE)
A rádióberendezések és távközlő végberendezések ágazatába tartozik minden olyan termék, amelynek működése rádiófrekvenciák használatán alapszik (pl. távműködtetésű ajtónyitók, olyan hordozható kommunikációs eszközök, mint a mobiltelefonok, CB rádiók, adóvevők stb.), továbbá a nyilvános távközlési hálózatokhoz kapcsolódó összes berendezés (pl. ADSL modemek, telefonok, telefonközpontok).
REACH
A REACH a a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló új rendelet, amely 2007. június 1-jén lépett hatályba. Célja, hogy korszerűsítse és javítsa a vegyi anyagokra vonatkozó korábbi európai uniós jogi keretrendszert.
REACH
a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása
Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések (ATEX)
Az ATEX elnevezés a robbanásveszélyes légkörre utaló francia kifejezés ("ATmosphere EXplosible") kezdőbetűiből származik. Az ATEX irányelv, amely 2003. július 1-je óta van hatályban, a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekkel kapcsolatos műszaki követelményeket tartalmazza.
RTTE
rádióberendezések és távközlő végberendezések
Az oldal tetejére
Szabványosítás
A szabványosítás egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi minőségi kritériumok meghatározását az összes EU-tagállam számára. A szabványosítás a különböző érintett partnerek - az ipar, a fogyasztók és a hatóságok képviselői - közötti konszenzuson alapszik. Célja az interoperabilitás, vagyis az egymást kiegészítő termékek, szolgáltatások és folyamatok műszaki kompatibilitásának biztosítása. A szabványosítás folyamatába tartozik a vizsgálati módszerek, valamint a biztonsági, egészségügyi, szervezeti és környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó előírások kidolgozása is. A szabványosítás lehetővé teszi a kv-k számára, hogy lépést tartsanak a technológia és az üzleti gyakorlatok fejlődésével. A szabványosítás a fogyasztók által elismert minőség szimbólumának is tekinthető. Segítségével Európa vezető szerephez juthat az új piacokon.
Az oldal tetejére
TABD
transzatlanti üzleti párbeszéd
TGT
Transzatlanti Gazdasági Tanács
Az oldal tetejére
Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR)
A vállalati társadalmi felelősségvállalás fogalma azt jelenti, hogy a vállalatok - önkéntes alapon - szociális és környezetvédelmi szempontokat is beépítenek üzleti tevékenységükbe és az érdekelt felekkel folytatott együttműködésükbe. A társadalmi felelősségvállalás koncepcióját megukénak érző kkv-k etikusan működnek, és úgy járulnak hozzá a gazdasági fejlődéshez, hogy közben javítják alkalmazottaik és azok családja, továbbá a helyi közösség, sőt az egész társadalom életminőségét.
Versenyképesség
A versenyképes gazdaság legfőbb jellemzője a tartósan magas szintű termelékenységnövekedés. A versenyképesség nagyban függ a gazdaság kkv-khez köthető ipari teljesítményétől. Versenyképessége biztosításához az EU-nak a következő területeken kell felülmúlnia versenytársait: kutatás és innováció, információs és kommunikációs technológiák, vállalkozásösztönzés, verseny, oktatás és képzés. A lisszaboni stratégia azt a célt tűzte az EU elé, hogy a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb gazdaságává váljon, minek következtében a versenyképesség az Európai Unió egyik legfőbb politikai prioritásává lépett elő.
Az oldal tetejére
WES
női vállalkozások
Az oldal tetejére

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének