Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Sõnastik

ATEX
Plahvatusohtlikes keskkondades kasutatav seadmestik
Üles
EPG
Ettevõtluspoliitika rühm ("Enterprise Policy Group")
EPSO
Euroopa Personalivaliku Amet ("European Personal Selection Office")
Ettevõtte ühiskondlik vastutus (CSR)
CSR viitab mõistele, mille kohaselt ettevõtted integreerivad oma äritegevusse ja sidusrühmadega lävimisse vabatahtlikult ühiskondlikult ja keskkonnaalaselt olulisi küsimusi. VKEd, mis on CSRi mõiste integreerinud, käituvad eetiliselt ning aitavad majandusarengule kaasa, samal ajal parandades töötajate ning nende perede ja lisaks ka kohaliku kogukonna ning terve ühiskonna elukvaliteeti.
EUJBRT
ELi ja Jaapani ettevõtjate ümarlauanõupidamine
Euroopa innovatsiooni tulemustabel (EIS)
ELi innovatsioonipoliitika raames pakub EIS 2001. aastast saadik uuendustegevuse iga-aastast hindamist üle ELi.
Europe INNOVA
Europe INNOVA on Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi algatus, mis taotleb uuendustegevust toetavate uute tööriistade ja vahendite arendamise ning testimise laborikssaamist, eesmärgiga aidata innovaatilistel ettevõtetel kiiremini ja paremini uuendada. Ta ühendab avaliku ja erasektori uuendustegevuse toe pakkujad, nagu näiteks innovatsiooniasutused, tehnosiirde keskused, äriinkubaatorid, rahastamise vahendajad, klasterorganisatsioonid ning teised.
Üles
GMES
Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire ("Global Monitoring for Environment and Security")
Üles
Hankekonkursside elektrooniline andmebaas (TED, Tenders Electronic Daily)
TED on Euroopa Liidu Teataja S-lisa võrguversioon, mis sisaldab muu hulgas pakkumiskutseid, hankelepinguid ja eelteateid.
Üles
IDA
Asutustevahelise elektroonilise andmevahetuse programm ("Interchange of Data between Administrations")
Üles
Kemikaalide liigitamise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem (GHS)
Kemikaalide liigitamise ja märgistamise globaalne harmoneeritud süsteem (GHS) on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni süsteem ohtlike kemikaalide tähistamiseks ning kasutajate teavitamiseks nendest ohtudest pakendite märgistuslehtedele kantud standardtingmärkide ja -lausete kaudu ning ohutuskaartide (SDS, safety data sheets) kaudu. 2008. aasta 16. detsembril võtsid Euroopa Parlament ja Ülemkogu vastu uue määruse ainete ja segude liigitamise, märgistamise ning pakendamise kohta (CLP, classification, labelling and packaging of substances and mixtures), mis ühitab olemasolevad ELi õigusaktid GHSiga. Euroopa Liidu Teatajas avaldati see 2008. aasta 31. detsembril.
Klastrid
Klastreid võib määratleda ettevõtete, seotud majanduslike osalejate ning institutsioonide rühmana, mis asuvad teineteise lähedal ning on saavutanud küllaldase mastaabi erialaste teadmiste, teenuste, ressursside, tarnijate ja oskuste arendamiseks.
Konkurentsivõime
Konkurentsivõimeline majandus on järjepidevalt kõrge tootlikkuse kasvumääraga majandus. Konkurentsivõime oleneb majanduse VKEdest oleneva tööstuse näitajatest. Konkurentsivõime säilitamiseks peab EL saavutama oma konkurentidest paremaid näitajaid uurimis- ja uuendustegevuse, info- ja sidetehnoloogiate, ettevõtluse, konkurentsi, hariduse ja väljaõppe osas. Lissaboni strateegia asus muutma Euroopat maailma kõige konkurentsivõimelisemaks majanduseks: konkurentsivõime on seega üks Euroopa Liidu kõrgeimatest poliitilistest prioriteetidest.
Üles
MRA
Vastastikuse tunnustamise lepingud ("Mutual Recognition Agreements")
Üles
Parem regulatsioon / bürokraatia vähendamine
Bürokraatia vähendamine on asjatu bürokraatia vähendamise protsess. EL on pühendunud sellele, et luua ettevõtete jaoks parem regulatiivne keskkond - selline, mis on lihtsam, arusaadav, tulemuslik ja täitmisele pööratav. Bürokraatia vähendamine peaks aitama äriinimestel ning ettevõtjail konkurentsivõimet parandada ja lisaks ka säästlikule arengule kaasa aitama.
PECAd
Euroopa lepingu tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist käsitlevad protokollid ("Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products")
Plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks mõeldud seadmestik (ATEX)
Prantsuskeelse termini "ATmosphere EXplosible" järgi nimetatud ATEX direktiiv sätestab tehnilised nõudmised plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks mõeldud seadmestikule. See on olnud kohustuslik 2003. aasta 1. juulist saadik.
Üles
Raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed (RTTE)
Raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete tööstus hõlmab kõiki raadiosagedusspektrit kasutavaid tooteid (nt autoukse avajad, mobiiltelefonide taolised mobiilsideseadmed, avaliku sagedusala raadio, ringhäälingusaatjad jne) ning kõik avalike telekommunikatsioonivõrkudega ühendatud seadmed (nt ADSL modemid, telefonid, vahendusjaamad)
REACH
REACH (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) on uus kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine. See jõustus 2007. aasta 1. juunil ja optimeerib ja parandab Euroopa Liidu (EL) kunagist seadusandlikku raamistikku kemikaalide alal.
REACH
Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine ("Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances")
RTTE
Raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed ("Radio and Telecommunication Terminal Equipment")
Üles
Säästvus
Säästva arengu mõiste viitab arenguvormile, mis rahuldab tänapäeva vajadusi kahjustamata tulevaste põlvede suutlikkust enda vajadusi rahuldada. EL on heaks kiitnud ambitsioonikad eesmärgid vähendada 20% Euroopa kasvuhoonegaaside heitmeid, parandada Euroopa energiasäästlikkust 20% ning suurendada taastuvenergia osakaalu 20% aastaks 2020. See hõlmab püüdlust koostada poliitikaid, et parandad ELi tööstus-, majandus- ja ärikonkurentsivõimet, samas arvestades piisavalt planeedi edaspidiseid väljavaateid.
Standardimine
Standardimine on protsess, mille kaudu EL üritab luua kvaliteetsed kriteeriumid kõikjal oma liikmesriikides. See rajaneb erinevate asjaosaliste poolte - tööstuse, tarbijate ning riiklike ametivõimude vahelisel konsensusel. Koostalitlusvõime, st vastastikku täiendavate toodete, teenuste ja protsesside kokkusobivus on soovitud tulemuseks. Protsess hõlmab samuti ohutuse, tervishoiu, organisatsiooniliste ja keskkonnalaste näitajate testimismeetodite kehtestamist. Standardimine võimaldab VKEdel tehnoloogia- ja äritavadega kaasas käia. See on kvaliteedisümbol, mida kliendid tunnustavad. See on samuti vahend Euroopa juhtpositsiooni ärakasutamiseks uutel turgudel.
Üles
TABD
Atlandi-ülene äritegevusdialoog ("Transatlantic Business Dialogue")
TEC
Atlandi-ülene majandusnõukogu ("Transatlantic Economic Council")
Üles
Ühtne turg ehk siseturg
ELi ühtne turg ehk siseturg on turg, kus kaubad, teenused, kapital ja inimesed saavad vabalt liikuda. Kaupade vaba liikumise põhimõte eeldab, et riiklikud tõkked kaupade vaba liikumise suhtes oleksid ELi piires kaotatud. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 34−36 kohaselt on keelatud liikmesriikide vahelised impordi-, ekspordi- ja transiitkaupade koguselised piirangud ning kõik samaväärse toimega meetmed. Kõiki meetmeid, mis võivad otseselt või kaudselt sellist importi takistada, käsitletakse koguseliste piirangutena.
Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES)
GMES (Global Monitoring for Environment and Security: ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire) on Euroopa algatus keskkonda ja turvalisust puudutavate infoteenuste ellurakendamiseks. GMES rajaneb saadud maavaatlussatelliitidelt saadud vaatlusandmeil ning maapinnalt kogutud infol. Neid andmeid koordineeritakse, analüüsitakse ning valmistatakse ette lõppkasutajatele. See töötab välja komplekti teenuseid Euroopa kodanikele, aidates nende elu keskkonna ja turvalisuses osas parandada. GMEs etendab oma teenuste kaudu tähtsamate ELi poliitikate toetamises strateegilist rolli.
Üles
VKE
Soovituse 2003/361/EÜ lisa artikli 2 kohaselt koosneb mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) kategooria ettevõtteist, mis annavad tööd vähem kui 250 inimesele ning mille aastane käive ei ületa 50 miljoni euro ja/või aastane kogubilanss ei ületa 43 miljonit eurot (vt: VKE määratlus ). VKEd on ELi majanduse selgrooks - nad esindavad 99% kõikidest ELi ettevõtetest. Oma 23 miljonit VKEd pakub ligikaudu 75 miljonit töökohta.
Üles
WES
Naisettevõtlus ("Women's Entrepreneurship")
Üles

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale