Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Flere værktøjer

Glossar

Bæredygtighed
Konceptet bæredygtig udvikling refererer til udviklingsmetoder, som gør det muligt at dække de aktuelle behov uden samtidig at ødelægge de kommende generationers mulighed for at dække deres fremtidige behov. EU har sat sig ambitiøse mål om at nedbringe Europas drivhusgasemissioner med 20%, forbedre Europas energieffektivitet med 20% og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder til 20% inden 2020. Det indebærer også, at de politikker, som skal sikre EU's industrielle, økonomiske og kommercielle konkurrenceevne, samtidig skal være udformet med behørig respekt for klodens fremtid.
Bedre lovgivning / mindre bureaukrati
Bureaukratiet kan reduceres ved at afskaffe unødvendige administrative procedurer. EU forpligter sig til at udvikle et sundere lovgivningsmæssigt grundlag for erhvervslivet - enkelt, forståeligt, effektivt og let at håndhæve. Afskaffelse af de administrative byrder styrker virksomhedernes og iværksætternes konkurrenceevne og bidrager til den bæredygtige udvikling.
Til toppen
Det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS)
Det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) er De Forenede Nationers system til identifikation af farlige kemikalier, som skal give brugerne oplysninger om farer ved hjælp af standard symboler og sætninger på emballagens mærkning samt i sikkerhedsdatablade (SDB). Den 16. december 2008 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en ny forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP), som bringer den eksisterende EU-lovgivning i overensstemmelse med GHS-systemet. Forordningen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 31. december 2008.
Til toppen
EPG
Gruppen for erhvervspolitik
Europæisk resultattavle for innovation (EIS)
Som et led i EU's innovationspolitik har EIS siden 2001 foretaget en årlig måling af EU-landenes innovative formåen.
Europe INNOVA
Europe INNOVA er et initiativ under Generaldirektoratet for Erhverv og Industri, som er tænkt som et laboratorium, der udvikler og afprøver nye værktøjer og instrumenter til innovationsfremme med det formål at hjælpe innovative virksomheder med at skabe hurtigere og bedre innovation. Initiativet samler offentlige og private aktører, som yder innovationsstøtte, såsom innovationsorganer, teknologioverførselskontorer, virksomhedsinkubatorer, finansieringsformidlere, virksomhedsklynger, etc.
Til toppen
Glomal miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES)
GMES (Global Monitoring for Environment and Security) er et europæisk initiativ til implementering af informationstjenester på miljø- og sikkerhedsområdet. GMES modtager data fra jordobservationer fra satellitovervågning og landbaserede observationer. Data samles, analyseres og bearbejdes til brug for slutbrugerne. Der udarbejdes en række tjenesteydelser til de europæiske borgere for at sikre en øget livskvalitet på miljø- og sikkerhedsområdet. GMES-tjesterne anvendes også til strategisk underbygning af EU's politkkker.
GMES
Global miljø- og sikkerhedsovervågning
Til toppen
Det indre marked
EU's indre marked er et marked, hvor varer, tjenesteydelser, penge og personer kan bevæge sig frit. Princippet om fri bevægelighed for varer forudsætter, at nationale hindringer for den fri bevægelighed inden for EU fjernes. I artikel 34 til 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) forbydes kvantitative restriktioner for import, eksport og transit af varer samt alle lignende restriktive foranstaltninger mellem medlemslandene. Alle foranstaltninger, der direkte eller indirekte forhindrer sådan import, anses som kvantitative restriktioner.
IDA
Dataudveksling mellem administrationer
Til toppen
Klynger
Klynger defineres som grupper af virksomheder, økonomiske aktører og institutioner, der geografisk er placeret i nærheden af hinanden, som har indbyrdes relationer, og som har opnået kritisk masse til at udvikle særlige ekspertiseområder, tjenesteydelser, ressourcer, leverandører eller færdigheder.
Konkurrenceevne
En konkurrencedygtig økonomi er kendetegnet ved en konstant og høj produktivitetsvækstrate. Konkurrenceevnen afhænger af de resultater, som skabes i økonomiens SMV-drevne industrier. For at bevare sin konkurrenceevne skal EU skabe bedre resultater end konkurrenterne på områder som forskning og innovation, informations- og kommunikationsteknologi, iværksætterkultur, konkurrencemæssig differentiering samt uddannelse og erhvervsuddannelse. Lissabon-strategien har som mål at gøre Europa til verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske økonomi. Derfor er konkurrenceevnen et af de højst prioriterede politiske områder i Den Europæiske Union.
Til toppen
Materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX)
ATEX-direktivet har fået navn efter det franske udtryk "ATmosphere EXplosible", og omhandler tekniske krav til materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Direktivet trådte i kraft 1. juli 2003.
MRA
Aftaler om gensidig anerkendelse
Til toppen
PECA'er
Protokoller til Europaaftalerne om overensstemmelsesvurdering og godkendelse af industrivarer
Til toppen
REACH
REACH er den nye lovgivning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Lovgivningen trådte i kraft den 1. juni 2007. Den forenkler og forbedrer EU's tidligere lovgivningsmæssige rammer vedrørende kemikalier.
REACH
Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
RTTE
Radio- og teleterminaludstyr
Til toppen
Sektoren for radio- og teleterminaludstyr (RTTE)
Sektoren for radio- og teleterminaludstyr dækker alle produkter, som anvender radiofrekvens ved brug (f.eks. fjernbetjening til bildøre og mobile kommunikationsenheder som mobiltelefoner, CB-radio, radio- og tv-sendere osv.) samt alt udstyr koblet til det offentlige telekommunikationsnetværk (f.eks. ADSL modemer, telefoner og telefonomstillingsanlæg).
SMV
I artikel 2 i bilaget til henstilling 2003/361/EF defineres kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR og/eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR (se definition af små og mellemstore virksomheder ). SMV'erne er rygraden i den europæiske økonomi - de udgør 99% af alle virksomheder i EU. De omkring 23 millioner SMV'er beskæftiger omkring 75 millioner mennesker.
Standardisering
Standardisering er den proces, som EU anvender for at fastlægge høje kvalitetskriterier i alle medlemslande. Den baserer sig på koncensus blandt de involverede parter - industrien, forbrugerne og de offentlige myndigheder. Målet er interoperabilitet - det at komplementære produkter, tjenesteydelser og processer er indbyrdes teknisk kompatible med hinanden. Processen omfatter også fastlæggelse af prøvningsmetoder og krav til ydeevne på sikkerheds-, sundheds- og helbredsområdet, det organisatoriske område og miljøområdet. Standardisering giver SMV'erne mulighed for at holde sig opdateret inden for teknologi og virksomhedsdrift. Den er også kundernes garant for kvalitet. Og endelig er den et middel til at kapitalisere på Europas position som markedsleder på nye markeder.
Til toppen
TABD
Den transatlantiske erhvervsdialog
Tenders Electronic Daily (TED)
TED er den elektroniske udgave af tillægget (S-serien) til EU-Tidende og indeholder bl.a. oplysninger om udbud, kontrakttildelinger og vejledende forhåndsmeddelelser
TØR
Transatlantisk Økonomisk Råd
Til toppen
Virksomhedernes sociale ansvar (VSA)
Virksomheder, som arbejder med VSA (på engelsk CSR - Corporate Social Responsibility), integrerer på eget initiativ sociale og miljømæssige hensyn i virksomhedens primære drift og i samarbejdet med virksomhedens interessenter. SMV'er, som arbejder integreret med et VSA-koncept, udviser etisk korrekt adfærd og bidrager til den økonomiske udvikling, samtidig med at de skaber større livskvalitet for medarbejderne og deres familier, bidrager til lokalsamfundet og til samfundet i bred forstand.
Til toppen
WES
Det Europæiske Netværk til Fremme af Kvindelige Iværksættere
Til toppen

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven