Cesta

Slovníček

ATEX

Zařízení pro použití v potenciálně výbušném prostředí

CEEC

Země střední a východní Evropy

CORDIS

Informační služba Společenství pro výzkum a vývoj

CSR

Společenská odpovědnost firem

EIC

Euro info centra

Elektronický deník veřejných soutěží (TED)

TED je internetová verze dodatku S k Úřednímu věstníku Evropské unie. Mimo jiné obsahuje výzvy k předkládání návrhů, zadání veřejných zakázek a předběžné informace.

EPSO

Evropský úřad pro výběr personálu

EUJBRT

Obchodní setkání u kulatého stolu mezi EU a Japonskem

EUP

Výrobky používající energii

Europe INNOVA

Europe INNOVA je iniciativa Generálního ředitelství pro Enterprise and Industry, která aspiruje na to, aby se stala laboratoří vývoje a zkoušení nových nástrojů a instrumentů na podporu inovací s cílem pomoci vynalézavým podnikům inovovat rychleji a lépe.

Dává dohromady veřejné a soukromé poskytovatele podpory inovacím jako jsou např. inovační agentury, úřady pro přenos technologií, podnikové inkubátory, finanční zprostředkovatelé, seskupující organizace a další.

Evropský inovační zpravodaj (EIS)

V rámci inovační politiky EU nabízí EIS od roku 2001 roční hodnocení inovací v celé EU.

GHS

Globální harmonizovaný systém

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS)

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů (SDS). Dne 16. prosince 2008 Evropský parlament a Rada přijaly nové Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), které slaďuje stávající legislativu EU se systémem GHS. Bylo zveřejněno v Úředním věstníku z 31. prosince 2008.

Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES)

GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) je evropská iniciativa k implementaci informačních služeb zabývajících se životním prostředím a bezpečností. GMES bude založen na údajích z pozorování přijímaných ze satelitů pro pozorování země a na pozemních informacích. Tyto údaje budou koordinovány, analyzovány a připraveny pro koncové uživatele. Vytvoří sadu služeb pro evropské občany, které budou pomáhat zlepšit jejich kvalitu života, co se týká životního prostředí a bezpečnosti. GMES hraje strategickou roli v podporování hlavních politických linií EU svými službami.

IDA

Výměna dat mezi správami

Jednotný neboli vnitřní trh

Jednotný neboli vnitřní trh EU je trh, na kterém se může volně pohybovat zboží, služby, kapitál a osoby. Zásada volného pohybu zboží vyžaduje, aby vnitrostátní překážky tohoto volného pohybu byly v rámci EU odstraněny. Články 34 až 36 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zakazují množstevní omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží a všechna podobná omezující opatření mezi členskými státy. Za množstevní omezení jsou považována všechna opatření, která takovému dovozu přímo či nepřímo brání.

Konkurenceschopnost

Konkurenční ekonomika je ekonomika se stabilně vysokým tempem růstu produktivity. Konkurenceschopnost závisí na ekonomické výkonnosti průmyslu poháněném MSP. Aby byla EU konkurenceschopná, musí předstihnout své konkurenty ve výzkumu a technologickém rozvoji, informačních a komunikačních technologiích, podnikání, konkurenci, vzdělání a školení. Lisabonská strategie si dala za cíl učinit Evropu nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa: konkurenceschopnost je proto jednou z nejvyšších politických priorit Evropské unie.

Lepší regulace / snížení byrokracie

Snížení byrokracie ("cutting red tape") je proces snížení neúčelné byrokracie. EU se zavazuje vytvořit lepší zákonné prostředí pro podniky - jednoduché, srozumitelné, efektivní a vykonavatelné. Snížení byrokracie by mělo pomoci zaměstnancům podniků a podnikatelům zlepšit konkurenceschopnost, jakož i přispět k udržitelnému rozvoji.

MRA

Dohody o vzájemném uznávání

MSP

Podle článku 2 přílohy k Doporučení 2003/361/ES je kategorie velmi malých, malých a středních podniků (MSP) tvořena podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřekračuje 50 mil. EUR a/nebo jejich celková roční rozvaha nepřekračuje 43 mil. EUR (viz Definice MSP). MSP jsou páteří ekonomiky EU - představují 99 % všech podniků v EU. Přibližně 23 milionů MSP zajišťuje okolo 75 milionů pracovních míst.

Odvětví radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízení (RTTE)

Odvětví radiokomunikačních a telekomunikačních koncových zařízení zahrnuje všechny výrobky používající vysokofrekvenční spektrum (např. otvírače dveří automobilů, mobilní komunikační zařízení jako jsou mobilní telefony, občanské radiostanice, radiové vysílače atd.) a všechna zařízení připojená k veřejným telekomunikačním sítím (např. modemy ADSL, telefony, telefonní spojovací zařízení).

PECAs

Protokoly k evropským dohodám o posuzování shody a akceptace průmyslových výrobků

REACH

REACH je nové nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií. Vstoupilo v platnost 1. června 2007. Zjednodušuje a vylepšuje dřívější legislativní rámec o chemikáliích Evropské unie (EU).

REACH

Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

RTTE

Rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Seskupení

Seskupení lze definovat jako skupinu firem, souvisejících ekonomických hráčů a institucí, které se nacházejí blízko sebe a které dosáhly dostatečný stupeň k tomu, aby mohly rozvíjet specializovanou odbornou způsobilost, služby, zdroje, dodavatele a dovednosti.

Společenská odpovědnost firem (CSR)

CSR se vztahuje ke koncepci, kdy firmy dobrovolně začleňují sociální a environmentální zájmy do svých podnikových operací a do interakce s podílníky. MSP, které začlenily koncepci CSR, se chovají eticky a přispívají k ekonomickému rozvoji, přičemž celkově zlepšují kvalitu života zaměstnanců a jejich rodin, jakož i místní komunity a společnosti.

Standardizace

Standardizace je proces, jehož prostřednictvím EU usiluje o stanovení kritérií vysoké kvality ve všech členských zemích. Je založena na konsensu různých zúčastněných partnerů - průmyslu, spotřebitelů a veřejných úřadů. Požadovaným výsledkem je interoperabilita, tj. technická kompatibilita sdružených výrobků, služeb a procesů. Proces také zahrnuje stanovení zkušebních metod a požadavků na bezpečnost, zdraví, organizační a ekologickou funkci.

Standardizace umožňuje MSP držet krok s technologickou a podnikovou praxí. Je to symbol kvality uznávaný zákazníky. Je to také prostředek kapitalizace evropského vedení na nových trzích.

TABD

Transatlantický obchodní dialog

TEC

Transatlantická ekonomická rada

Udržitelnost

Koncepce udržitelného rozvoje se vztahuje k formě rozvoje, která splňuje současné potřeby bez zhoršení schopnosti budoucích generací uspokojit své vlastní požadavky. EU schválila ambiciózní cíle do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů v Evropě o 20 %, zlepšit energetickou účinnost v Evropě o 20 % a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20 %. Toto zahrnuje úsilí navrhnout pravidla ke zlepšení průmyslové, ekonomické a obchodní konkurenceschopnosti EU při současném náležitém zvážení budoucích vyhlídek planety.

WES

Podnikání žen

Zařízení určené pro použití v potenciálně výbušném prostředí (ATEX)

Směrnice ATEX, pojmenovaná podle francouzského výrazu "ATmosphere EXposible", obsahuje technické požadavky pro zařízení určené pro použití v potenciálně výbušném prostředí. Je závazná od 1. července 2003.

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku