Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Допълнителни инструменти

Речник

 • A
 • Б
 • B
 • G
 • Г
 • Д
 • E
 • Ж
 • Z
 • З
 • I
 • И
 • J
 • Й
 • К
 • L
 • Л
 • M
 • N
 • H
 • O
 • П
 • P
 • R
 • S
 • C
 • T
 • U
 • У
 • Ф
 • F
 • X
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ь
 • Ю
 • Я
 • Q
 • W
Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES)
GMES (Глобален мониторинг на околната среда и сигурността) е европейска инициатива за извършване на информационни услуги , касаещи околната среда и сигурността. GMES ще използва главно данни, получени от сателитите за наблюдение на Земята и информация от наземни източници. Тези данни ще се координират, анализират и приготвят за употреба от крайни потребители. Инициативата ще разработи набор от услуги за европейските граждани, с което ще се повиши стандарта им на живот по отношение на околната среда и сигурността. GMES играе стратегическа роля при подпомагането на основни политики на ЕС посредством услугите си.
Глобална хармонизирана система за класификация и маркировка на химични вещества
Глобалната хармонизирана система за класификация и маркировка на химични вещества е система в рамките на ООН, която цели да идентифицира опасните химични вещества и да информира потребителите за потенциалните рискове чрез използването на стандартизирани символи и фрази на етикети по опаковките и списъци с данни с цел безопасност. На 16 декември 2008 г., Европейският парламент и Съвет приеха нов закон за класификацията, маркировката и опаковането на вещества и смеси, с което европейското законодателство се хармонизира с ГХС. Законът е публикуван в Официалния вестник на 31 декември 2008 г.
Начало на страницата
CEEC (СЦИЕ)
Страни от Централна и Източна Европа
CSR (КСО)
Корпоративна социална отговорност
Начало на страницата
EIC (ЕИЦ)
Европейски информационни центрове
EPG (ГПП)
Група за политиките за предприемачество
EPSO
Европейска служба за подбор на персонал
EUJBRT
Бизнес кръгла маса ЕС-Япония
EUP
Продукти консумиращи енергия
Europe INNOVA
Europe INNOVA е инициатива на Главна дирекция "Предприемачество и индустрия", която цели да се превърне в лаборатория за развитие и изследване на нови помагала и инструменти в помощ на иновациите с цел подпомагане на новаторските предприятия да прилагат иновативни решения по-бързо и по-добре. Инициативата е мястото на държавни и частни институции в помощ на иновациите като агенции за развойна дейност, служби за трансфер на технологии, бизнес инкубатори, финансови посредници, клъстерни организации и други.
Единен или вътрешен пазар
Единният пазар на ЕС, наричан още вътрешен пазар, е пазар, в рамките на който свободно се движат стоки, услуги, капитали и хора. Принципът на свободно движение на стоки изисква премахване на възпрепятстващите това движение национални бариери. Членове 34-36 от Договора за функционирането на Европейския съюз забраняват количествени ограничения за вноса, износа или транзита на стоки и всички подобни ограничителни мерки между страните членки. Всички мерки, които пряко или косвено възпрепятстват подобен внос, се смятат за количествени ограни
Начало на страницата
Клъстери
По дефиниция, клъстерите са група фирми със сроден предмет на дейност и институции, които работят в непосредствена близост и са се сработили до степен, която позволява изграждането на специализирани експертни умения, предоставянето на услуги, ресурси, възползването от общи доставчици и умения.
Конкурентноспособност
Конкурентната икономика е икономика с непрекъснат и висок ръст в производителността. Конкурентноспособността е в пряка зависимост от дейността на промишлеността, чийто гръбнак са малките и средни предприятия. За да е конкурентноспособен, ЕС трябва да се справя по-добре от конкуренцията в областите развойна дейност и иновации, информационни и комуникационни технологии, предприемачество, конкуренция, обучение и квалификация. Лисабонската стратегия бе разработена с цел извеждането на Европа като най-конкурентноспособната и динамична икономика в света: ето защо конкурентноспособността е един от най-важните политически приоритети на Европейския съюз.
Корпоративна социална отговорност
КСО е понятие, съгласно което компаниите интегрират в бизнес дейността си и във взаимоотношенията си с партньори на доброволни начала социални проекти и такива, целящи опазването на околната среда. Малките и средни предприятия, които решат да работят според понятието КСО, извършват дейност следвайки етичните норми и допринасят за икономическото развитие, като същевременно подобряват качеството на живот на служителите си и техните семейства, както и на местната общност и обществото като цяло.
Начало на страницата
IDA (МОД)
Обмяна на данни между администрациите
Начало на страницата
MRA (СВП)
Споразумения за взаимно признаване
Начало на страницата
По-добра нормативна уредба / Намаляване на бюрократичната тежест
Намаляването на бюрократичната тежест е процесът на съкращаване на излишните административни процедури. Цел на ЕС е да създаде по-добра регулаторна среда за бизнеса - среда, която да е опростена, разбираема, ефективна и приложима. Намаляването на бюрократичната тежест подпомага представителите на бизнеса и предприемачите при подобряване на тяхната конкурентноспособност. Също така допринася за устойчивото развитие.
Начало на страницата
PECAs
Протоколи към Европейските споразумения за оценка на съответствието и признаване на индустриални продукти
Начало на страницата
REACH
REACH е новият Закон за регистрация, оценка, оторизация и ограничаване на химични вещества. Влиза в сила на 1 юни 2007 г. Директивата попълва пропуските и подобрява предишната законодателна рамка за химичните вещества на Европейския съюз (ЕС).
REACH
Регистрация, оценка, оторизация и ограничение на химически вещества
RTTE (ОРТТ)
Оборудване за радио и телекомуникационни терминали
Начало на страницата
TABD (ТАБД)
Трансатлантически бизнес диалог
TEC (ТАИС)
Трансатлантически икономически съвет
Начало на страницата
Устойчивост
Понятието устойчиво развитие е форма на развитие, която отговаря на модерните нужди, като това не е за сметка на способността на бъдещите поколения да отговорят на собствените изисквания. ЕС одобри амбициозни цели за съкращаване на въглеродните емисии в рамките на Европа с 20%, подобряване на енергийната ефективност с 20% и повишаване дела на възобновяемите енергийни източници с 20% до 2020 г. Това включва опита да се разработят политики с цел подобряването на индустриалната, икономическа и търговска конкурентноспособност на ЕС, като същевременно се отдава дължимото на бъдещето на нашата планета.
Начало на страницата
WES (ЖП)
Женско предприемачество
Начало на страницата

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел