Sökväg

Våra viktigaste mål

Generaldirektoratet för näringsliv har som allmänt mål att

 • stärka EU-företagens konkurrenskraft och hållbara utveckling och deras bidrag till samhället i stort
 • säkra en öppen inre marknad för varor
 • stödja EU:s rymdindustri och utvecklingen av satellittjänster

Vi arbetar särskilt för att stimulera företagarandan och främja tillväxten i små och medelstora företag. Som EU:s företrädare för små och medelstora företag ser vår generaldirektör till att all EU politik tar hänsyn till principen ”tänk småskaligt först”.

Vår årliga verksamhetsplan pdf - 567 KB [567 KB] English (en) beskriver i detalj de viktigaste målen för 2012, planerad verksamhet och förväntade resultat i enlighet med EU:s årliga budget. Här nedan beskrivs verksamheten och de särskilda målen i korthet.

Konkurrenskraft, industripolitik, innovation och företagande

Den finansiella och ekonomiska krisen under 2008 förändrade dramatiskt de ekonomiska utsikterna för EU den närmaste framtiden. I mars 2010 presenterade kommissionen sin tillväxtstrategi som ska få EU på fötter igen – Europa 2020. Strategin innehåller åtgärder som EU behöver på kort sikt för att komma ur krisen, samtidigt som man lägger grunden för en europeisk ekonomi som är både hållbar och konkurrenskraftig. För att kunna hantera konkurrensen på världsmarknaden, instabila ekonomiska och finansiella system, klimatfrågor och den åldrande befolkningen måste EU-länderna agera tillsammans.

Två huvudinitiativ i Europa 2020 är grunden för vårt arbete under 2012: ”Industripolitik för en globaliserad tid” och ”Innovationsunionen”.

Vårt allmänna mål är att stärka EU-industrin. Det innebär att öka konkurrenskraften på världsmarknaden, säkra råvarutillgången, ställa om till en resurseffektiv ekonomi, driva fram den innovation som behövs för att nå målen, skapa förutsättningar för små och medelstora företag och främja en företagaranda som kan få fler europeiska talanger att bidra till välfärden.

Våra särskilda, fleråriga mål är att

 • skapa bättre förutsättningar för EU:s industri
 • stödja strukturomvandling och hållbar utveckling i vissa tillverkningsbranscher och turistbranschen
 • stödja forskning och innovativa tillämpningar i säkerhetsbranschen
 • göra det lättare för EU-företagen, särskilt småföretagen, att komma in på marknader utanför EU
 • främja innovation genom bättre förutsättningar och stödåtgärder
 • skapa ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag och företagande
 • göra det lättare för småföretagen att utbyta erfarenheter och information och skapa nya företagspartnerskap
 • underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag

Inre marknaden för varor

Om den inre marknaden för varor fungerar bra kan företagen lättare klara sig i en lågkonjunktur. Vi arbetar för att förbättra den inre marknaden och undanröja eventuella hinder – med lagstiftning eller andra åtgärder. Vi ser också till att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt. På så vis kan företagen lättare bedriva sin verksamhet och bli mer konkurrenskraftiga, samtidigt som vi skyddar hälsa, säkerhet, miljö och konsumenter.

Våra särskilda, fleråriga mål är att

 • regelbundet se över reglerna för den inre marknaden och vid behov anpassa dem till ny teknik, förenkla lagstiftningen, minska regelbördan eller avskaffa inaktuella regler
 • se till att EU-lagstiftningen följs
 • främja utveckling och användning av innovativa europeiska standarder

Rymdindustrin

Rymdindustrin stimulerar innovation och tillväxt i hela EU-ekonomin. Den behövs för att EU ska behålla sin konkurrenskraft på områden som kräver tillgång till avgörande teknik. Vi stöder därför sektorn för att skapa tillämpningar och tjänster som allmänheten har nytta av (miljöövervakning, satellitnavigering m.m.). Vi hoppas också få tekniska sidoeffekter som kan komma andra industrisektorer till del. Med tanke på hur stora investeringar som krävs, är gemensamma och samordnade EU-insatser av stor betydelse.

En viktig verksamhet med stor tillväxtpotential och katalysatoreffekt för EU-industrin är satellitnavigering och andra satellittjänster. EU:s program för satellitnavigering ska skapa globala infrastrukturer och tjänster för satellitnavigering. De två programmen är Galileo (satellitnavigering) och Egnos (navigering genom geostationär överlappning). Galileosystemet ska erbjuda exakta och säkra globala positioneringstjänster under europeisk civil kontroll. Egnos ska tillhandahålla satellittjänster för att förbättra GPS-systemet i Europa.

Våra särskilda, fleråriga mål är att

 • stödja forskning och innovativa tillämpningar i rymdsektorn
 • utveckla och tillhandahålla globala infrastrukturer och tjänster för satellitnavigering (Galileo)
 • tillhandahålla satellittjänster som ska förbättra GPS-systemet i Europa (Egnos)
 • främja användningen av EU:s system för jordobservation


 

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida