Navigacijska pot

Glavne naloge

Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo si prizadeva:

 • okrepiti trajnostno konkurenčnost industrije EU in njen prispevek k doseganju družbenih ciljev;
 • zagotoviti odprt notranji trg blaga in
 • podpreti evropsko navzočnost v vesolju in razvoj satelitskih storitev.

GD za podjetništvo in industrijo posebej poudarja pomen spodbujanja podjetništva in razvoja malih in srednje velikih podjetij. Generalni direktor je tudi odposlanec Evropske unije za MSP in zagotavlja, da vse politike EU spoštujejo načelo „najprej pomisli na male“.

Glavni cilji generalnega direktorata za leto 2012 so navedeni v načrtu upravljanja generalnega direktorata za leto 2012 pdf - 567 KB [567 KB] English (en) .  Navedene načrtovane dejavnosti in rezultati GD za leto 2012 upoštevajo letni proračun Evropske unije.  Spodaj podrobneje predstavljamo dejavnosti in posamezne cilje.

Konkurenčnost, industrijska politika, inovativnost in podjetništvo

Finančna in gospodarska kriza leta 2008 je povsem spremenila evropske gospodarske napovedi za bližnjo prihodnost. Marca 2010 je Komisija predstavila strategijo za okrevanje Evrope: Evropa 2020. Strategija vsebuje kratkoročne ukrepe za uspešni izhod iz krize, hkrati pa pripravlja temelje za trajnostno in konkurenčno evropsko gospodarstvo v prihodnosti.  Glede na naravo in obseg izzivov, ki zajemajo tako svetovno konkurenco kot nestabilne gospodarske in finančne sisteme, podnebne spremembe in staranje prebivalstva, bo strategija uspešna, samo če bodo države EU delovale skupaj.

Ukrepi Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo bodo v letu 2012 temeljili na dveh vodilnih pobudah Evrope 2020: Industrijska politika za dobo globalizacije in Unija inovacij.

Če naj okrepimo evropsko industrijsko bazo, bo treba upoštevati konkurenčnost v svetu, zagotoviti dostop do ključnih surovin, preiti na gospodarstvo, ki gospodarno izrablja vire, krepiti inovativnost, potrebno za dosego teh ciljev, ustvariti pogoje za uspešno poslovanje malih in srednje velikih podjetij in spodbujati podjetniški duh, da bo ustvarjalnost vodila v blaginjo.

Na področju konkurenčnosti si je generalni direktorat postavil naslednje večletne cilje:

 • uveljaviti ugodne zakonske pogoje za evropsko gospodarstvo;
 • pomagati pri strukturnih spremembah in trajnostnemu razvoju v določenih proizvodnih sektorjih in turizmu;
 • podpreti raziskave in inovativne aplikacije v varnostnem sektorju;
 • odpreti možnosti za evropska podjetja na trgih tretjih držav, zlasti za MSP;
 • spodbujati inovacije z izboljšanimi zakonskimi pogoji in podpornimi ukrepi;
 • spodbujati poslovno okolje, ki bo ugodno za delovanje MSP in podjetništva;
 • olajšati izmenjavo izkušenj in informacij med MSP in vzpostaviti nova poslovna partnerstva;
 • olajšati dostop MSP do finančnih sredstev.

Notranji trg blaga

Če naj podjetja premagajo gospodarsko recesijo, je treba zagotoviti nemoteno delovanje notranjega trga blaga. Kadar se na trgu pojavijo nove ovire, jih generalni direktorat poskusi odpraviti z zakonodajnimi in drugimi ukrepi. Hkrati skrbi za pravilno uporabo evropske zakonodaje. Tako spodbuja delovanje in konkurenčnost podjetij in evropskim prebivalcem zagotavlja varstvo zdravja, varnost, varstvo okolja in potrošnikov.

Na področju notranjega trga si je generalni direktorat postavil naslednje večletne cilje:

 • izvajati redne preglede veljavne zakonodaje notranjega trga in po potrebi s predlogi pobud prilagoditi ureditev novim tehnologijam, poenostaviti zakonodajo, zmanjšati obremenitev usklajevanja in odpraviti zastarele ureditve;
 • zagotoviti pravilno uporabo zakonodaje EU;
 • spodbujati razvoj in uporabo inovativnih evropskih standardov.

Vesolje

Vesoljski sektor spodbuja inovativnost in rast celotnega evropskega gospodarstva. Je ključnega pomena, če želi EU ostati konkurenčna na področju najpomembnejših tehnologij. S podporo temu sektorju želi generalni direktorat razvijati aplikacije in storitve, ki koristijo evropskim prebivalcem (npr. spremljanje okolja, satelitska navigacija), ter stranske tehnološke proizvode, ki lahko koristijo drugim industrijskim panogam. Glede na obseg naložb, ki so potrebne za razvoj tega sektorja, so učinkovitejši  skupni in usklajeni ukrepi na ravni EU. 

Med dejavnostmi, povezanimi z vesoljem, ki imajo velik potencial in spodbujajo industrijo EU, je satelitska navigacija. S podporo programom satelitske navigacije zagotavljamo infrastrukturo in storitve globalne satelitske navigacije, in sicer evropski satelitski navigacijski sistem (Galileo) ter skupno evropsko geostacionarno navigacijsko storitev (EGNOS). Program Galileo je evropska pobuda in je najsodobnejši globalni satelitski navigacijski sistem pod evropskim civilnim nadzorom, ki bo zagotavljal izjemno natančno in zanesljivo določanje položaja po vsem svetu. EGNOS zagotavlja satelitske storitve za boljše delovanje globalnega sistema za določanje položaja (GPS) v Evropi.

Na področju vesolja si je generalni direktorat postavil naslednje večletne cilje:

 • podpreti raziskave in inovativne aplikacije v vesoljskem sektorju;
 • razviti in zagotavljati globalno infrastrukturo in storitve satelitske navigacije (Galileo);
 • zagotoviti satelitske storitve, ki večajo učinkovitost sistema GPS v Evropi (EGNOS);
 • spodbujati operativno rabo storitev EU za opazovanje Zemlje (GMES).

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran