Navigačný riadok

Prehľad hlavných cieľov

Hlavné ciele GR pre podnikanie a priemysel:

 • posilňovať konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a prispievať k naplneniu spoločenských cieľov;
 • zaistiť plynulé fungovanie vnútorného trhu s tovarom;
 • podporiť prítomnosť EÚ v kozmickom priemysle a rozvoj satelitných služieb.

GR kladie osobitný dôraz na povzbudenie podnikania a stimuláciu rastu MSP. Generálny riaditeľ je zároveň vyslancom EÚ pre MSP a jeho úlohou je zabezpečiť, aby všetky politiky EÚ zohľadňovali ich potreby.

V pláne riadenia GR na rok 2012 pdf - 567 KB [567 KB] English (en) sú podrobne uvedené hlavné ciele. Nájdete tu informácie o plánovaných činnostiach a cieľoch GR pre rok 2012, ktoré sú organizované v súlade s podmienkami ročného rozpočtu Európskej únie. Činnosti a konkrétne ciele sú systematickejšie uvedené v hlavných rysoch ďalej v texte.

Konkurencieschopnosť, priemyselná politika, inovácia a podnikanie

Finančná a hospodárska kríza, ktorá sa rozšírila v priebehu roka 2008, výrazne zmenila ekonomické prognózy Európy. Komisia predložila v marci 2010 svoj plán obnovy európskeho hospodárstva – stratégiu Európa 2020, ktorá obsahuje hlavné opatrenia zamerané na prekonanie krízy v krátkodobom horizonte, ako aj činnosti, ktoré majú za cieľ zvýšiť udržateľnosť a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. S ohľadom na podstatu a rozsah výziev, akými sú napríklad globálna hospodárska súťaž, nestabilné hospodárske a finančné systémy, zmena klímy a starnúca populácia, musí EÚ v záujme ich riešenia konať kolektívne.

Dve hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020 (Priemyselná politika vo veku globalizácie a Inovácia v Únii) budú v roku 2012 zastrešovať činnosti GR pre podnikanie a priemysel.

Posilňovanie priemyselnej základne Európy v sebe zahŕňa riešenie problémov spojených s našou globálnou konkurencieschopnosťou, zabezpečenie prístupu ku kľúčovým surovinám, prechod na ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje, presadzovanie inovácií potrebných na dosiahnutie týchto cieľov, vytvorenie vhodných podnikateľských podmienok pre malé a stredné podniky (MSP) a podporu podnikania.

V záujme dosiahnutia celkových cieľov v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti si GR vytýčilo tieto viacročné konkrétne ciele:

 • podporovať priaznivé rámcové podmienky pre európsky priemysel;
 • presadzovať štrukturálne zmeny a udržateľný rozvoj v konkrétnych výrobných sektoroch a v oblasti cestovného ruchu;
 • podporovať výskumné a inovačné aplikácie v oblasti bezpečnosti;
 • pomáhať sprístupňovať trhy v tretích krajinách pre európske podniky, najmä pre MSP;
 • napomáhať inovácii prostredníctvom zlepšených rámcových podmienok a podporných opatrení;
 • podporovať vytváranie podnikateľského prostredia, ktoré je priaznivé pre MSP a podnikanie;
 • uľahčiť výmenu skúseností a informácií medzi MSP a vytvorenie nových obchodných partnerstiev;
 • zjednodušiť prístup k financiám pre MSP.

Vnútorný trh s tovarom

Zabezpečenie hladkého fungovania vnútorného trhu s tovarom výrazne prispieva k tomu, aby podniky prežili hospodársky pokles. GR pracuje prostredníctvom nových legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení na zlepšení fungovania vnútorného trhu zakaždým, keď sa objaví nová prekážka voľného obehu tovaru. Takisto zabezpečuje správne uplatňovanie právnych predpisov Európskej únie, čo napomáha fungovaniu a konkurencieschopnosti podnikov a poskytuje občanom EÚ vysokú úroveň ochrany životného prostredia a bezpečnosti spotrebiteľov.

V záujme dosiahnutia celkových cieľov v oblasti vnútorného trhu si GR vytýčila tieto viacročné konkrétne ciele:

 • uskutočňovať pravidelné preskúmania existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu a v prípade potreby prispôsobovať právnu úpravu novým technológiám s cieľom zjednodušiť legislatívu, znížiť náklady spojené s dodržiavaním právnych predpisov a odstrániť zastarané právne nástroje;
 • zabezpečovať správne uplatňovanie práva EÚ;
 • podporovať vytváranie a využívanie inovatívnych európskych noriem.

Vesmír

Kozmický priemysel poskytuje stimul pre inovácie a rast naprieč európskym hospodárstvom. Ide o mimoriadne dôležité odvetvie z hľadiska zachovania konkurencieschopnosti v oblastiach, ktoré si vyžadujú prístup k strategicky dôležitým technológiám. GR podporuje tento sektor, pretože má potenciál na vytváranie aplikácií a služieb, z ktorých majú úžitok všetci občania EÚ (napr. monitorovanie životného prostredia, satelitná rádiová navigácia), a stimuluje výrobu vedľajších produktov, ktoré napomôžu iným priemyselným odvetviam. Vzhľadom na výšku investícií potrebných na vývoj v tomto odvetví má spoločná a koordinovaná činnosť na úrovni EÚ jasnú pridanú hodnotu.

Jedným konkrétnym príkladom s jasným rastovým potenciálom a katalyzačným vplyvom na priemysel EÚ je satelitná navigácia. Podpora programov v oblasti satelitnej navigácie má za cieľ prevádzkovanie navigačných infraštruktúr a služieb, najmä Európskeho satelitného navigačného systému (Galileo) a Európskeho prekryvného systému geostacionárnej navigácie (EGNOS).  Program Galileo je európska iniciatíva, ktorej cieľom je vybudovať moderný globálny navigačný satelitný systém poskytujúci presné a spoľahlivé globálne informácie o polohe na civilné účely. EGNOS poskytuje služby, ktoré zlepšujú výkon GPS (globálny lokalizačný systém) v celej Európe.

V záujme dosiahnutia celkových cieľov v oblasti kozmického priemyslu si GR vytýčilo tieto viacročné konkrétne ciele:

 • podporiť výskumné a inovačné aplikácie v oblasti kozmického priemyslu;
 • vyvíjať a poskytovať globálne satelitné rádiové navigačné infraštruktúry a služby (Galileo);
 • poskytovať služby zlepšujúce výkonnosť GPS nad územím Európy (EGNOS);
 • podporovať operatívne využívanie služieb EÚ založených na pozorovaní Zeme (GMES).

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku