Ścieżka nawigacji

Główne cele

Do ogólnych celów Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu należy:

 • zwiększenie trwałej konkurencyjności europejskiego przemysłu, w tym jego wkładu w osiąganie celów społecznych
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania otwartego rynku wewnętrznego towarów
 • wspieranie europejskiej obecności w przestrzeni kosmicznej oraz rozwoju usług satelitarnych.

Dyrekcja generalna szczególny nacisk kładzie na potrzebę wspierania przedsiębiorczości i stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dyrektor generalny pełni m.in. rolę przedstawiciela Unii Europejskiej ds. MŚP, dbając o to, aby zasada „najpierw myśl na małą skalę” była uwzględniana we wszystkich obszarach polityki UE.

W rocznym planie zarządzania pdf - 567 KB [567 KB] English (en) przedstawiono główne cele dyrekcji na 2012 r. Plan szczegółowo informuje o działaniach i rezultatach dyrekcji przewidzianych na ten okres. Są one zgodne z założeniami budżetu rocznego Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono w skrócie działania i cele szczegółowe.

Konkurencyjność, polityka przemysłowa, innowacje i przedsiębiorczość

Kryzys gospodarczy i finansowy, który zaczął się w 2008 r., spowodował drastyczne pogorszenie perspektyw gospodarczych Europy na najbliższe lata. W marcu 2010 r. Komisja przedstawiła unijną strategię „Europa 2020” umożliwiającą przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie. Strategia ta obejmuje środki, które mają przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu w krótkiej perspektywie, i przygotowuje podstawy dla zrównoważonej i konkurencyjnej przyszłej gospodarki europejskiej. Charakter i skala wyzwań (takich jak globalna konkurencja, niestabilność gospodarki i systemów finansowych, zmiany klimatu oraz starzenie się społeczeństwa), wyraźnie pokazują, że UE może im stawić czoła tylko poprzez wspólne działania.

Dwie inicjatywy przewodnie strategii „Europa 2020” wyznaczają kierunki działania Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w 2012 r. Inicjatywy te to „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” oraz „Unia Innowacji”.

Osiągnięcie ogólnego celu, jakim jest wzmocnienie podstawy przemysłowej Europy, wymaga zajęcia się problemami związanymi z globalną konkurencyjnością, zapewnienia dostępu do podstawowych surowców, przejścia na gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby, wsparcia innowacji niezbędnych do osiągnięcia tych celów, stworzenia warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości – dzięki temu więcej utalentowanych Europejczyków zaangażuje się w tworzenie dobrobytu.

Dyrekcja dąży do realizacji celów związanych z konkurencyjnością poprzez następujące wieloletnie cele szczegółowe:

 • wspieranie korzystnych warunków ramowych dla rozwoju europejskiego przemysłu
 • wspomaganie zmian strukturalnych i zrównoważonego rozwoju określonych sektorów wytwórczych i turystyki
 • wspieranie badań naukowych i innowacyjnych zastosowań w sektorze bezpieczeństwa
 • stwarzanie przedsiębiorstwom europejskim – zwłaszcza małym i średnim – możliwości na rynkach państw trzecich
 • zwiększanie innowacyjności poprzez ulepszone warunki ramowe i środki wspierania
 • promowanie otoczenia biznesowego sprzyjającego MŚP oraz przedsiębiorczości
 • ułatwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się informacjami wśród MŚP oraz tworzenie nowych partnerstw biznesowych
 • ułatwianie MŚP dostępu do źródeł finansowania.

Rynek wewnętrzny towarów

Sprawnie funkcjonujący rynek wewnętrzny towarów ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw. Dzięki niemu mogą one bowiem przetrwać w okresie gorszej koniunktury gospodarczej. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu dąży do usuwania wszelkich barier na rynku wewnętrznym poprzez nowe przepisy prawne lub inne działania o charakterze nieprawodawczym. Poza tym podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa UE. Ułatwia to funkcjonowanie przedsiębiorstw i zwiększa ich konkurencyjność, zapewniając jednocześnie europejskim obywatelom wysoki poziom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska naturalnego oraz ich praw jako konsumentów.

Dyrekcja dąży do realizacji celów dotyczących rynku wewnętrznego poprzez następujące wieloletnie cele szczegółowe:

 • regularne kontrolowanie obowiązującego prawodawstwa w dziedzinie rynku wewnętrznego i w razie potrzeby proponowanie nowych inicjatyw, aby dostosować przepisy do postępu technicznego, uprościć je, zmniejszyć obciążenia administracyjne związane z przestrzeganiem przepisów lub znieść nieaktualne regulacje
 • zapewnienie właściwego stosowania prawa UE
 • wspieranie opracowywania i stosowania nowych norm europejskich.

Przestrzeń kosmiczna

Sektor kosmiczny stymuluje innowacyjność i rozwój całej europejskiej gospodarki. Ma on ogromne znaczenie dla utrzymania konkurencyjności UE w dziedzinach, które wymagają dostępu do kluczowych technologii. Dyrekcja wspiera ten sektor w celu zwiększenia możliwości zastosowań i liczby usług przynoszących korzyści obywatelom Unii Europejskiej (np. monitoring środowiska, radionawigacja satelitarna) i pobudzenia rozwoju technologii przynoszących korzyści innym sektorom przemysłu. Po rozmiarach inwestycji niezbędnych do zapewnienia rozwoju tego sektora widać wyraźnie, że wspólne i skoordynowane działania na szczeblu UE stanowią wartość dodaną.

Szczególną dziedziną działalności związaną z sektorem kosmicznym, która ma duży potencjał wzrostu i stymuluje rozwój przemysłu UE, jest nawigacja satelitarna. Dzięki programom nawigacji satelitarnej możliwe jest tworzenie globalnej infrastruktury satelitarnej i oferowanie usług, takich jak europejski system nawigacji satelitarnej (Galileo) i europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS). Program Galileo to europejska inicjatywa stworzenia najnowocześniejszego globalnego systemu nawigacji satelitarnej, pozostającego pod europejską kontrolą cywilną i dostarczającego bardzo dokładnych i gwarantowanych informacji na temat położenia obiektów. EGNOS ma na celu świadczenie usług satelitarnych usprawniających działanie globalnego systemu pozycjonowania (GPS) w Europie.

Dyrekcja dąży do realizacji celów dotyczących przestrzeni kosmicznej poprzez następujące wieloletnie cele szczegółowe:

 • wspieranie badań naukowych i innowacyjnych zastosowań w sektorze kosmicznym
 • opracowanie i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo)
 • zapewnienie usług satelitarnych usprawniających działanie GPS w Europie (EGNOS).
 • wspieranie praktycznego wykorzystania europejskich usług opartych na obserwacji Ziemi (GMES).

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj