Kruimelpad

Onze voornaamste doelstellingen

DG Ondernemingen en industrie moet vooral:

 • het concurrentievermogen van de Europese industrie duurzaam versterken en bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen
 • een open interne markt voor goederen garanderen
 • de Europese rol in de ruimtevaart en de ontwikkeling van satellietdiensten versterken

Het DG hecht grote waarde aan het stimuleren van ondernemerschap en het MKB. De directeur-generaal is ook de EU-gezant voor het MKB, hij moet ervoor zorgen dat in al het EU-beleid "eerst aan de kleintjes wordt gedacht ".

Het jaarlijks managementplan 2012 pdf - 567 KB [567 KB] English (en) bevat de voornaamste doelstellingen van het DG voor 2012. Het laat in detail zien welke activiteiten en output het DG in 2012 gepland heeft, overeenkomstig de jaarlijkse begroting van de EU. De activiteiten en specifieke doelstellingen zijn hieronder kort weergegeven.

Concurrentievermogen, industrieel beleid, innovatie en ondernemerschap

De financiële en economische crisis die in 2008 begon, heeft Europa's economische vooruitzichten voor de nabije toekomst ingrijpend veranderd. De Commissie heeft in maart 2010 een strategie voorgesteld om Europa naar herstel te leiden: "Europa 2020". Die strategie bevat maatregelen om op korte termijn uit de crisis te komen en de basis te leggen voor een duurzame en concurrerende economie op langere termijn. Omdat de uitdagingen, zoals de wereldwijde concurrentie, de economische en financiële instabiliteit, de klimaatverandering en de vergrijzing, zo groot zijn, kan de EU alleen met gezamenlijk optreden successen behalen.

Twee van de initiatieven van Europa 2020 vormen de basis van het optreden van DG Ondernemingen en industrie in 2012: "Industriebeleid in een tijd van mondialisering" en de "Innovatie-Unie".

De algemene doelstelling "versterken van de Europese industrie" betekent dat we problemen aanpakken op het vlak van wereldwijd concurrentievermogen, toegang tot grondstoffen, de overgang naar een economie die efficiënt met hulpbronnen omgaat, innovatie om deze doelstellingen te bereiken, een goed ondernemingsklimaat voor het MKB en het stimuleren van ondernemerschap waardoor meer Europees talent kan worden omgezet in economische waarde.

De meerjarige, specifieke doelstellingen van het DG op het gebied van concurrentie zijn dus:

 • zorgen voor gunstige randvoorwaarden voor het Europese bedrijfsleven
 • steun bieden aan structurele veranderingen en duurzame ontwikkeling in specifieke industriële sectoren en toerisme
 • onderzoek en innovatie in de beveiligingssector ondersteunen
 • kansen creëren voor Europese bedrijven, en vooral voor het MKB, op markten buiten de EU
 • innovatie bevorderen door betere randvoorwaarden en steun
 • zorgen voor een gunstig ondernemingsklimaat voor het MKB en nieuwe ondernemers
 •  het uitwisselen van ervaringen en informatie binnen het MKB vergemakkelijken en van nieuwe zakelijke partnerschappen oprichten
 • de toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen verbeteren

De interne markt voor goederen

Een goed functionerende interne markt voor goederen is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat bedrijven de economische neergang doorstaan. Eventuele obstakels probeert het DG uit de weg te ruimen met nieuwe wetgeving en andere maatregelen om de interne markt te verbeteren. Bovendien ziet het erop toe dat EU-wetten correct worden toegepast. Zo kunnen ondernemingen makkelijker blijven werken en concurreren, terwijl Europese burgers kunnen rekenen op een hoog niveau van gezondheidszorg, veiligheid, milieubescherming en consumentenbescherming.

De meerjarige, specifieke doelstellingen van het DG op het gebied van de interne markt zijn dus:

 • de bestaande internemarktwetgeving regelmatig bijwerken en zo nodig nieuwe initiatieven voorstellen om de regels aan te passen aan nieuwe technologieën, om wetgeving te vereenvoudigen, om de lasten van naleving te verlichten of om overbodige regels te schappen
 • toezien op een correcte toepassing van EU-wetgeving
 • de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve Europese normen stimuleren

Ruimtevaart

De ruimtevaartsector bevordert de innovatie en groei in de Europese economie als geheel. De sector is van groot belang als de EU haar concurrentievermogen wil behouden op terreinen die toegang tot kritische technologieën vereisen. Het DG wil de ruimtevaartsector helpen om toepassingen te ontwikkelen die voor iedere burger hun nut hebben (bijvoorbeeld milieubewaking en satellietnavigatie). Dat kan bovendien afgeleide technologieën opleveren die andere sectoren kunnen benutten. Daarmee zijn zeer grote investeringen gemoeid, waardoor samenwerking op EU-niveau duidelijke voordelen biedt.

Navigatie op basis van ruimtevaarttechnieken is met name een activiteit die afhankelijk is van de ruimtevaart, die een groot groeipotentieel heeft en die een katalysator kan zijn voor EU-bedrijven. De EU heeft programma's die moeten zorgen voor een complete infrastructuur voor wereldwijde satellietnavigatiediensten, namelijk het Europees satellietnavigatiesysteem Galileo en het zogenaamde "European Geostationary Navigation Overlay System", EGNOS. Galileo moet een uiterst accurate en betrouwbare plaatsbepalingsdienst opleveren die volledig onder Europese civiele controle blijft. EGNOS is een programma dat de prestaties van het bestaande GPS-systeem (Global Positioning System) in Europa moet verbeteren.

De meerjarige, specifieke doelstellingen van het DG op het gebied van ruimtevaart zijn dus:

 • onderzoek en innovatie in de ruimtevaartsector ondersteunen
 • infrastructuur en diensten voor wereldwijde satellietnavigatie ontwikkelen en ter beschikking stellen (Galileo)
 • satellietdiensten leveren om de prestaties van GPS in Europa te verbeteren (EGNOS)
 • EU-diensten op basis van aardobservatie (GMES) bevorderen

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken