Navigācijas ceļš

Galvenie mērķi

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta vispārīgie mērķi ir šādi:

 • pastiprināt Eiropas rūpnieciskās bāzes noturīgo konkurētspēju, ņemot vērā tās devumu sabiedrības mērķu sasniegšanā,
 • nodrošināt, lai darbotos visiem atvērts iekšējais preču tirgus,
 • veicināt Eiropas dalību kosmosa izpētē un sekmēt ar satelītiem saistītu pakalpojumu izstrādi.

Ģenerāldirektorāts par īpaši svarīgu atzīst uzņēmējdarbības stimulēšanu un MVU izaugsmes sekmēšanu. Ģenerāldirektors ir arī Eiropas Savienības MVU sūtnis, kuram jāraugās, lai visās ES politikas jomās ievērotu principu “vispirms jādomā par mazākajiem”.

Ģenerāldirektorāta 2012. gada vadības plānā pdf - 567 KB [567 KB] English (en) sīkāk uzskaitīti ģenerāldirektorāta galvenie mērķi 2012. gadā. Tajā sīki izklāstītas 2012. gadā plānotās darbības un ģenerāldirektorātam nospraustie mērķi, kuru struktūra atbilst Eiropas Savienības gada budžetam. Darbību un konkrēto mērķu kopsavilkums ir ieskicēts zemāk.

Konkurētspēja, rūpniecības politika, inovācija un uzņēmējdarbība

Finanšu un ekonomikas krīze, kas pārņēma pasauli 2008. gadā, kardināli mainīja Eiropas ekonomikas perspektīvas tuvākajā nākotnē. Komisija 2010. gada martā nāca klajā ar stratēģiju, kā Eiropai atgriezties uz izaugsmes ceļa, — “Eiropa 2020”. Tajā aprakstīti pasākumi, kas sekmēs izkļūšanu no krīzes īstermiņa periodā, vienlaikus sagatavojot Eiropas ekonomikas bāzi, kas nodrošinās ilgtspēju un konkurētspēju nākotnē. Ņemot vērā pašreizējo problēmu loku (no globālās konkurences, nestabilas ekonomikas un finanšu sistēmas līdz klimata pārmaiņām un sabiedrības novecošanai) un mērogu, ES jārīkojas kopīgiem spēkiem, lai varētu cerēt uz veiksmi.

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta darbība 2012. gadā tiks virzīta atbilstoši divām “Eiropas 2020” pamatiniciatīvām. Tās ir “Rūpniecības politika inovācijas laikmetā” un “Inovācijas Savienība”.

Galvenais mērķis — Eiropas rūpniecības bāzes nostiprināšana — ietver arī tādu problēmjautājumu risināšanu kā globālā konkurētspēja, galveno izejvielu pieejamība, pāreja uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku, šo mērķu sasniegšanai vajadzīgā inovācijas potenciāla attīstība, labvēlīgu apstākļu izveide mazo un vidējo uzņēmumu uzplaukumam un uzņēmējdarbības gara kultivēšana,  kuram pateicoties daudzi Eiropas talanti varētu tikt pie sava kapitāla un vairot labklājību.

Lai sasniegtu šos konkurences jomā nospraustos mērķus, ģenerāldirektorātam ir vairāki konkrēti daudzgadu mērķi:

 • veicināt Eiropas rūpniecībai izdevīgus pamatnosacījumus,
 • palīdzēt īstenot strukturālas pārmaiņas un ilgtspējīgu izaugsmi noteiktās ražošanas nozarēs un tūrismā,
 • atbalstīt pētniecību un inovatīvus risinājumus drošības jomā,
 • pavērt Eiropas uzņēmumiem, it īpaši MVU, iespējas trešo valstu tirgos,
 • sekmēt inovāciju, ieviešot uzlabotus pamatnosacījumus un atbalsta pasākumus,
 • gādāt par MVU un uzņēmējiem labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību,
 • atvieglot pieredzes un informācijas apmaiņu starp MVU un jaunu uzņēmējdarbības partnerību veidošanu,
 • atvieglot MVU piekļuvi finansējumam.

Iekšējais preču tirgus

Lai uzņēmumi varētu izdzīvot ekonomikas lejupslīdes laikos, ir jārūpējas par iekšējā preču tirgus pienācīgu darbību. Ģenerāldirektorāts cenšas to uzlabot, izstrādājot jaunus tiesību aktus un veicot citus pasākumus, lai novērstu konstatētos šķēršļus. Turklāt tas gādā par ES tiesību aktu pareizu piemērošanu. Tādējādi tiek atvieglota uzņēmumu dzīve un uzlabota to konkurētspēja, bet Eiropas iedzīvotājiem tiek nodrošināta veselības, vides un patērētāju aizsardzība, kā arī drošība augstā līmenī.

Lai sasniegtu šos iekšējā tirgus jomā nospraustos mērķus, ģenerāldirektorātam ir vairāki konkrēti daudzgadu mērķi:

 • regulāri pārskatīt pašreizējos iekšējā tirgus tiesību aktus un ierosināt jaunas iniciatīvas, kad vien rodas situācija, ka regulējums jāpielāgo jaunām tehnoloģijām, vienkāršot tiesību aktus, mazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar daudzo prasību izpildi, vai atcelt novecojušus tiesību aktus,
 • raudzīties, lai pareizi piemērotu ES tiesību aktus,
 • veicināt inovatīvu Eiropas standartu izstrādi un lietošanu.

Kosmoss

Kosmosa izpēte ir joma, kuru inovācija un izaugsme spēj ietekmēt visu Eiropas ekonomiku. Šī nozare ir ārkārtīgi nozīmīga, ja ES vēlas saglabāt konkurētspēju jomās, kas saistītas ar būtiski svarīgām tehnoloģijām. Ģenerāldirektorāts atbalsta šo nozari, lai veicinātu tādu lietotņu un pakalpojumu izstrādi, kas spēj uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīvi (piemēram, vides novērošanas, kā arī satelītu radionavigācijas jomā), kā arī stimulē tehnoloģiju pārņemšanu citās rūpniecības nozarēs. Ņemot vērā to, cik lielas investīcijas vajadzīgas šo nozaru attīstībai, ir skaidrs, ka visizdevīgākā ir kopīga un koordinēta rīcība ES līmenī.

Viena no nozarēm, kura saistīta ar kosmosu un kurai nepārprotami piemīt izaugsmes potenciāls un spēja izraisīt katalizatora efektu visa ES rūpniecībā, ir satelītnavigācija. Satelītnavigācijas programmas domātas tam, lai nodrošinātu globālās satelītnavigācijas infrastruktūru un pakalpojumus, proti, Eiropas Satelītnavigācijas sistēmas “Galileo” un Eiropas ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta EGNOS darbību. Programma “Galileo” ir Eiropas iniciatīva modernās globālās satelītnavigācijas jomā, kas nodrošina ļoti precīzus pozīcijas noteikšanas pakalpojumus ar vispasaules pārklājumu. Šī sistēma ir civilo dienestu kontrolē. EGNOS mērķis ir satelītpakalpojumi, kas uzlabotu globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) veiktspēju Eiropā.

Lai sasniegtu šos kosmosa jomā nospraustos mērķus, ģenerāldirektorātam ir vairāki konkrēti daudzgadu mērķi:

 • atbalstīt pētniecību un inovatīvus risinājumus kosmosa nozarē,
 • izstrādāt un nodrošināt globālo satelītu radionavigācijas infrastruktūru un pakalpojumus (“Galileo”),
 • sniegt satelītnavigācijas pakalpojumus, uzlabojot GPS veiktspēju Eiropā (EGNOS),
 • veicināt ES Zemes novērošanas pakalpojumu (GMES) operatīvu izmantošanu.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu