Naršymo kelias

Pagrindiniai tikslai

Bendrieji Įmonių ir pramonės GD tikslai:

 • stiprinti Europos pramoninės bazės tvarų konkurencingumą, taip pat jos indėlį siekiant visuomeninių tikslų,
 • užtikrinti prekių vidaus rinkos atvirumą,
 • remti Europos dalyvavimą kosmoso programose ir palydovinių paslaugų plėtrą.

Generalinis direktoratas itin daug dėmesio skiria poreikiui skatinti verslumą ir mažųjų bei vidutinių įmonių augimą. Generalinis direktorius yra ir Europos Sąjungos MVĮ pasiuntinys, kurio užduotis – užtikrinti, kad vykdant visą ES politiką būtų laikomasi principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“.

Generalinio direktorato 2012 m. valdymo plane pdf - 567 KB [567 KB] English (en) išsamiai pristatomi 2012 m. pagrindiniai generalinio direktorato tikslai. Jame išdėstoma, kokia generalinio direktorato veikla ir rezultatai numatomi 2012 m., o sudarant plano struktūrą atsižvelgta į Europos Sąjungos metinį biudžetą. Veikla ir konkretūs uždaviniai glaustai apibūdinami toliau.

Konkurencingumas, pramonės politika, inovacijos ir verslumas

2008 m. prasidėjusi finansų ir ekonomikos krizė radikaliai pakeitė artimiausios Europos ekonominės raidos perspektyvas. 2010 m. kovą Komisija pateikė Europos ekonomikos atgaivinimo strategiją „Europa 2020“. Joje išdėstomos priemonės, kaip padėti sėkmingai įveikti krizę trumpuoju laikotarpiu, kartu dedant pagrindą ateityje tvariai ir konkurencingai Europos ekonomikai. Atsižvelgiant į uždavinių – pasaulinės konkurencijos, nestabilių ekonomikos ir finansų sistemų, klimato kaitos, senėjančios visuomenės ir kt. – pobūdį bei mastą, ES šalys turi veikti bendrai, kad jų pastangos būtų sėkmingos.

2012 m. Įmonių ir pramonės GD veiksmų gairės bus dvi pavyzdinės strategijos „Europa 2020“ iniciatyvos. Jos pristatytos dokumentuose „Globalizacijos eros pramonės politika“ ir „Inovacijų sąjunga“.

Siekiant bendrojo Europos pramoninės bazės stiprinimo tikslo reikia spręsti pasaulinės konkurencijos klausimus, užtikrinti galimybes gauti svarbiausių žaliavų, pereiti prie tausaus išteklių naudojimo ekonomikos, skatinti inovacijas, kurių reikia šiems tikslams pasiekti, kurti klestėjimo sąlygas mažosioms bei vidutinėms įmonėms ir puoselėti verslumą, kad daugiau talentingų europiečių kurtų gerovę.

Siekdamas su konkurencingumu susijusių tikslų, generalinis direktoratas įgyvendina tokius konkrečius daugiamečius tikslus:

 • skatinti tinkamas bendrąsias sąlygas Europos pramonei,
 • padėti įgyvendinti struktūrinius pokyčius ir siekti tvarios plėtros konkrečiuose gamybos sektoriuose ir turizmo srityje,
 • remti mokslinius tyrimus ir novatoriškas prietaikas saugumo sektoriuje,
 •  atverti galimybių Europos įmonėms, ypač MVĮ, trečiųjų šalių rinkose,
 • skatinti inovacijas gerinant bendrąsias sąlygas ir taikant paramos priemones,
 • skatinti MVĮ ir verslumui palankią verslo aplinką,
 • sudaryti sąlygas MVĮ lengviau keistis patirtimi bei informacija ir užmegzti naujus partnerystės ryšius,
 • palengvinti MVĮ galimybes gauti finansavimą.

Prekių vidaus rinka

Vienas svarbiausių būdų padėti įmonėms ekonomikos nuosmukio laikotarpiu yra užtikrinti, kad sklandžiai veiktų prekių vidaus rinka. Įmonių ir pramonės GD sklandesnio vidaus rinkos veikimo siekia teisėkūros ir kitokia veikla, kurios imamasi, kai tik aptinkamos naujos kliūtys. Be to, jis stengiasi užtikrinti, kad būtų tinkamai taikoma Europos Sąjungos teisė. Taip remiama įmonių veikla ir skatinamas jų konkurencingumas, o Europos piliečiams užtikrinama aukšto lygio sveikatos, aplinkos ir vartotojų apsauga bei sauga.

Siekdamas vidaus rinkos tikslo, generalinis direktoratas įgyvendina tokius konkrečius daugiamečius tikslus:

 • reguliariai peržiūrėti dabartinius vidaus rinkos teisės aktus ir prireikus siūlyti naujas iniciatyvas, kad teisės nuostatos būtų pritaikytos prie naujų technologijų, būtų supaprastinti teisės aktai, sumažinta atitikties teisės nuostatoms užtikrinimo našta arba pašalintos pasenusios nuostatos,
 • užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai,
 • skatinti novatoriškų Europos standartų kūrimą ir naudojimą.

Kosmosas

Kosmoso sektorius – naujovių diegimo ir Europos ekonomikos augimo varomoji jėga. Jis labai svarbus, jeigu ES nori išlikti konkurencinga srityse, kuriose naudojamasi strategiškai svarbiomis technologijomis. Įmonių ir pramonės GD remia šį sektorių, kad būtų kuriamos Europos piliečiams naudingos prietaikos bei paslaugos (pvz., aplinkos stebėjimo, palydovinės radijo navigacijos) ir skatinama plėtoti technologijas, kurios praverstų ir kituose pramonės sektoriuose. Kadangi šiam sektoriui vystyti reikia didelių investicijų, akivaizdi bendrų ir koordinuotų ES lygmens veiksmų teikiama papildoma nauda.

Viena itin nuo kosmoso priklausanti veiklos rūšis, turinti aiškų augimo potencialą ir katalizatoriaus poveikį ES pramonei, yra palydovinė navigacija. Teikiant paramą palydovinės navigacijos programoms siekiama kurti pasaulinės palydovinės navigacijos infrastruktūrą, visų pirma Europos palydovinės navigacijos sistemą („Galileo“) ir Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS), ir teikti jos paslaugas. Programa „Galileo“ yra Europos iniciatyva sukurti pažangiausią, Europos civilinių institucijų prižiūrimą pasaulinės palydovinės navigacijos sistemą, leidžiančią labai tiksliai ir užtikrintai nustatyti padėtį bet kurioje vietoje. EGNOS siekiama teikti palydovines paslaugas, kad Europoje geriau veiktų pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS).

Siekdamas kosmoso srities tikslo, generalinis direktoratas įgyvendina tokius konkrečius daugiamečius tikslus:

 • remti mokslinius tyrimus ir novatoriškas prietaikas kosmoso sektoriuje,
 • kurti pasaulinės palydovinės radijo navigacijos infrastruktūrą ir teikti jos paslaugas („Galileo“),
 • teikti palydovines paslaugas gerinant pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS) veikimą Europoje (EGNOS),
 • skatinti naudoti ES Žemės stebėjimo paslaugas (GMES).

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį