Cosán nascleanúna

NA PRÍOMHSPRIOCANNA A LEAGAN AMACH

Seo iad cuspóirí ginearálta an AS um Fhiontraíocht agus Tionscal:

 • iomaíochas inbhuanaithe bhonn tionsclaíoch na hEorpa a neartú, lena n-áirítear an rannchuidiú a dhéanann sí le spriocanna na sochaí
 • margadh inmheánach oscailte d’earraí a áirithiú
 • tacú le láithreacht Eorpach sa spás agus seirbhísí satailíte a fhorbairt

Cuireann an AS béim ar leith ar an ngá atá le fiontraíocht agus fás na FBManna a spreagadh. Is Toscaire FBM an AE é an tArd-Stiúrthóir freisin, a bhfuil de chúram air go nglacann beartais uile an AE leis an bprionsabal "smaoinigh ar an mion ar dtús".

Cuireann Plean Bainistíochta 2012 pdf - 567 KB [567 KB] English (en) an AS príomhspriocanna an AS i gcomhair 2012 i láthair go mion. Taispeánann sé go mion, gníomhaíochtaí agus aschuir pleanáilte an AS i gcomhair 2012,  eagraithe chun buiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh a léiriu. Tá na gníomhaíochtaí agus na cuspóirí sonracha leagtha amach i gcaoi níos sintéisí.

Iomaíochas, beartas i leith an tionscail, nuáil agus fiontraíocht

Is mór a d'athraigh an cúlu geilleagrach is airgeadais (a thosaigh in 2008) ionchas geilleagrach na hEorpa don neastodhchaí. Márta 2006, thíolaic an Coimisiún a straitéis chun tús a chur le téarnamh na hEorpa: "Eoraip 2020". Leagann an straitéis seo amach bearta chun tacú le héalú ón gcúlú sa ghearrthéarma, fad is atáthar ag ullmhú go praiticiúil do gheilleagar Eorpach a bheidh inbhuanaithe iomaíoch sa todhchaí. Ag breathnú ar chineál agus réim na ndúshlán ar a n-áirítear iomaíocht dhomhanda, córais gheilleagracha agus airgeadais éagobhsaí, athrú aeráide agus sochaí ag dul in aois, ní mór don AE gníomhú i dteannta a chéile chun go n-éireoidh leis a sprioc a bhaint amach.

Treoróidh an dá threoirthionscnamh Eoraip 2020 gníomhaíochtaí Fhiontair agus Tionscail an AS. Déantar cur síos orthu in "Beartas tionsclaíoch do ré an domhandaithe" agus " Aontas na Nuála".

De bharr an chuspóra ghinearálta, bonn tionsclaíoch na hEorpa a neartú, caithfear díriú ar na saincheisteanna seo: iomaíochas domhanda, ag áirithiú rochtana ar phríomhamhábhair, ag athrú go geilleagar a bheadh tíosach ar acmhainní, ag brú na nuála riachtanaí ar aghaidh chun na cuspóirí seo a bhaint amach, ag cruthú dalaí ionas go rathóidh fiontair bheaga agus mheánmhéide agus ag cothú meon fionraíochta lena mbainfear leas as níos mó tallanna Eorpacha do chruthú saibhris.

Chun a chuspóirí um iomaíochas a bhaint amach, saothraíonn an AS na cuspóirí ilbhliantúla áirithe seo a leanas:

 • dalaí creata níos oiriúnaí le haghaidh tionscal na hEorpa a chothú
 • cabhrú le hathrú struchtúrach agus forbairt inbhuanaithe um earnálacha monaraíochta áirithe agus turasóireacht.
 • tacú le taighde agus feidhmeanna nuála san earnáil slándála
 •  deiseanna a solathár do ghnólachtaí Eorpacha i margaí tríú tíortha, go háirithe do FBManna.
 • núáil a chothú trí dhalaí creatlaí feabhasaithe agus bearta tacaíochta
 • timpeallacht ghnó (atá fabhrach do FBManna agus fiontraíocht) a chothú
 • an malartú faisnéise agus taithí i measc FBManna agus cruthú comhpháirtíochtaí gnó nua a éascú
 • rochtain ar mhaoiniú a éascú do FBManna

Margadh inmheánach d'earraí

Má chinntítear feidhmiú réidh an mhargaidh inmheánaigh d'earraí, is mór a chabhraítear chun go dtiocfaidh gnóthais slán ón gcúlu geilleagrach. Oibríonn an AS chun an margadh inmheánach a fheabhsu trí ghníomhaíocht reachtúil nó neamh-reachtúil pé uair a aimsítear bacainní nua; agus gníomhaíonn sé chun go gcuirfí dlí an Aontais i bhfeidhm i gceart. Éascaíonn sé sin oibriú agus iomaíochas na ngnóthas a chuireann ardleibhéil sláinte, sábháilteachta agus cosanta comhshaoil agus tomhaltóirí ar fáil do shaoránaigh na hEorpa. 

Chun a chuspóir um margadh inmheánach d'earraí a bhaint amach, saothraíonn an AS na cuspóirí ilbhliantúla áirithe seo a leanas:

 • a athbhreithniú go tráthrialta ar reachtaíocht um margadh inmheánach d'earraí atá ann cheana agus tionscnaimh nua a mholadh pé uair is cuí chun reachtaíocht a oiriúnú  do theicneolaíocht nua, chun reachtaíocht a shimpliú, an t-ualach a laghdú nó reachtaíocht as feidhm a bhaint.
 • le cinntiú go gcuirfí dlí an AE i bhfeidhm i gceart
 • le forbairt agus feidhm chaighdeáin nuálacha na hEorpa

Spás

Spreagann earnáil an spáis nuáil agus fás ar fud gheilleagar na hEorpa. Tá sé rí-thábhahtach chun an AE a choimeád iomaíoch i réimsí inar gá rochtain ar theicneolaíochtaí criticiúla Tacaíonn an AS leis na hearnálacha sin d'fhonn cur chun feidhme is seirbhísí a ghiniúint a thairbheoidh saoránaigh na hEorpa (m.sh. faireachán comhshaoil, radaloingseoireacht satailíte, slándáil), agus a spreagfaidh seachtháirgí a thairbheoidh earnálacha tionsclaíocha eile. I bhfianaise ollmhéid na n-infheistíochtaí is gá chun an earnáil seo a fhorbairt, is léir an breisluach ó chomhghníomhaíocht chomhordaithe ag leibhéal an AE.

Gníomhaíocht áirithe amháin le cumas fáis soiléir agus tionchar  catalaíoch ar thionscal an AE ná loingseoireacht satailíte.  Tá faoi chláir loingseoireachta satailíte bonneagair agus seirbhísí loingsoireachta satailíte, go háirithe an Córas Loingeoireachta Satailíte Eorpach (Galileo) agus Breis-seirbhís na hEorpa um Loingsoireacht Gheochobhsaí (EGNOS).   Is éard is Galileo ann ná tionscnamh na hEorpa i gcomhair córais loingseoireachta satailíte dhomhanda a bheidh úrscothach agus a chuirfidh seirbhís suite dhomhanda ar fáil a bheidh fíor-chruinn, ráthaithe agus faoi rialú sibhialta. Tá faoi EGNOS seirbhísí satailíte a chur ar fáil chun feidhmiú an Chórais Suite Dhomhanda (GPS) os cionn na hEorpa a fheabhsú.

Chun a chuspóir um spáis a bhaint amach, saothraíonn an AS na cuspóirí ilbhliantúla áirithe seo a leanas:

 • tacú le taighde agus feidhmeanna nuálacha san earnáil spáis
 • Bonneagar agus seirbhísí domhanda loingseoireachta satailíte (Galileo) a fhorbairt agus a sholáthar
 • seirbhísí satailíte a chur ar fáil chun feidhmiú an Chórais Suite Dhomhanda (GPS) os cionn na hEorpa a fheabhsú (EGNOS)
 • úsáid oibríochta sheirbhísí um breathnadóireacht Domhain an AE (GMES) a chur chun cinn

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo