Navigointipolku

Päätavoitteet


Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston tavoitteena on

 • vahvistaa EU:n teollisuuden kestävää kilpailukykyä ja sen kykyä tukea yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista
 • turvata tavarakaupan avoimet sisämarkkinat
 • tukea EU:n avaruustutkimusta ja satelliittipalvelujen kehittämistä.

Pääosasto kiinnittää erityistä huomiota toimiin, joilla edistetään yrittäjyyttä ja kannustetaan pk-yritysten kasvua. Sen pääjohtaja toimii myös EU:n pk-yritysedustajana, jonka tehtävänä on varmistaa, että ”etusija pienyrityksille” -periaate otetaan huomioon kaikissa EU-politiikoissa.

Pääosaston keskeiset tavoitteet on kirjattu vuoden 2012 hallintosuunnitelmaan pdf - 567 KB [567 KB] English (en) . Siinä esitellään yksityiskohtaisesti vuodelle 2012 suunniteltuja toimia ja tuotoksia EU:n vuotuisen talousarvion mukaisesti. Toiminta ja erityistavoitteet kuvataan seuraavassa tiivistetysti.

Kilpailukyky, teollisuuspolitiikka, innovointi ja yrittäjyys

Vuonna 2008 alkanut finanssi- ja talouskriisi on muuttanut Euroopan lähivuosien talousnäkymiä huomattavasti. Komissio esitteli maaliskuussa 2010 Eurooppa 2020  strategian, jonka tavoitteena on edesauttaa EU:n talouden elpymistä. Strategiassa esitellään toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lyhyellä aikavälillä tukea kriisistä selviytymistä ja samalla edistää EU:n talouden kestävyyttä ja kilpailukykyä tulevaisuudessa. Edessä on suuria haasteita, kuten kansainvälinen kilpailu, epävakaat talous- ja rahoitusjärjestelmät, ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen. Haasteisiin vastaaminen edellyttää EU:lta koordinoitua toimintaa.

Kaksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanketta on keskeisellä sijalla yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston työskentelyssä vuonna 2012: ”Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka” ja ”Innovaatiounioni”.

EU:n teollisuuden vahvistamista koskeva tavoite edellyttää hyvin monenlaisten kysymysten tarkastelemista. Ne liittyvät mm. maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn, keskeisten raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseen, resurssitehokkaaseen talouteen siirtymiseen, tavoitteiden edellyttämien innovaatioiden edistämiseen, pk-yrityksille suotuisien olosuhteiden luomiseen ja sellaisen yrittäjähengen vaalimiseen, jonka avulla eurooppalainen osaaminen saadaan entistä tehokkaammin valjastettua vaurauden luomiseen.

Kilpailukykytavoitteiden saavuttamiseksi pääosasto on asettanut muun muassa seuraavat monivuotiset erityistavoitteet:

 • edistää EU:n teollisuudelle suotuisia toimintaedellytyksiä
 • tukea tiettyjen tehdasteollisuuden alojen sekä matkailualan rakenteellisia muutoksia ja kestävää kehitystä
 • tukea turvallisuusteknologian tutkimusta ja innovatiivisia sovelluksia
 • avata EU:n yrityksille ja etenkin pk-yrityksille uusia mahdollisuuksia EU:n ulkopuolisilla markkinoilla
 • edistää innovointia tukitoimien ja parempien toimintaedellytysten avulla
 • edistää pk-yrityksille ja yrittäjyydelle suotuisaa liiketoimintaympäristöä
 • helpottaa pk-yritysten välistä kokemusten ja tiedon vaihtoa sekä uusien liikekumppanuuksien luomista
 • edistää pk-yritysten rahoituksen saantia.

Tavaroiden sisämarkkinat

Tavaroiden sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistaminen auttaa merkittävällä tavalla yrityksiä selviytymään talouden taantumasta. Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto työskentelee sisämarkkinoiden parantamiseksi uuden lainsäädännön tai muiden toimenpiteiden avulla aina kun uusia kaupan esteitä havaitaan. Lisäksi se toimii EU:n lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi. Näin voidaan helpottaa yritysten toimintaa ja parantaa niiden kilpailukykyä. Samalla on mahdollista tarjota EU:n kansalaisille korkeatasoinen terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suoja sekä kuluttajansuoja.

Sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi pääosasto on asettanut muun muassa seuraavat monivuotiset erityistavoitteet:

 • huolehtia sisämarkkinalainsäädännön säännöllisestä uudelleentarkastelusta ja tarvittaessa ehdottaa uusia toimia sääntelyn mukauttamiseksi teknologian kehitykseen ja lainsäädännön yksinkertaistamiseksi, säädösten noudattamisesta aiheutuvan taakan keventämiseksi tai vanhentuneen lainsäädännön poistamiseksi
 • varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti
 • edistää innovatiivisten eurooppalaisten standardien kehittämistä ja käyttöä.

Avaruus

Avaruusala edistää innovointia ja kasvua koko EU:n taloudessa. Se on keskeisessä asemassa, jos EU haluaa säilyttää kilpailukykynsä aloilla, jotka edellyttävät kriittisten teknologioiden saatavuutta. Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto tukee avaruusalaa, jotta voitaisiin kehittää EU:n kansalaisia hyödyttäviä sovelluksia ja palveluja (esim. ympäristöseuranta, satelliittiin perustuva radionavigointi) ja edistää muita teollisuusaloja palvelevien spin-off-hankkeiden toteuttamista. Koska avaruusalan kehittäminen edellyttää suuria investointeja, yhteisellä ja koordinoidulla EU:n tason toiminnalla on selvää lisäarvoa.

Satelliittivälitteinen navigointi on yksi merkittävä avaruusalan osa-alue, jolla on selvää kasvupotentiaalia ja katalyyttinen vaikutus EU:n teollisuuteen. EU:n satelliittinavigointiohjelmien tavoitteena on tarjota maailmanlaajuisia satelliittiin perustuvia navigointi-infrastruktuureja ja -palveluja, joita ovat ennen muuta Galileo-satelliittipaikannusjärjestelmä ja Euroopan geostationaarinen EGNOS-navigointilisäjärjestelmä. Galileo-ohjelman tavoitteena on kehittää maailmanlaajuinen erittäin tarkkaa paikannuspalvelua tarjoava satelliittinavigointijärjestelmä, joka toimii eurooppalaisten siviiliviranomaisten valvonnassa. EGNOS-järjestelmällä puolestaan pyritään tarjoamaan satelliittiin perustuvia palveluja, jotka parantavat GPS-järjestelmän toimivuutta Euroopassa.

Avaruusalan tavoitteiden saavuttamiseksi pääosasto on asettanut muun muassa seuraavat monivuotiset erityistavoitteet:

 • tukea avaruusalan tutkimusta ja innovatiivisia sovelluksia
 • kehittää ja tuottaa maailmanlaajuisia satelliittiin perustuvia radionavigointi-infrastruktuureja ja -palveluja (Galileo)
 • tarjota satelliittipalveluja, jotka parantavat GPS-järjestelmän toimivuutta Euroopassa (EGNOS)
 • edistää EU:n maahavainnointipalvelujen (GMES) käyttöä.

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu