Navigatsioonitee

Meie põhieesmärgid

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi üldeesmärgid on järgmised:

 • tugevdada Euroopa tööstusbaasi jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sh selle panust ühiskondlike eesmärkide saavutamisse;
 • tagada kaupade avatud siseturg;
 • toetada Euroopa kohalolekut kosmoses ning satelliidipõhiste teenuste arengut.

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat paneb erilist rõhku vajadusele ergutada ettevõtlust ning soodustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) arengut. Peadirektor on ka Euroopa Liidu VKEde esindaja, kelle ülesandeks on tagada põhimõtte „kõigepealt mõtle väikestele” austamine kõigis ELi poliitikavaldkondades.

Peadirektoraadi 2012. aasta juhtimiskavas pdf - 567 KB [567 KB] English (en) on üksikasjalikult esitatud peadirektoraadi peamised eesmärgid 2012. aastaks. Selles kirjeldatakse üksikasjalikult peadirektoraadi 2012. aastaks kavandatud tegevusi ja väljundeid, mis kajastavad Euroopa Liidu aastaeelarvet. Allpool leiate tegevusvaldkondade ja konkreetsete eesmärkide lühiülevaate.

Konkurentsivõime, tööstuspoliitika, innovatsioon ja ettevõtlus

2008. aastal alanud finants- ja majanduskriis on dramaatiliselt muutnud Euroopa lähiaastate majandusväljavaateid. 2010. aasta märtsis esitles komisjoni uus koosseis oma Euroopa majanduse elavdamise strateegiat „Euroopa 2020”. Strateegias tuuakse välja meetmed, mille eesmärk on toetada edukat väljumist kriisist lühema aja jooksul, valmistades samal ajal ette pinnast jätkusuutlikule ja konkurentsivõimelisele Euroopa majandusele tulevikus. Võttes arvesse probleemide – ülemaailmne konkurents, ebastabiilsed majandus- ja finantssüsteemid, kliimamuutused, vananev ühiskond – olemust ja ulatust, peab EL edu saavutamiseks tegutsema ühiselt.

Aastal 2012 lähtuvad ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi meetmed kahest strateegia „Euroopa 2020”  juhtalgatusest. Neid on kirjeldatud juhtalgatustes „Üleilmastumise ajastu uus tööstuspoliitika” ning „Innovatiivne liit”.

Üldeesmärk tugevdada Euroopa tööstusbaasi tähendab tegelemist selliste küsimustega nagu ülemaailmne konkurents, juurdepääsu tagamine toorainele, üleminek ressursitõhusale majandusele, nende eesmärkide saavutamiseks vajaliku innovatsiooni edendamine, tingimuste loomine VKEde edukaks toimimiseks ning ettevõtlikkuse edendamine, mis aitab rakendada rohkem Euroopa talente jõukuse loomisse.

Konkurentsivõimega seotud eesmärkide saavutamiseks püüab ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat saavutada järgmisi konkreetseid mitmeaastasi eesmärke:

 • edendada soodsaid raamtingimusi Euroopa tööstuse jaoks;
 • aidata kaasa struktuurimuutustele ja säästvale arengule konkreetsetes tööstussektorites ning turismi valdkonnas;
 • toetada teadusuuringuid ja uuenduslikke rakendusi julgeolekusektoris;
 • avada Euroopa ettevõtjate, eriti VKEde jaoks võimalusi kolmandate riikide turgudel;
 • edendada täiustatud raamtingimuste ja toetusmeetmete kaudu innovatsiooni;
 • edendada VKEde ja ettevõtluse jaoks soodsat ettevõtluskeskkonda;
 • lihtsustada kogemuste ja teabe vahetamist VKEde vahel ning uute äripartnerluste loomist;
 • hõlbustada VKEde juurdepääsu rahastamisele.

Kaupade siseturg

Kaupade siseturu sujuva toimimise tagamine annab olulise panuse ettevõtete aitamisse majanduslangusest ülesaamisel. Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat töötab selle nimel, et tõkete ilmnemise korral täiustada siseturu toimimist uute seadusandlike või mitteseadusandlike meetmete abil. Samuti on peadirektoraadi eesmärk tagada Euroopa Liidu õigusaktide nõuetekohane kohaldamine. See hõlbustab ettevõtete tegevust ja parandab nende konkurentsivõimet, pakkudes samal ajal eurooplastele kõrgetasemelisi tervishoiuteenuseid, julgeolekut, keskkonna- ja tarbijakaitset.

Siseturuga seotud eesmärkide saavutamiseks püüab ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat saavutada järgmisi konkreetseid mitmeaastasi eesmärke:

 • vaadata regulaarselt läbi olemasolevad siseturgu käsitlevad õigusaktid ning esitada vajadusel uusi algatusi, et kohandada õiguslikku reguleerimist vastavalt tehnoloogia arengule, lihtsustada õigusakte, vähendada nõuete täitmisega seotud koormust või kaotada aegunud õigusaktid;
 • tagada ELi õigusaktide nõuetekohane kohaldamine;
 • edendada uuenduslike Euroopa standardite väljaarendamist ja kasutamist.

Kosmos

Kosmosesektor ergutab innovatsiooni ja soodustab kasvu kogu Euroopa majanduses. See on väga oluline, kui EL soovib jätkuvalt olla konkurentsivõimeline valdkondades, mille puhul on vaja juurdepääsu kriitilise tähtsusega tehnoloogiale. Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat toetab kõnealust sektorit, pidades silmas eurooplastele kasutoovate rakenduste ja teenuste (nt keskkonnaseire, satelliidipõhine raadionavigatsioon) väljatöötamist ning muudele tööstussektoritele kasulike tehnoloogiaalaste uuenduste loomise soodustamist. Võttes arvesse asjaomase sektori arendamiseks vajalike investeeringute mahtu, on ühisel ja ELi tasandil kooskõlastatud tegevusel selge lisandväärtus.

Üks konkreetne selge kasvupotentsiaaliga kosmosest sõltuv tegevus, millel on hoogustav mõju ka ELi tööstusele, on kosmosepõhine navigatsioon. Satelliitnavigatsiooniprogrammid toetavad eesmärke pakkuda globaalseid satelliitnavigatsiooniinfrastruktuure ja -teenuseid, nimelt Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemi (Galileo) ja Euroopa Geostatsionaarset Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS). Galileo programm on Euroopa algatus moodsa satelliitnavigatsioonisüsteemi väljatöötamiseks, mille eesmärk on pakkuda Euroopa tsiviilkontrolli all olevat väga täpset ja kindlat globaalset positsioneerimisteenust. Navigatsioonisüsteemi EGNOS eesmärk on võimaldada satelliitteenuseid, et parandada globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) toimimist Euroopa kohal.

Kosmosega seotud eesmärkide saavutamiseks püüab ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat saavutada järgmisi konkreetseid mitmeaastasi eesmärke:

 • toetada teadusuuringuid ja uuenduslikke rakendusi kosmosesektoris;
 • arendada ja pakkuda satelliidipõhise raadionavigatsiooni infrastruktuure ja teenuseid (Galileo);
 • pakkuda GPSi toimimist Euroopa kohal täiustavaid satelliidipõhiseid teenuseid (EGNOS);
 • edendada ELi pakutavate Maa seire teenuste kasutamist (GMES).

 

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg