Διαδρομή πλοήγησης

Περιγραφή των βασικών στόχων

Οι βασικοί στόχοι της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας είναι:

 • η ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, καθώς και της συμβολής της στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων
 • η διασφάλιση μιας ανοικτής αγοράς αγαθών
 • η στήριξη της ευρωπαϊκής παρουσίας στο διάστημα και η ανάπτυξη δορυφορικών υπηρεσιών

Η ΓΔ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη τόνωσης της επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης των ΜΜΕ. Ο γενικός διευθυντής είναι επίσης ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΜΜΕ, με καθήκον να διασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ τηρούν την αρχή “προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις”.

Στο πρόγραμμα διαχείρισης για το 2012 pdf - 567 KB [567 KB] English (en) η ΓΔ παρουσιάζει λεπτομερώς τους βασικούς της στόχους, καθώς και τις προγραμματισμένες δράσεις και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα  γι΄αυτό το έτος, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επί μέρους δραστηριότητες και οι συγκεκριμένοι στόχοι περιγράφονται στη συνέχεια.

Ανταγωνιστικότητα, βιομηχανική πολιτική, καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε το 2008 άλλαξε ριζικά τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης για το άμεσο μέλλον. Τον Μάρτιο του 2010 η  Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της "Ευρώπη 2020" για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή  προβλέπει μέτρα στήριξης για μια επιτυχή έξοδο από την κρίση στο άμεσο μέλλον, προετοιμάζοντας συγχρόνως το έδαφος για μια μελλοντικά βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Δεδομένου του χαρακτήρα και του εύρους των προκλήσεων - παγκόσμιος ανταγωνισμός, αστάθεια των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων, κλιματική αλλαγή και γήρανση της κοινωνίας - για να πετύχει η ΕΕ πρέπει να δράσει συλλογικά.

Δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της "Ευρώπης 2020" θα καθοδηγούν τις δράσεις της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας το 2012: "Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης" και "Ένωση καινοτομίας".

Για να ενισχυθεί η βιομηχανική βάση της Ευρώπης, πρέπει να προωθείται η ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο, να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε βασικές πρώτες ύλες, να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι πόροι, να ενισχύεται η καινοτομία που απαιτείται για την επίτευξη αυτών των στόχων, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να ενισχύεται το επιχειρηματικό πνεύμα προς όφελος ευρωπαϊκών ταλέντων που είναι οι δημιουργοί πλούτου.

Για να επιτύχει τους στόχους της σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, η ΓΔ προωθεί τους ακόλουθους πολυετείς στόχους:

 • δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
 • συμβολή στις διαρθρωτικές αλλαγές και στη βιώσιμη ανάπτυξη συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων και του τουρισμού
 • στήριξη της έρευνας και των καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της ασφάλειας
 •  δημιουργία ευκαιριών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ στις αγορές τρίτων χωρών
 • προώθηση της καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των γενικότερων συνθηκών και της  υλοποίησης μέτρων στήριξης
 • προώθηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα
 • διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των ΜΜΕ και δημιουργία νέων επιχειρηματικών συμπράξεων
 • διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης

Εσωτερική αγορά αγαθών

Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αγαθών βοηθά σημαντικά τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον. Η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας επιδιώκει να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων αμέσως μόλις διαπιστώνονται νέα εμπόδια. Αναλαμβάνει επίσης δράσεις για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, διευκολύνοντας έτσι τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και παρέχοντας παράλληλα στους Ευρωπαίους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κατανάλωση.

Για την επίτευξη των στόχων της όσον αφορά την εσωτερική αγορά, η ΓΔ προωθεί τους ακόλουθους πολυετείς επί μέρους στόχους:

 • τακτική επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και πρόταση, όποτε κρίνεται σκόπιμο, νέων πρωτοβουλιών για την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στη νέα τεχνολογία, την απλούστευση της νομοθεσίας, τη μείωση της επιβάρυνσης που συνεπάγεται η υποχρέωση συμμόρφωσης και την κατάργηση παρωχημένων κανονισμών
 • διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ
 • προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης καινοτόμων ευρωπαϊκών προτύπων

Διάστημα

Ο τομέας του διαστήματος προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη σε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία και είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ σε κλάδους που απαιτούν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής. Η ΓΔ Επιχειρήσεων και Ανταγωνιστικότητας στηρίζει αυτόν τον τομέα με στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών (π.χ. παρακολούθηση του περιβάλλοντος, δορυφορική ραδιοπλοήγηση), και την αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών προς όφελος άλλων βιομηχανικών τομέων. Λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη αυτού του τομέα, είναι σαφής η προστιθέμενη αξία που προκύπτει από την κοινή και συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Μια δραστηριότητα  που βασίζεται στη διαστημική τεχνολογία και έχει σαφείς δυνατότητες ανάπτυξης και καταλυτική επίδραση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι η διαστημική πλοήγηση. Τα προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης  στοχεύουν στην ανάπτυξη παγκόσμιων υποδομών και υπηρεσιών δορυφορικών πλοήγησης, κυρίως του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS). Το πρόγραμμα Galileo είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προηγμένου παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης, το οποίο θα παρέχει εγγυημένες και αξιόπιστες παγκόσμιες υπηρεσίες εντοπισμού θέσης  υπό τον έλεγχο μη στρατιωτικών ευρωπαϊκών αρχών. Στόχος του EGNOS είναι η παροχή δορυφορικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) σε όλη την Ευρώπη.

Για την επίτευξη του ευρύτερου στόχου της στον διαστημικό τομέα, η ΓΔ προωθεί τους ακόλουθους επί μέρους πολυετείς στόχους:

 • στήριξη της έρευνας και των καινοτόμων εφαρμογών στον διαστημικό τομέα
 • ανάπτυξη και παροχή παγκόσμιων υποδομών και υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo)
 • παροχή δορυφορικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του GPS σε όλη την Ευρώπη (EGNOS)
 • αξιοποίηση των υπηρεσιών της ΕΕ που βασίζονται στη γεωσκόπηση (GMES)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση