Sti

Overblik over de vigtigste mål

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik skal især:

 • styrke EU's erhvervslivs konkurrencedygtighed på lang sigt, herunder også dets bidrag til samfundsmæssige mål
 • sikre et åbent indre marked for varer
 • støtte EU's tilstedeværelse i rummet og udviklingen af satellitbaserede tjenester

Generaldirektoratet lægger særlig vægt på behovet for at stimulere iværksætteri og fremme væksten i små og mellemstore virksomheder.  Generaldirektøren er også EU's SMV-repræsentant og skal sikre, at EU's politikker overholder princippet ”tænk småt først”.

Generaldirektoratets ledelsesplan for 2012 pdf - 567 KB [567 KB] English (en) viser hovedmålene for 2012 i detaljer. Den giver et detaljeret overblik over generaldirektoratets planlagte aktiviteter og resultater for 2012, tilrettelagt så de afspejler EU's årlige budget. Nedenfor får du et mere sammenfattet overblik over aktiviteterne og de specifikke mål.

Konkurrenceevne, erhvervspolitik, innovation og iværksætterånd

Finanskrisen, der ramte i 2008, har drastisk ændret EU's økonomiske udsigter for den nærmeste fremtid. Kommissionen fremlagde i marts 2010 sin strategi for Europas genopretning: "Europa 2020". Strategien skitserer, hvordan man på en fornuftig måde kan komme ud af krisen på kort sigt og samtidig bane vejen for en europæisk økonomi, som er både bæredygtig og konkurrencedygtig i fremtiden. Når man ser på, hvilke og hvor store udfordringer der venter i form af global konkurrence, ustabile økonomi- og finanssystemer, klimaforandringer og en aldrende befolkning, bliver EU nødt til at handle samlet, hvis strategien skal føres ud i livet.

To af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien skal lede generaldirektoratets initiativer i 2012. De beskrives i "En industripolitik for en globaliseret verden" og "Innovation i EU".

Det overordnede mål er at styrke Europas erhvervsliv. Det indebærer at øge konkurrenceevnen på verdensmarkedet, sikre adgangen til råmaterialer, overgå til en ressourceeffektiv økonomi, fremme den innovation, der er nødvendig for at nå målene, skabe de rette betingelser for små og mellemstore virksomheder og fremme iværksætterånden, så flere europæiske talenter kommer til at bidrage til velstanden.

For at nå målene for konkurrenceevne arbejder generaldirektoratet på følgende flerårige mål:

 • at fremme et positivt miljø for erhvervslivet i EU
 • at støtte strukturændringer og bæredygtig udvikling i specifikke fremstillingssektorer og turistsektoren
 • at støtte forskning og innovative applikationer i sikkerhedssektoren
 • at åbne muligheder for europæisk erhverv på markederne i andre lande, særlig for SMV'er
 • at fremme innovation ved at skabe bedre betingelser og støtte initiativer
 •  at fremme et gunstigt erhvervsmiljø for SMV'er og iværksættere
 • at lette udvekslingen af erfaringer og informationer mellem SMV'er og oprettelsen af  nye partnerskaber
 • at forbedre adgangen til finansiering for SMV'er.

Det indre marked for varer

At sikre, at det indre marked for varer fungerer gnidningsløst, er et afgørende bidrag til at hjælpe virksomhederne med at overleve den økonomiske afmatning. Generaldirektoratet arbejder på at forbedre det indre marked, både gennem lovgivning og andre initiativer, når der opdages nye hindringer. Det arbejder også på at sikre, at EU's lovgivning fungerer efter hensigten. Dermed understøttes virksomhedernes drift og konkurrenceevne, og EU's borgere får bedre helbred, sikkerhed samt miljø- og forbrugerbeskyttelse.

For at nå målene for det indre marked arbejder generaldirektoratet på følgende flerårige mål:

 • at gennemgå den eksisterende lovgivning om det indre marked regelmæssigt og om nødvendigt forslå nye initiativer for at tilpasse lovgivningen til nye teknologier, forenkle reglerne og gøre det lettere at overholde dem eller fjerne forældede regler
 • at sikre, at EU's lovgivning anvendes korrekt
 • at fremme udviklingen og anvendelsen af nye europæiske standarder.

Rummet

Rumfartssektoren stimulerer både innovation og vækst i den europæiske økonomi. Det er afgørende for, at EU kan bevare sin konkurrencedygtighed på områder, der kræver adgang til vigtige teknologier. Generaldirektoratet støtter denne sektor med henblik på udvikling af applikationer og tjenesteydelser, der er til fordel for borgerne i EU (f.eks. miljøovervågning, satellitbaseret radionavigation m.v.), og stimulering af nye teknologiske afledninger, der er til fordel for andre sektorer. Da der skal meget store investeringer til for at udvikle denne sektor, er der klart merværdi at hente ved at arbejde sammen og koordinere på EU-plan.

Én særlig rumfartsaktivitet med et stort vækstpotentiale og med en katalysatoreffekt på EU's erhverv er rumbaseret navigation. Satellitnavigeringsprogrammer skal skabe globale satellitbaserede navigationsinfrastrukturer og –tjenester, især det europæiske satellitnavigationssystem Galileo og EGNOS (den europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste). Galileoprogrammet er EU's bud på et avanceret globalt satellitnavigationssystem, som giver en særdeles nøjagtig, garanteret global positionsbestemmelse under civil europæisk kontrol. EGNOS skal tilbyde satellitbaserede tjenesteydelser, så det globale positionsbestemmelsessystem (GPS) fungerer bedre over Europa.

For at nå målene for rumfart arbejder generaldirektoratet på følgende flerårige mål:

 • at støtte forskning og innovative applikationer i rumfartssektoren
 • at udvide og tilbyde globale satellitbaserede infrastrukturer til radionavigation og beslægtede tjenesteydelser (Galileo)
 • at tilbyde satellitbaserede tjenester, så GPS fungerer bedre over Europa (EGNOS)
 • at fremme den erhvervsmæssige brug af EU's jordobservationstjenester (GMES)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden