Навигационна пътека

Обзор на основните цели

Основните цели на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ са:

 • засилване на устойчивата конкурентоспособност на индустриалната база в Европа, включително нейния принос към обществените цели;
 • гарантиране на отворен вътрешен пазар на стоки;
 • подпомагане на европейското присъствие в космоса и разработване на спътниковите услуги.

ГД „Предприятия и промишленост“ особено набляга върху необходимостта да се стимулира предприемачеството и да се насърчава растежа на малките и средни предприятия (МСП). Генералният директор е и представител на ЕС за МСП, като неговата задача е да гарантира, че всички политики на Съюза спазват принципа „Мисли първо за малките предприятия“.

В Плана за управление на генералната дирекция за 2012 г. pdf - 567 KB [567 KB] English (en) подробно са представени нейните основни цели за тази година. В него са изложени подробности за планираните дейности и резултати на генералната дирекция за 2012 г. Те са организирани така, че да отразяват годишния бюджет на ЕС. Дейностите и конкретните цели са очертани по-долу в по-систематизиран вид.

Конкурентоспособност, промишлена политика, иновации и предприемачество

Финансовата и икономическа криза, разразила се през 2008 г., промени съществено икономическите перспективи на Европа за близкото бъдеще. През март 2010 г. Комисията представи стратегията си за възстановяване в Европа: „Европа 2020“. В тази стратегия са определени мерки за успешно излизане от кризата в краткосрочен план, които същевременно да поставят основите на една устойчива и конкурентоспособна европейска икономика в бъдеще. Предвид характера и мащабите на предизвикателствата, сред които са глобалната конкуренция, нестабилността на икономическите и финансовите системи, изменението на климата и застаряващото население, ЕС трябва да действа единно, за да успее да се справи с тях.

Две водещи инициативи на „Европа 2020“ ще ръководят дейността на ГД „Предприятия и промишленост“ през 2012 г. Те са описани в „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията“ и „Съюз за иновации“.

Общата цел за укрепване на индустриалната база на Европа означава да се отговори на въпросите за глобалната конкурентоспособност, гарантирането на достъп до важни суровини, преминаването към икономика с ефективно използване на ресурсите, стимулиране на иновациите, нужни за постигането на тези цели, създаване на условия за малките и средни предприятия да процъфтяват и култивиране на предприемачески дух, благодарение на който повече способни европейци ще могат да работят за създаването на богатство.

За постигане на своите свързани с конкурентоспособността цели дирекцията преследва следните конкретни многогодишни цели:

 • осигуряване на благоприятни рамкови условия за европейската индустрия;
 • подпомагане на структурната промяна и устойчивото развитие в конкретни производствени сектори и в туризма;
 • подкрепа за изследванията и новаторските приложения в сектора на сигурността;
 • откриване на възможности за европейските фирми и по-специално МСП на пазарите на трети страни;
 • насърчаване на иновациите посредством подобрени рамкови условия и помощни мерки;
 • осигуряване на благоприятна за МСП и за предприемачеството бизнес среда;
 • улесняване на обмена на опит и информация между МСП и създаване на нови бизнес партньорства;
 • улесняване на достъпа до финансиране за МСП.

Вътрешен пазар на стоки

Гарантирането на гладкото функциониране на вътрешния пазар на стоки е от основно значение за подпомагането на предприятията да преживеят икономическия спад. Дирекцията се стреми да подобрява вътрешния пазар чрез нови законодателни и незаконодателни действия при всяка поява на пречки, като същевременно се стреми да гарантира правилното прилагане на законодателството на Съюза. Това улеснява работата и засилва конкурентоспособността на предприятията и гарантира на европейските граждани високо ниво на защита на здравето, сигурността, околната среда и потребителите.

За постигане на своите свързани с вътрешния пазар цели дирекцията преследва следните конкретни многогодишни цели:

 • редовен преглед на съществуващото законодателство за вътрешния пазар и предлагане на нови инициативи, когато е уместно, с оглед адаптиране на законодателството към новите технологии, опростяване на законодателството, намаляване на административната тежест или премахване на неактуални разпоредби;
 • гарантиране на правилното прилагане на законодателството на Съюза;
 • стимулиране на разработването и използването на новаторски европейски стандарти.

Космос

Космическият сектор дава стимул за иновации и растеж във всички сфери на европейската икономика. Той е жизненоважен, ако ЕС иска да остане конкурентоспособен в сфери, в които е необходим достъп до критично важни технологии. Дирекцията подкрепя този сектор с оглед на разработването на приложения и услуги в полза на европейските граждани (напр. наблюдение на околната среда, сателитна радионавигация) и стимулирането на използването на новите технологии в други промишлени сектори. Предвид размера на инвестициите, необходими за развитие на този сектор, ползата от общи и координирани действия на европейско равнище е значителна.

Една от свързаните с космоса дейности с ясен потенциал за растеж и катализиращ ефект върху промишлеността на ЕС са базираните в космоса услуги по навигация. Подкрепата за програмите за сателитна навигация цели да осигури глобална инфраструктура и услуги за сателитна навигация, по-конкретно Европейската сателитна навигационна система („Галилео“) и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (ЕГНОС). Програмата „Галилео“ е европейска инициатива за авангардна глобална система за сателитна навигация, която осигурява много точно и надеждно глобално позициониране за граждански цели. ЕГНОС има за цел да предоставя сателитни услуги, които да подобрят работата на Глобалната система за позициониране (GPS) в Европа.

За постигане на своите свързани с космоса цели дирекцията преследва следните конкретни многогодишни цели:

 • подкрепа за изследванията и новаторските приложения в космическия сектор;
 • разработване и развитие на глобална инфраструктура и услуги за сателитна радионавигация („Галилео“);
 • осигуряване на сателитни услуги, които да подобрят работата на Глобалната система за позициониране (GPS) в Европа (ЕГНОС);
 • насърчаване на оперативното използване на услугите на ЕС, базирани на наблюдение на Земята (системи за глобален мониторинг на околната среда и сигурността, GMES).

 

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта