Navigačný riadok

Naša sieť

People network © cornelius - fotolia.com

Na tejto stránke predstavujeme širšiu sieť agentúr a externých orgánov, s ktorými spolupracuje GR pre podnikanie a priemysel pri plnení každodenných úloh.

Uvedené agentúry zabezpečujú pre Komisiu uplatňovanie špecifických politík a projektov.


Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI)

Logo – Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI)

Tento orgán riadi štyri programy:

Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie


Enterprise Europe Network

Logo Enterprise Europe NetworkCeloeurópska sieť na podporu podnikania pomáha európskym malým a stredným podnikom expandovať na medzinárodné trhy a viac inovovať English.

Operačné úlohy a riadenie projektov zabezpečuje agentúra EACI, pričom GR pre podnikanie a priemysel vydáva všeobecné usmernenia a zabezpečuje prípravu politiky.

Enterprise Europe Network English

 


Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Logo – Výkonná agentúra pre výskum (REA)Ide o finančný orgán, ktorý riadi poskytovanie veľkej časti prostriedkov z rámcového programu EÚ pre vedu a výskum.

Poskytuje poradenstvo výskumnej obci a podporu mnohým zainteresovaným útvarom Komisie (GR pre výskum, GR pre podnikanie, GR pre informačnú spoločnosť, GR pre energetiku a GR pre dopravu).

Agentúra REA rokuje s víťaznými výskumnými tímami o konečnej podobe dohôd o poskytnutí grantov, vypláca finančné prostriedky a kontroluje riadny priebeh projektov.

Výkonná agentúra pre výskum


Európska chemická agentúra (ECHA)

Logo – Európska chemická agentúra (ECHA)Poskytuje vedecké poradenstvo o bezpečnosti či socio-ekonomických aspektoch používania chemikálií a riadi všetky úlohy, ktoré sa týkajú systému REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) a klasifikácie, označovania a balenia chemických látok.

Agentúra je povinná konzultovať svoj postup s Komisiou (GR pre podnikanie a priemysel, ktoré je jej materským GR), pokiaľ ide o jej určité špecifické úlohy a plánovanie práce a zdrojov potrebných na prevádzku.

Európska chemická agentúra


Agentúra pre európsky GNSS (globálny navigačný satelitný systém) (GSA)

Logo – Agentúra pre európsky GNSS (GSA)Programy satelitnej rádiovej navigácie EGNOS a Galileo riadi Komisia, ktorá však zverila určité úlohy agentúre pre európsky GNSS. Vo veľkej miere ide o úlohy súvisiace s bezpečnosťou, podporou predaja a osvedčovaním.


Agentúra pre európsky GNSS (GSA)


Európska vesmírna agentúra (ESA)

Logo – Európska vesmírna agentúra (ESA)Ide o medzivládny orgán (18 členských krajín) na podporu civilných, spoločných programov v oblasti vesmírneho výskumu a technológií zameraný na vedecké aj operačné aplikácie, ako je napr. Galileo English (en) , európsky program pozorovania Zeme (GMES).

Aj keď ide o agentúru nezávislú od EÚ, ESA a Komisia spolupracujú na základe rámcovej dohody.

Komisia napríklad prispieva sumou 624 miliónov EUR na vesmírny prvok programu GMES a na oplátku sa podieľa na jeho riadení (ESA zabezpečuje technické riadenie a vykonáva rozpočet a Komisia zabezpečuje všeobecné monitorovanie vykonávania).

Európska vesmírna agentúra


Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Logo – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)Poskytuje Komisii nezávislé vedecké poradenstvo vo všetkých otázkach s dosahom na bezpečnosť potravín. Úlohou úradu EFSA je posudzovať všetky riziká súvisiace s potravinovým reťazcom a podávať o nich správy.

Zastrešuje potraviny, krmivá, oblasť zdravia a starostlivosti o zvieratá, výživu a oblasť ochrany a zdravia rastlín. Ide o samostatný právny subjekt nezávislý od inštitúcií EÚ.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín


Európsky výbor pre normalizáciu (CEN)

Logo – Európsky výbor pre normalizáciu (CEN)Ide o hlavný európsky normalizačný orgán – jeden z troch podľa európskeho práva (ostatné dva sú CENELEC a ETSI).

Ponúka platformu pre 31 štátov na vývoj európskych noriem a ďalších európskych špecifikácií – najmä dobrovoľných európskych noriem (EN).

Zastrešuje všetky oblasti s výnimkou elektrotechnológie (CENELEC) a telekomunikácie (ETSI).


Európsky výbor pre normalizáciu


Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC)

Logo – Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC)Zodpovedá za normalizáciu v oblasti elektrotechniky prostredníctvom vydávania dobrovoľných európskych elektrotechnických noriem.

Spolu s 31 členskými krajinami má podpísanú dohodu o spolupráci s Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou.


Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike


Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI)

Logo – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI)Zodpovedá za normalizáciu v oblasti telekomunikácií a za určité aspekty vysielania.

Ide o súkromné neziskové združenie zriadené podľa francúzskeho práva.

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy


Európska obranná agentúra (EDA)

Logo – Európska obranná agentúra (EDA)Pomáha vládam štátov EÚ a Rade EÚ zlepšovať európske obranné spôsobilosti v oblasti krízového riadenia a udržovať európsku bezpečnostnú a obrannú politiku.

Komisia (zastupovaná GR pre podnikanie a priemysel) pravidelne prispieva k činnosti agentúry a komisár pre podnikanie a priemysel je pozorovateľom v rámci riadiaceho výboru EDA.


Európska obranná agentúra


Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku