Ścieżka nawigacji

Nasza sieć

People network © cornelius - fotolia.com

Ta strona zawiera informacje o sieci agencji i organów zewnętrznych, z którymi na co dzień współpracuje DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Przedstawione poniżej agencje realizują w imieniu Komisji konkretne działania i projekty.


Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI)

Logo Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI)

Agencja zarządza czterema programami:

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności


Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Logo Europejskiej Sieci PrzedsiębiorczościOgólnoeuropejska sieć wsparcia dla biznesu, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w podejmowaniu działalności międzynarodowej i umożliwia im zwiększanie innowacyjności English.

Zadania sieci z zakresu zarządzania operacyjnego i zarządzania projektami realizuje EACI, natomiast ogólny nadzór i kształtowanie polityki leży w zakresie obowiązków DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

 


Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Logo Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA)Organ finansujący, który współzarządza unijnym programem finansowania badań.

Agencja świadczy usługi na rzecz środowiska naukowego i wspiera liczne dyrekcje Komisji zaangażowane w ten rodzaj działalności (DG ds. Badań Naukowych, DG ds. Przemysłu i Przedsiębiorstw, DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz DG ds. Energii i Transportu).

REA negocjuje ostateczne wersje umów z konsorcjami naukowymi, którym przyznano dotacje, wypłaca środki i monitoruje postępy w realizacji projektów.

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych


Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Logo Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)Agencja zapewnia ekspertyzy naukowe dotyczące bezpieczeństwa oraz kwestii społeczno-ekonomicznych związanych ze stosowaniem chemikaliów. Zarządza ona również systemem REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) i zadaniami z zakresu klasyfikacji, etykietowania i pakowania.

Agencja ma obowiązek konsultowania się z Komisją (DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) przy realizacji konkretnych zadań oraz przy planowaniu prac i określaniu potrzebnych zasobów.

Europejska Agencja Chemikaliów


Europejska Agencja GNSS − globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GSA)

Logo Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA)Programami radiowej nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo zarządza Komisja, która jednak powierzyła określone zadania agencji GSA. Są to zadania przeważnie związane z bezpieczeństwem, zastosowaniami komercyjnymi i certyfikacją.


Europejska Agencja GNSS (GSA)


Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)

Logo Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)Organ międzyrządowy (18 państw członkowskich) promujący niewojskowe wspólne programy w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznych, obejmujące zarówno zastosowania naukowe, jak i operacyjne, np. Galileo English (en) czy program obserwacji Ziemi (GMES).

Choć agencja jest niezależna od UE, ESA i Komisja oficjalnie współpracują na podstawie umowy ramowej.

Na przykład Komisja przeznacza wkład w wysokości 624 mln euro na rzecz elementu GMES dotyczącego przestrzeni kosmicznej. W zamian za to uczestniczy w zarządzaniu tym programem (ESA odpowiada za zarządzanie techniczne i wykonuje budżet, a Komisja monitoruje ogólną realizację).

Europejska Agencja Kosmiczna


Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Logo Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)Zapewnia Komisji niezależne ekspertyzy naukowe na wszelkie tematy związane z bezpieczeństwem żywności. Zadaniem agencji jest dokonywanie oceny wszelkiego rodzaju zagrożeń związanych z łańcuchem pokarmowym i ostrzeganie o nich.

Dotyczy to żywności, pasz dla zwierząt, zdrowia i dobrostanu zwierząt, żywienia, ochrony i zdrowia roślin. Agencja jest oddzielnym podmiotem prawnym, niezależnym od pozostałych instytucji UE.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności


Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)

Logo Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN)Główny europejski organ normalizacyjny – jeden z 3 oficjalnie uznanych przez prawo UE (pozostałe to CENELEC i ETSI).

Komitet stanowi platformę, w ramach której 31 państw opracowuje europejskie normy i inne specyfikacje – zwłaszcza dobrowolne normy europejskie (EN).

Zajmuje się wszystkimi dziedzinami oprócz elektrotechniki (CENELEC) i telekomunikacji (ETSI).


Europejski Komitet Normalizacyjny


Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)

Logo Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC)Komitet odpowiada za normalizację w dziedzinie elektrotechniki poprzez opracowywanie dobrowolnych norm europejskich w dziedzinie elektrotechniki.

Komitet składa się z 31 państw członkowskich i podpisał porozumienie o współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną.


Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)


Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

Logo Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)Komitet odpowiada za normalizację w dziedzinie telekomunikacji i niektórych aspektów nadawania.

Jest on prywatnym stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa francuskiego.

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych


Europejska Agencja Obrony (EDA)

Logo Europejskiej Agencji Obrony (EDA)Pomaga rządom państw UE i Radzie UE w udoskonalaniu europejskich zdolności obronnych w dziedzinie zarządzania kryzysowego oraz w kształtowaniu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Komisja (pod przewodnictwem DG ds. Przedsiębiorstw) często bierze udział w pracach agencji, a komisarz ds. przedsiębiorstw jest obserwatorem w Radzie Sterującej EDA.


Europejska Agencja Obrony


Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj