Navigointipolku

Yhteysverkostomme

People network © cornelius - fotolia.com

Tällä sivulla esitellään yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston laajaa yhteysverkostoa. Pääosasto toimii yhteistyössä useiden erillisvirastojen ja ulkoisten elinten kanssa.

Seuraavat erillisvirastot toteuttavat erityisiä toimintapolitiikkoja ja hankkeita komission puolesta:


Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston (EACI) tunnus

Virasto hallinnoi neljää ohjelmaa:

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networkin tunnusEnterprise Europe Network on Euroopan laajuinen yrityksiä tukeva verkosto, joka auttaa etenkin pk-yrityksiä kansainvälistymään ja lisäämään innovointiaan English.

Verkoston toimintaan ja hankkeiden hallinnointiin liittyviä tehtäviä hoitaa kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI), kun taas yleisistä suuntaviivoista ja toimintapolitiikan kehittämisestä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto.

Enterprise Europe Network English

 


Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) tunnusTutkimuksen toimeenpanovirasto on rahoituselin, joka hallinnoi suurta osaa EU:n tutkimuksen rahoitusohjelmasta.

Virasto tarjoaa palveluja tutkimusyhteisölle ja tukee tutkimusalaan liittyvien komission yksiköiden toimintaa (tutkimuksen pääosasto, yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto, tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosasto, energian pääosasto sekä liikenteen ja liikkumisen pääosasto).

Toimeenpanovirasto tekee lopulliset rahoitussopimukset valittujen tutkimusyhteenliittymien kanssa, hoitaa maksut ja seuraa, että hankkeiden toteutus sujuu hyvin.

Tutkimuksen toimeenpanovirasto


Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tunnusEuroopan kemikaalivirasto antaa tieteellistä neuvontaa kemikaalien käytön turvallisuudesta ja sosioekonomisista näkökohdista. Lisäksi se vastaa REACH-asetuksen Deutsch (de) English (en) français (fr) täytäntöönpanoa ja kemiallisten aineiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevista tehtävistä.

Virasto on velvoitettu kuulemaan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastoa eräistä erityistehtävistään, työnsä suunnittelusta ja tarvittavista resursseista.

Euroopan kemikaalivirasto


Euroopan GNSS-virasto (GSA)

Euroopan GNSS-viraston (GSA) tunnusEGNOS- ja Galileo-satelliittinavigointijärjestelmien hallinnoinnista vastaa Euroopan komissio, mutta se on antanut eräitä tehtäviä Euroopan GNSS-viraston (GSA) hoidettavaksi. Nämä tehtävät liittyvät pääasiassa järjestelmien turvallisuuteen, kaupallistamiseen ja sertifiointiin.


Euroopan GNSS-virasto (GSA)


Euroopan avaruusjärjestö (ESA)

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tunnusEuroopan avaruusjärjestö on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 18 jäsenmaata. Se edistää avaruustutkimukseen ja -teknologiaan liittyviä rauhanomaisia yhteishankkeita ja -ohjelmia, joilla on sekä tieteellisiä että operatiivisia sovelluksia. Tällaisia ovat mm. Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä English (en) ja Euroopan maanhavainnointiohjelma (GMES).

Vaikka Euroopan avaruusjärjestö on EU:sta riippumaton järjestö, se toimii yhteistyössä komission kanssa keskinäisen puitesopimuksen mukaisesti.

Komissio esimerkiksi osallistuu 624 miljoonan euron rahoitusosuudella GMES-järjestelmän avaruuskomponentin rahoitukseen ja samalla sen yhteishallinnointiin (ESA vastaa ohjelman teknisestä hallinnoinnista ja talousarvion toteuttamisesta, kun taas komissio seuraa ohjelman yleistä täytäntöönpanoa).

Euroopan avaruusjärjestö


Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tunnusEFSA antaa komissiolle riippumattomia tieteellisiä lausuntoja kaikista elintarviketurvallisuuteen vaikuttavista kysymyksistä. Sen tehtävänä on arvioida elintarvikeketjuun liittyviä riskejä ja tiedottaa niistä.

Vastuualueeseen kuuluvat elintarvikkeet ja rehut, eläinten terveys ja hyvinvointi, ravitsemus sekä kasvien suojelu ja terveys. EFSA on muista EU:n toimielimistä riippumaton erillinen oikeussubjekti.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen


Euroopan standardointikomitea (CEN)

Euroopan standardointikomitean (CEN) tunnusEuroopan standardointikomitea on tärkein eurooppalainen standardointielin ja samalla yksi kolmesta elimestä, jotka on virallisesti tunnustettu EU:n lainsäädännössä (muut standardointielimet ovat CENELEC ja ETSI).

Standardointikomitea tarjoaa 31 jäsenmaalle foorumin eurooppalaisten standardien ja muiden eritelmien kehittämiseen. Näihin kuuluvat etenkin vapaaehtoiset eurooppalaiset standardit (EN-standardit).

Stardardointikomitean työ kattaa kaikki alat lukuun ottamatta sähköteknologiaa (CENELEC) ja televiestintää (ETSI).


Euroopan standardointikomitea


Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC)

Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CENELEC) tunnusCENELEC vastaa sähkötekniikan alan standardoinnista mm. vapaaehtoisten sähkötekniikan standardien kautta.

Standardointikomiteassa on edustettuina 31 jäsenmaata, ja sillä on yhteistyösopimus sähköalan kansainvälisen standardisointijärjestön (IEC) kanssa.


Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea


Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI)

Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) tunnusLaitos vastaa televiestintäalan standardoinnista ja eräiltä osin myös yleisradiotoiminnan standardoinnista.

ETSI on Ranskan lainsäädännön mukainen voittoa tavoittelematon järjestö.

Euroopan telealan standardointilaitos


Euroopan puolustusvirasto (EDA)

Euroopan puolustusviraston (EDA) tunnusEuroopan puolustusviraston tehtävänä on auttaa EU-maita ja Euroopan unionin neuvostoa parantamaan Euroopan puolustus- ja kriisinhallintavalmiuksia ja tukea Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Komissio ja etenkin yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto osallistuvat tiiviisti viraston toimintaan, ja yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava komissaari osallistuu myös EDAn johtokunnan kokouksiin.


Euroopan puolustusvirasto


Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu