Navigatsioonitee

Meie võrgustik

People network © cornelius - fotolia.com

Käesoleval leheküljel tutvustatakse neid asutusi ja välisasutusi, kellega ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat teeb igapäevaselt koostööd.

Allpool loetletud asutused rakendavad komisjoni konkreetseid poliitikavaldkondi ning projekte.


Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus (EACI)

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse (EACI) logo

See asutus haldab nelja programmi:

Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus


Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network logoÜleeuroopaline ettevõtluse toetamise võrgustik, mis aitab Euroopa väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel osaleda rahvusvahelisel turul ning olla innovaatilisem English.

Asjaomase võrgustiku operatiivseid ning projekti haldamisega seotud ülesandeid täidab Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus ning üldine juhtimine ja poliitikakujundamine on ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi ülesanne.

Enterprise Europe Network English

 


Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Teadusuuringute Rakendusameti (REA) logoRahastamisasutus, mis haldab suurt osa ELi teadustööde rahastamise programmist.

Pakub teenuseid teadusringkondadele ning tuge paljudele komisjoni asjaomastele osakondadele (teadusuuringute, ettevõtluse, infoühiskonna, energeetika ja transpordi peadirektoraatidele).

REA sõlmib lõplikke toetuslepinguid edukate teadustöö konsortsiumidega, maksab toetused välja ning kontrollib, kas projekt kulgeb ladusalt.

Teadusuuringute Rakendusamet


Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) logoAnnab teaduslikku nõu kemikaalide kasutamisega seotud ohutuse / sotsiaal-majanduslike küsimuste kohta ning haldab kõiki REACH-määruse Deutsch (de) English (en) français (fr) , klassifitseerimise, sildistamise ja pakendamisega seotud ülesandeid.

Amet on kohustatud konsulteerima komisjoniga (ettevõtluse peadirektoraadiga) ameti teatavate konkreetsete ülesannete puhul, samuti ka selle töö planeerimise ning vajaminevate vahendite osas.

Euroopa Kemikaaliamet


Euroopa GNSSi Agentuuri Agentuur (GSA)

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) logoSatelliit-raadionavigatsiooniprogramme EGNOS ja Galileo haldab komisjon, kuid viimane on delegeerinud teatavad ülesanded GSA-le, eelkõige julgeoleku, turustamise ja sertifitseerimisega seotud ülesanded.


Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)


Euroopa Kosmoseagentuur (ESA)

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) logoValitsustevaheline organ (18 liikmesriiki), mis edendab mittesõjalisi ühisprogramme kosmoseuuringute ja -tehnoloogia valdkonnas nii teaduslike kui ka operatiivsete rakenduste nagu Galileo English (en) , maa seire Euroopa programmi (GMES) kaudu.

Kuigi ESA on EList sõltumatu asutus, teevad ESA ja komisjon ametlikult koostööd raamlepingu kohaselt.

Nii näiteks eraldab komisjon 624 miljonit eurot GMESi kosmosekomponentidele kõnealuse programmi ühise haldamise eesmärgil (ESA vastutab tehnilise haldamise ja eelarve rakendamise eest, samal ajal kui komisjon jälgib üldist rakendamist).

Euroopa Kosmoseagentuur


Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) logoAnnab komisjonile sõltumatut teaduslikku nõu kõigis küsimustes, millel on mõju toiduohutusele. EFSA ülesanne on hinnata ja teavitada kõigist toidahelaga seotud ohtudest.

See hõlmab nii toitu kui loomasööta, loomade tervist ja heaolu, toitumist, taimekaitset ja -tervist. See on eraldiseisev juriidiline üksus, sõltumata ELi institutsioonidest.

Euroopa Toiduohutusamet


Euroopa Standardikomitee (CEN)

Euroopa Standardikomitee (CEN) logoPeamine Euroopa standardiasutus – üks kolmest Euroopa õigusaktide alusel tunnustatud asutustest (lisaks CENile ka CENELEC ja ETSI).

Platvorm 31 riigile Euroopa standardite ja muude eeskirjade – eelkõige vabatahtlike Euroopa standardite väljatöötamiseks.

Hõlmab kõiki valdkondi, välja arvatud elektrotehnika (CENELEC) ja telekommunikatsioon (ETSI).


Euroopa Standardikomitee


Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC)

Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC) logoVastutab standardimise eest elektrotehnika valdkonnas, kehtestades elektrotehnika vabatahtlikke Euroopa standardeid.

31 liikmesriigis on kõnealusel asutusel koostööleping Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoniga.


Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee


Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut (ETSI)

Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudi (ETSI) logoVastutab standardimise eest telekommunikatsiooni valdkonnas ning teatavates raadio- ja teleringhäälingu osades.

Prantsusmaa seaduste kohaselt loodud mittetulunduslik eraühendus.

Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut


Euroopa Kaitseagentuur (EDA)

Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) logoAitab ELi liikmesriikide valitsustel ning Euroopa Liidu Nõukogul tõhustada Euroopa kaitsealast suutlikkust seoses kriisiohjamisega ning säilitada ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika.

Komisjon (ettevõtluse peadirektoraadi juhtimisel) aitab sageli kaasa asjaomase ameti tööle ning ettevõtluse volinik on vaatleja EDA juhtorganis.


Euroopa Kaitseagentuur


Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg