Διαδρομή πλοήγησης

Το δίκτυό μας

People network © cornelius - fotolia.com

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει το εκτεταμένο δίκτυο οργανισμών και εξωτερικών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται καθημερινά η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας.

Οι παρακάτω οργανισμοί υλοποιούν συγκεκριμένες πολιτικές και σχέδια της Επιτροπής.


Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)

Λογότυπος του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI)

Ο οργανισμός αυτός διαχειρίζεται τέσσερα προγράμματα:

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία


Enterprise Europe Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων)

Λογότυπος του Enterprise Europe NetworkΠανευρωπαϊκό δίκτυο στήριξης επιχειρήσεων που βοηθά τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν διεθνή δραστηριότητα και να είναι περισσότερο καινοτόμες English.

Ο EACI είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του δικτύου και τη διαχείριση των προγραμμάτων, ενώ η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας είναι αρμόδια για τις γενικές κατευθύνσεις και τη χάραξη πολιτικής.

Enterprise Europe Network (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων) English

 


Eκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ)

Λογότυπος του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (ΕΟΕ)Χρηματοδοτικός φορέας που διαχειρίζεται σημαντικά τμήματα του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα.

Παρέχει υπηρεσίες στην ερευνητική κοινότητα και στηρίζει τις διάφορες σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής (Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας, Επιχειρήσεων, Κοινωνίας της Πληροφορίας, Ενέργειας και Μεταφορών).

Ο ΕΟΕ διαπραγματεύεται τις τελικές συμφωνίες επιχορηγήσεων με τις επιλεγείσες ερευνητικές κοινοπραξίες, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και μεριμνά για την ομαλή εκτέλεση των σχεδίων.

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Λογότυπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA)Παρέχει επιστημονικές συμβουλές για την ασφάλεια και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές της χρήσης χημικών προϊόντων και διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα σχετικά με το REACH, Deutsch (de) English (en) français (fr) καθώς και με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των προϊόντων.

Ο ECHA οφείλει να ζητά τη γνώμη της Επιτροπής (συγκεκριμένα της ΓΔ Επιχειρήσεων που αποτελεί την εποπτεύουσα γενική διεύθυνση) για ορισμένα καθήκοντά του, καθώς και για τον προγραμματισμό των εργασιών του και των απαιτούμενων πόρων.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων


Εποπτική Αρχή (GSA) του ευρωπαϊκού GNSS (Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης)

Λογότυπος της Εποπτικής Αρχής (GSA) του ευρωπαϊκού GNSSΗ Επιτροπή διαχειρίζεται τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης EGNOS και Galileo, αλλά έχει αναθέσει ορισμένες αρμοδιότητες στην GSA, κυρίως για ζητήματα ασφάλειας, εμπορίας και πιστοποίησης.


Εποπτική Αρχή (GSA) του ευρωπαϊκού GNSS


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ)

Λογότυπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ)Διακυβερνητικός οργανισμός (με 18 κράτη μέλη) που προωθεί μη στρατιωτικά, κοινά προγράμματα στους τομείς της διαστημικής έρευνας και της τεχνολογίας, με επιστημονικές και επιχειρησιακές εφαρμογές, όπως π.χ. το Galileo English (en) και το πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES).

Παρόλο που λειτουργεί ανεξάρτητα από την ΕΕ, ο ΕΟΔ συνεργάζεται επίσημα με την Επιτροπή βάσει συμφωνίας-πλαισίου.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή συνεισφέρει 624 εκατ. ευρώ στο διαστημικό σκέλος του GMES έναντι της από κοινού διαχείρισης αυτού του προγράμματος (ο ΕΟΔ αναλαμβάνει την τεχνική διαχείριση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και η Επιτροπή παρακολουθεί την γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος).

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος


Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)

Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)Παρέχει στη Επιτροπή ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές για όλα τα θέματα που άπτονται της ασφάλειας των τροφίμων. Ο ρόλος της ΕΑΑΤ συνίσταται στην εκτίμηση και δημοσιοποίηση όλων των κινδύνων που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα.

Η ΕΑΑΤ ασχολείται με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, τη διατροφή, καθώς και την προστασία και υγεία των φυτών. Είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα, ανεξάρτητη από τα άλλα όργανα της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Aρχή για την Aσφάλεια των Tροφίμων


Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)

Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN)Ο κυριότερος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης και ένας από τους τρεις που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οι άλλοι δύο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων(ETSI)).

Πρόκειται για μια πλατφόρμα 31 χωρών που ασχολείται με την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων και άλλων προδιαγραφών – κυρίως προαιρετικών ευρωπαϊκών προτύπων.

Καλύπτει όλους τους τομείς με εξαίρεση την ηλεκτροτεχνολογία (CENELEC) και τις τηλεπικοινωνίες (ETSI).


Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης


Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC)

Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης(CENELEC)Αρμόδια για την τυποποίηση στον ηλεκτροτεχνικό τομέα με την παραγωγή προαιρετικών ευρωπαϊκών ηλεκτροτεχνικών προτύπων.

Αποτελείται από 31 χώρες μέλη και έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης


Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων(ETSI)

Λογότυπος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)Αρμόδιο για την τυποποίηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και για ορισμένες πτυχές των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός φορέας που διέπεται από τη γαλλική νομοθεσία

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ)

Λογότυπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ)Βοηθά τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και το Συμβούλιο της ΕΕ να ενισχύουν τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης κατά τη διαχείριση κρίσεων και να στηρίζουν την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας.

Η Επιτροπή (με επικεφαλής τη ΓΔ Επιχειρήσεων) συμβάλλει συχνά στο έργο του οργανισμού, ενώ ο αρμόδιος για τις επιχειρήσεις επίτροπος συμμετέχει ως παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑ.


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας


Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση