Sti

Vores netværk

People network © cornelius - fotolia.com

Denne side handler om det brede netværk af agenturer og eksterne organer, som Generaldirektoratet for Erhverv samarbejder med til daglig.

De agenturer, der er nævnt herunder, gennemfører bestemte politikker og projekter for Kommissionen.


Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)

Logo for Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)

Agenturet styrer fire programmer:

Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation


Enterprise Europe Network

Logo for Enterprise Europe Network Paneuropæisk erhvervsnetværk, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at blive internationale og mere innovative English.

Netværkets drifts- og projektstyringsopgaver styres af EACI, og den overordnede styring og politikudvikling ligger hos Generaldirektoratet for Erhverv.

Enterprise Europe Network English

 


Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Logo for Forvaltningsorganet for Forskning (REA)Finansieringsorgan, der administrerer store dele af EU's program for forskningsstøtte.

Bistår forskningsverdenen og støtter de mange afdelinger i Kommissionen, der er med i arbejdet (generaldirektoraterne for forskning, erhverv, informationssamfundet, energi og transport).

REA forhandler de endelige tilskudsaftaler med de udvalgte forskningskonsortier, udbetaler midler og tjekker, om projekterne kører efter planen.

Forvaltningsorganet for Forskning


Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Logo for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)Giver videnskabelig rådgivning om sikkerhedsaspekter og socioøkonomiske spørgsmål om kemikalier og administrerer REACH Deutsch (de) English (en) français (fr) og alle opgaver i forbindelse med klassificering, mærkning og emballage.

Agenturet skal høre Kommissionen (Generaldirektoratet for Erhverv) om bestemte opgaver samt tilrettelæggelse af arbejdet og nødvendige midler.

Det Europæiske Kemikalieagentur


GNSS-Tilsynsmyndigheden (GSA)

Logo for GNSS-Tilsynsmyndigheden (GSA)De satellitbaserede radiosystemer EGNOS og Galileo administreres af Kommissionen, som imidlertid har uddelegeret bestemte opgaver til GSA, mest i forbindelse med sikkerhed, markedsføring og certificering.


GNSS-Tilsynsmyndigheden (GSA)


Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

Logo for Den Europæiske Rumorganisation (ESA)Et mellemstatsligt organ (18 medlemslande), der støtter ikkemilitære fælles programmer inden for rumforskning og -teknologi med både videnskabelige og driftsmæssige aspekter, f.eks. Galileo English (en) og Jordobservationsprogrammet (GMES).

Selv om ESA er uafhængigt af EU, arbejder det formelt sammen med Kommissionen som led i en rammeaftale.

For eksempel bidrager Kommissionen med 624 millioner euro til GMES' rumkomponent og er med til at styre dette program (ESA står for den tekniske styring og gennemfører budgettet, mens Kommissionen overvåger den overordnede gennemførelse).

Den Europæiske Rumorganisation


Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Logo for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)Giver Kommissionen uafhængig videnskabelig rådgivning om alle spørgsmål af betydning for fødevaresikkerheden. EFSA's rolle er at vurdere og kommunikere om alle risici i forbindelse med fødekæden.

Det omfatter fødevarer og dyrefoder, dyrs sundhed og velfærd, ernæring, beskyttelse af planter og deres sundhed. EFSA er en juridisk person, der er uafhængig af EU's andre institutioner.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet


Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN)

Logo for Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN)Det største europæiske standardiseringsorgan og én ud af tre, der anerkendes i EU's lovgivning. De to andre er CENELEC og ETSI).

Det er en platform for 31 lande, hvor de kan udvikle europæiske standarder og andre specifikationer – især frivillige europæiske standarder (EN'er).

Omfatter alle områder undtagen elektroteknologi (CENELEC) og telekommunikation (ETSI).


Den Europæiske Standardiseringsorganisation


Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC)

Logo for Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC)Ansvarlig for standardisering på det elektrotekniske område ved at udarbejde europæiske elektrotekniske standarder.

Har 31 lande som medlemmer og har en samarbejdsaftale med Den Internationale Elektrotekniske Kommission.


Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering


Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI)

Logo for Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI)Ansvarlig for standardisering på telekomområdet og visse aspekter af radio- og tv-udsendelser.

En privat, non-profit-sammenslutning, der er oprettet efter fransk lovgivning.

Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation


Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)

Logo for Det Europæiske ForsvarsagenturHjælper EU-landenes regeringer og Rådet med at styrke den europæiske forsvarskapacitet inden for krisestyring og med at opretholde EU's sikkerheds- og forsvarspolitik.

Kommissionen (i form af Generaldirektoratet for Erhverv) bidrager ofte til agenturets arbejde, og erhvervskommissæren har observatørstatus i EDA's bestyrelse.


Det Europæiske Forsvarsagentur


Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden